Usługi - 219605-2017

09/06/2017    S109    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Kraków: Usługi telefonii komórkowej

2017/S 109-219605

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Województwo Małopolskie, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w Krakowie
ul. Basztowa 22
Kraków
31-156
Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Lewandowski, Biuro Prawne i Zamówień Publicznych, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
Tel.: +48 126303428
E-mail: przetargi@umwm.pl
Faks: +48 126303158
Kod NUTS: PL21

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.malopolska.pl

I.1)Nazwa i adresy
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
ul. Piastowska 32
Kraków
30-001
Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Lewandowski, Biuro Prawne i Zamówień Publicznych, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
Tel.: +48 126303428
E-mail: przetargi@umwm.pl
Faks: +48 126303158
Kod NUTS: PL21

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.malopolska.pl

I.1)Nazwa i adresy
Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii w Krakowie
ul. Modrzewiowa 22
Kraków
30-224
Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Lewandowski, Biuro Prawne i Zamówień Publicznych, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
Tel.: +48 126303428
E-mail: przetargi@umwm.pl
Faks: +48 126303158
Kod NUTS: PL21

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.malopolska.pl

I.1)Nazwa i adresy
Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnowie
ul. Okrężna 2F
Tarnów
33-104
Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Lewandowski, Biuro Prawne i Zamówień Publicznych, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
Tel.: +48 126303428
E-mail: przetargi@umwm.pl
Faks: +48 126303158
Kod NUTS: PL21

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.malopolska.pl

I.1)Nazwa i adresy
Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie
ul. Gazowa 15
Kraków
31-060
Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Lewandowski, Biuro Prawne i Zamówień Publicznych, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
Tel.: +48 126303428
E-mail: przetargi@umwm.pl
Faks: +48 126303158
Kod NUTS: PL21

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.malopolska.pl

I.1)Nazwa i adresy
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
pl. Na Stawach 1
Kraków
30-001
Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Lewandowski, Biuro Prawne i Zamówień Publicznych, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
Tel.: +48 126303428
E-mail: przetargi@umwm.pl
Faks: +48 126303158
Kod NUTS: PL21

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.malopolska.pl

I.1)Nazwa i adresy
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie
ul. Jasnogórska 11
Kraków
31-358
Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Lewandowski, Biuro Prawne i Zamówień Publicznych, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
Tel.: +48 126303428
E-mail: przetargi@umwm.pl
Faks: +48 126303158
Kod NUTS: PL21

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.malopolska.pl

I.1)Nazwa i adresy
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Glowackiego 56
Kraków
30-056
Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Lewandowski, Biuro Prawne i Zamówień Publicznych, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
Tel.: +48 126303428
E-mail: przetargi@umwm.pl
Faks: +48 126303158
Kod NUTS: PL21

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.malopolska.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://bip.malopolska.pl/umwm
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Biuro Prawne i Zamówień Publicznych
ul. Basztowa 22
Kraków
31-156
Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Lewandowski
Tel.: +48 126303428
E-mail: przetargi@umwm.pl
Faks: +48 126303158
Kod NUTS: PL21

Adresy internetowe:

Główny adres: www.malopolska.pl

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Dziennik Podawczy
ul. Racławicka 56
Kraków
30-017
Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Lewandowski
Tel.: +48 126303428
E-mail: przetargi@umwm.pl
Faks: +48 126303158
Kod NUTS: PL21

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.malopolska.pl

Adres profilu nabywcy: http://www.malopolska.pl

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych, modemów, akcesoriów z aktywnymi i skonfigurowanymi kartami SIM.

Numer referencyjny: OR-VI.272.7.2017
II.1.2)Główny kod CPV
64212000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych, modemów, akcesoriów z aktywnymi i skonfigurowanymi kartami SIM dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych i wojewódzkich osób prawnych, tj.:

a) Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie,

b) Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii w Krakowie,

c) Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnowie,

d) Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie,

e) Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie,

f) Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie,

g) Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie,

h) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego,

2. Realizacja usług odbywać się będzie poprzez wykorzystanie dostarczonych przez Wykonawcę aktywnych kart SIM (z zachowaniem dotychczasowej numeracji głosowej Zamawiającego)

w taryfach głosowych, data oraz przeglądarki internetowej. Usługa ma zape.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 724 423.43 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72400000
32250000
32552410
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Małopolska.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych, modemów, akcesoriów z aktywnymi i skonfigurowanymi kartami SIM dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych i wojewódzkich osób prawnych, tj.:

a) Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie,

b) Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii w Krakowie,

c) Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnowie,

d) Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie,

e) Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie,

f) Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie,

g) Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie,

h) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego,

2. Realizacja usług odbywać się będzie poprzez wykorzystanie dostarczonych przez Wykonawcę aktywnych kart SIM (z zachowaniem dotychczasowej numeracji głosowej Zamawiającego)

w taryfach głosowych, data oraz przeglądarki internetowej. Usługa ma zapewnić m.in.: łączność głosową (połączenia wychodzące i przychodzące), tekstową (SMS), multimedialną (MMS) oraz dostęp do zasobów Internetu.

3. Zamawiający przewiduje przeniesienie poszczególnych numerów do nowego Wykonawcy po zakończeniu dotychczasowych umów i wygaśnięciu zobowiązań z nich wynikających.

4. Warunki realizacji zamówienia zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ (będący jednocześnie załącznikiem nr 1 do umowy).

6. Zamówienie jest współfinasowane ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji (w dniach kalendarzowych) / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy urządzeń (telefonów, modemów) oraz akcesoriów (w dniach roboczych) / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/09/2017
Koniec: 31/08/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Zamówienie jest współfinasowane ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020.
II.2.14)Informacje dodatkowe

Uzupełnienie do punktu II.2.7):

Zamówienie należy wykonać od dnia zawarcia umowy do 31.8.2019 r., z zastrzeżeniem, że:

— aktywacja usługi nastąpi nie wcześniej niż 1.9.2017 r.,

— gdy wypłacona kwota wynagrodzenia osiągnie wartość maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego z tytułu realizacji przedmiotu umowy, umowa wygasa automatycznie.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

I. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia wykonawcy, w tym, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy i art. 24 ust. 5 pkt. 1 i pkt 8) ustawy,

2) spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

a) warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1b pkt 1 zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się, że jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia działalności telekomunikacyjnej zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 14.7.2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1489 z późn. zm.).

2. Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu może polegać na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy.

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (do oferty należy załączyć odpowiednie pełnomocnictwo) chyba, że w przypadku spółki cywilnej, z umowy tej spółki wynika sposób jej reprezentowania (do stwierdzenia czego niezbędne będzie załączenie do oferty umowy spółki cywilnej). Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik pozostałych. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty występujące wspólnie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

I. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

IIA) Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ustawy, informuje, że najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

II.1) – Oświadczenia i dokumenty składane wraz z ofertą:

1. Do oferty wykonawca winien dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, (dalej oświadczenie JEDZ), którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

Informacje zawarte w oświadczeniu JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. W przypadku wspólnego ubiegania się przez wykonawców o zamówienie, oświadczenie JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

1. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy: musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite europejski dokument zamówienia, dotyczący tych podmiotów.

3. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik wraz z ofertą winno być złożone pełnomocnictwo dla tej osoby określające jego zakres. Pełnomocnictwo winno być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

4. Wszelkie pełnomocnictwa winny być załączone do oferty w formie oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa (notarialnie – art. 96 ustawy z 14.2.1991 r. – Prawo o notariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2014 poz. 164 z późniejszymi zmianami)).

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

II.2) – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej:

1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

2. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie, o którym mowa w ust. 1.

3. Wzór oświadczenia zostanie zamieszczony przez Zamawiającego na stronie internetowej wraz w informacją, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy.

4. Oświadczenie składane jest w oryginale.

Adres Zamawiającego: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Biuro Prawne i Zamówień Publicznych, Dziennik podawczy (budynek B), ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków.

II.3) – Oświadczenia i dokumenty potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 składane na wezwanie Zamawiającego:

1. Zamawiający, wezwie do złożenia następujących dokumentów:

1). potwierdzających brak podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

A) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,

b) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – oświadczenie ujęte w załączniku nr 5 do SIWZ albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

c) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5,

d) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716) – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5.

2) potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu tj. potwierdzające posiadanie uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej – aktualny wpis do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzony przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 14.7.2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1489 z późn. zm.).

3) potwierdzających, że oferowane dostawy lub usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego tj. dokumentację techniczną producenta zaproponowanych telefonów, o których mowa w załączniku nr 4 do SIWZ w pkt. 4 lit b i c.

1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1):

1). lit. a) – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21;

2). lit. b – d) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt. 1 i pkt. 2 lit. b) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 2 pkt. 2 lit. a), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

2. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 3 stosuje się.

3. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ust. 1 pkt. 1 lit. a), składa dokument, o którym mowa w ust. 2 pkt. 1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21.

Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 3 zdanie pierwsze stosuje się.

4. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 1 pkt. 1.

5. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.2.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji zamówienia zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:

Uzasadnienie skrócenia terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu wynika z faktu, iż z uwagi na logistyczny charakter zamówienia niezbędne jest zachowanie ciągłość świadczenia usług. Z uwagi na fakt unieważnienia pierwszego postępowania na świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych, modemów, akcesoriów z aktywnymi i skonfigurowanymi kartami SIM dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych i wojewódzkich osób prawnych z powodu braku wystarczających środków finansowych przez jednostki biorące udział w postępowaniu, została zawarta tymczasowa umowa na okres 3 miesięcy pozwalająca zachować ciągłość świadczenia usług, która wygasa w dniu 31.8.2017 r. W tym okresie Zamawiający podjął czynności związane z przygotowaniem zamówienia w szczególności dokonał procesu gromadzenia informacji o przedmiocie zamówienia. Jednakże z uwagi na ilość podmiotów biorących udział w postępowaniu.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 047-086170
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 26/06/2017
Czas lokalny: 13:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 26/06/2017
Czas lokalny: 13:30
Miejsce:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, 30-017 Kraków, ul. Racławicka 56, w pok. nr 607a.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

2019.

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

2. Przed upływem terminu składania ofert, wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe, na czas równy okresowi związania ofertą, w wysokości: 15 000 PLN (słownie złotych piętnaście tysięcy 00/100).

3. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, na zasadach określonych we wzorze umowy.

4. Uzasadnienie skrócenia terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu wynika z faktu, iż z uwagi na logistyczny charakter zamówienia niezbędne jest zachowanie ciągłość świadczenia usług. Z uwagi na fakt unieważnienia pierwszego postępowania na świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych, modemów, akcesoriów z aktywnymi i skonfigurowanymi kartami SIM dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych i wojewódzkich osób prawnych z powodu braku wystarczających środków finansowych przez jednostki biorące udział w postępowaniu, została zawarta tymczasowa umowa na okres 3 miesięcy pozwalająca zachować ciągłość świadczenia usług, która wygasa w dniu 31.8.2017 r. W tym okresie Zamawiający podjął czynności związane z przygotowaniem zamówienia w szczególności dokonał procesu gromadzenia informacji o przedmiocie zamówienia. Jednakże z uwagi na ilość podmiotów biorących udział w postępowaniu (zamówienie wspólne dla zamawiającego, jednostek organizacyjnych i wojewódzkich osób prawnych wszystkie podejmowane czynności przygotowawcze cechowała duża czasochłonność i brak wpływu zamawiającego na realizację ich przez pozostałe podmioty.

Ponadto Zamawiający zgodnie z treścią art. 43 ust. 2b pkt 1) ustawy Pzp opublikował wstępne ogłoszenie informacyjne, które zawierało wszystkie informacje wymagane dla ogłoszenia o zamówieniu, w zakresie, w jakim były one dostępne w chwili publikacji wstępnego ogłoszenia informacyjnego, i zostało ono zamieszczone w profilu nabywcy na co najmniej 35 dni i nie więcej niż 12 miesięcy przed dniem przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej;

Zamawiający zamieścił ogłoszenie w dniu 8.3.2017 r.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/06/2017