Services - 219612-2017

09/06/2017    S109    - - Services - Contract notice - Open procedure 

Bulgaria-Kardzhali: Construction supervision services

2017/S 109-219612

Contract notice

Services

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Obshtina Kardzhali
000235920
bul. „Balgariya“ No. 41
Kardzhali
6600
Bulgaria
Contact person: Zlatina Kuzmanova-ml. yuriskonsult sektor OP
Telephone: +359 36167-330
E-mail: zkuzmanova@abv.bg
Fax: +359 36162-689
NUTS code: BG425

Internet address(es):

Main address: www.kardjali.bg

Address of the buyer profile: http://www.kardjali.bg/?pid=5,34&pk_type=1

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.kardjali.bg/?pid=5,34&pk_type=1
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Извършване на оценка за съответствие на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор при извършване на строително-монтажните работи в сградата на Професионална гимназия по селско и горско стопанство в град Кърджали.

II.1.2)Main CPV code
71520000
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Предметът на настоящата обществена поръчка обхваща следните дейности:

—Дейност 1 — Оценка за съответствие на инвестиционния проект на Професионална гимназия по селско и горско стопанство в град Кърджали;

Оценката за съответствие на инвестиционните проекти следва да се извърши като комплексен доклад за съществените изисквания по чл. 169, ал. 1, т. 1-6 и ал. 3 от ЗУТ, при спазване на изискванията на чл. 142, ал. 5 от ЗУТ.

—Дейност 2 — Упражняване на строителен надзор строителен надзор върху строително- монтажните работи на Професионална гимназия по селско и горско стопанство в град Кърджали по Договор за БФП № BG016RFOP001-3.002-0033-С01, проект „Професионална гимназия по селско и горско стопанство в град Кърджали — привлекателен образователен център за младите хора“.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 25 000.00 BGN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
71520000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG425
Main site or place of performance:

Гр. Кърджали.

II.2.4)Description of the procurement:

Предметът на настоящата обществена поръчка обхваща следните дейности:

— Дейност 1 — Оценка за съответствие на инвестиционния проект на Професионална гимназия по селско и горско стопанство в град Кърджали;

Оценката за съответствие на инвестиционните проекти следва да се извърши като комплексен доклад за съществените изисквания по чл. 169, ал. 1, т. 1-6 и ал. 3 от ЗУТ, при спазване на изискванията на чл. 142, ал. 5 от ЗУТ

— Дейност 2 — Упражняване на строителен надзор строителен надзор върху строително- монтажните работи на Професионална гимназия по селско и горско стопанство в град Кърджали по Договор за БФП № BG016RFOP001-3.002-0033-С01, проект „Професионална гимназия по селско и горско стопанство в град Кърджали — привлекателен образователен център за младите хора“.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Начин на изпълнение / Weighting: 40
Quality criterion - Name: Срок на изпълнение / Weighting: 10
Price - Weighting: 50
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 25 000.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: Поръчката се финансира със средствата по Договор за БФП № BG016RFOP001-3.002-0033-С01, проект „Професионална гимназия по селско и горско стопанство в град Кърджали — привлекателен образователен център.
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Участникът следва да притежава валиден лиценз за упражняване на строителен надзор съгласно чл.166, ал. 2 от ЗУТ и Наредба № 9 от 22.5.2001 г. за лицензиране на лицата, упражняващи строителен надзор или да притежава издадено от Началника на Дирекцията за национален строителен контрол и вписано в нарочен регистър удостоверение за упражняване на строителен надзор съгласно чл. 166, ал. 2 от ЗУТ и Наредба № РД-02-20-25 от 3.12.2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, за лица регистрирани на територията на Република България или еквивалентен документ за чуждестранни лица, удостоверяващ правото да извършват такава дейност, издаден от компетентен орган на държава-членка на Европейския съюз, или на друга държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, като в списъка на правоспособни лица, неразделна част от лиценза/регистрацията има включено лице, което отговаря на изискванията по смисъла на Закона за енергийна ефективност във връзка с оценката за съответствие на инвестиционния проект — в част Енергийна ефективност.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Участникът следва да има сключена валидна „Застраховка за професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството“ по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ за лица регистрирани на територията на Република България или еквивалентна за чуждестранни лица, в съответствие със законодателството на държавата в която са установени.

Minimum level(s) of standards possibly required:

При подаване на офертата обстоятелството се декларира в съответната част от ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, Б.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1. Участникът следва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, а именно:

— да е изпълнил през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертите услуга/и по оценяване на инвестиционен/и проект/и свързани с реализация на енергоефективни мерки в сграда/и и/или строително-монтажни работи на сгради и съоръжения с РЗП (разгъната застроена площ): минимум 1 000 м2;

— да е изпълнил през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертите услуга/и за упражняване на строителен надзор свързан с реализация на енергоефективни мерки в сграда/и и/или СМР строително-монтажни работи на сгради и съоръжения с РЗП (разгъната застроена площ): минимум 1 000 м2

2. Участникът следва да разполага с персонал с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката,както следва:

Експерт № 1 – Ръководител на екипа:

Участникът трябва задължително да осигури експерт, който да изпълнява функциите на ръководител на екипа от експерти. Експертът трябва да притежава професионална квалификация, отговаряща на изискванията на чл. 166, ал. 3 и 4 от ЗУТ и чл. 167, ал. 1, т. 2 от ЗУТ или на еквивалентна правна норма, съгласно националното законодателство (за чуждестранни физически лица);

— да има придобита квалификационна степен „магистър“ — архитект или строителен инженер;

Експерт № 2 — Архитект:

Да има придобита квалификационна степен „магистър“– архитект или еквивалент.

Експерт № 3 — Инженер конструктор:

Да има придобита квалификационна степен „магистър“ — инженер констуктор или еквивалент.

Експерт № 4 — Инженер ОВиК:

Да има придобита квалификационна степен „магистър“ с инженерна специалност съгласно действащите нормативни документи, относими към професионалната квалификация.

Експерт № 5 — Електроинженер:

Да има придобита квалификационна степен „магистър“ с инженерна специалност съгласно действащите нормативни документи, относими към професионалната квалификация.

Експерт № 6 — Инженер по качеството на материалите или еквивалент:

— да има придобита квалификационна степен „магистър“ с инженерна специалност съгласно действащите нормативни документи, относими към професионалната квалификация;

— да притежава валидно удостоверение за преминал курс за „Контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност“.

Експерт № 7 — Инженер „Пожарна техника и безопасност“;

Да има придобита квалификационна степен „магистър“ с инженерна специалност съгласно действащите нормативни документи, относими към професионалната квалификация.

Експерт № 8– Специалист по безопасност и здраве или еквивалент:

— да отговаря на изискванията по чл. 5, ал. 2 от Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строително — монтажни работи;

— да притежава валидно удостоверение за извършване на дейност, съобразно изискванията на ЗБУТ.

Експерт № 9 — Експерт технически контрол по част конструктивна:

— да има придобита квалификационна степен „магистър“ с инженерна специалност съгласно действащите нормативни документи, относими към професионалната квалификация.

— да притежава валидно удостоверение за извършване на дейност технически контрол

Експерт № 10 — Експерт енергийна ефективност:

Оценката за съответствие по чл. 169, ал. 1, т. 6 на инвестиционните проекти във фази технически и работен проект се извършва от лица, които отговарят на изискванията на Закона за енергийната ефективност и са вписани в публичния регистър по чл. 23а, ал. 1 от същия закон. В този смисъл участникът следва да разполага с независими експерти, отговарящи на изискванията на закона, като те могат да фигурират в списъка на правоспособните лица, неразделна част от лиценза/регистрацията за упражняване на строителен надзор и оценка за съответствието или да предостави доказателство, че лицето е вписано в публичния регистър към Агенция за устойчиво развитие или еквивалентен.

Minimum level(s) of standards possibly required:

При подаване на офертата обстоятелството се декларира в съответната част от ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, В. Технически и професионални способности.

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.1)Information about a particular profession
III.2.2)Contract performance conditions:

Възложителят ще отстрани от участие участник, който е: обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от ТЗ, или е преустановил дейността си, а в случай че участникът е чуждестранно лице — се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно закон. на държавата, в която е установен; лишен е от правото да упражнява дейност свързана с извършване на строителен надзор и оценка на инвестиционните проекти, предмет на настоящата поръчка, съгласно закон на държавата, в която е извършено деянието; доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на 100 от стойността или обема на договора;

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 12/07/2017
Local time: 17:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Bulgarian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 13/07/2017
Local time: 10:00
Place:

Гр. Кърджали, бул. „България“ № 41, етаж 2, стая 211.

Information about authorised persons and opening procedure:

Отварянето на Офертите е публично и на него могат да присъстват Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:

Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 1% (един процент) от стойността на договора без ДДС.

Гаранцията се предоставят в една от следните форми:

1. парична сума;

2. банкова гаранция;

3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgaria
Telephone: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internet address: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Съгласно 27 от ЗОП.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
07/06/2017