Във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз в момента Службата за публикации на ЕС актуализира част от съдържанието на този уебсайт. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Услуги - 219786-2015

Компактен изглед

26/06/2015    S121    Европейска комисия - Услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура 

Бeлгия-Брюксел: Проучване на разширяването на система NER 300

2015/S 121-219786

Обявление за поръчка

Услуги

Директива 2004/18/ЕО

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование, адреси и място/места за контакт

Официално наименование: Европейска комисия, Генерална дирекция „Действия по климата“, CLIMA.SRD.2 – Финанси
Пощенски адрес: BU 9, 01/005
Град: Брюксел
Пощенски код: 1049
Държава: Белгия
На вниманието на: екип „Пазари“
Адрес за електронна поща: clima-tenders@ec.europa.eu

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган : http://ec.europa.eu/clima/tenders/index_en.htm

Електронен достъп до информация: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=923

Допълнителна информация може да бъде получена от:
Горепосоченото/ите място/места за контакт

Спецификации и допълнителни документи (включително документи за състезателен диалог и динамична система за покупки) могат да бъдат получени от:
Горепосоченото/ите място/места за контакт

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени на:
Горепосоченото/ите място/места за контакт

I.2)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.3)Основна дейност
Общи обществени услуги
I.4)Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи
Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи: не

Раздел ІІ: Обект на поръчката

II.1)Описание
II.1.1)Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Проучване на разширяването на система NER 300.
II.1.2)Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуга № 12: Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и по паркова архитектура; свързани научни и технически консултантски услуги; услуги, свързани с технически изпитвания и анализи
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите: Extra muros.
код NUTS
II.1.3)Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)
Обявлението обхваща обществена поръчка
II.1.4)Информация относно рамковото споразумение
II.1.5)Кратко описание на поръчката или покупката/ите
Програмата NER 300 е една от най-големите схеми на финансиране за демонстриране на нисковъглеродни технологии в търговски мащаб и допринася за изпълнението на редица политики и стратегии в областта на енергетиката и климата на ЕС.
Европейският съвет поиска в своите заключения относно политическата рамка в областта на климата и енергетиката за 2030 г. „съществуващият механизъм NER 300 да бъде подновен, включително за улавяне и съхранение на въглерод и възобновяеми енергийни източници, с обхват, разширен до нисковъглеродни иновации в промишлените сектори и начална дотация, увеличена на 400 000 000 квоти (NER 400).“
Целите на тази поръчка се състоят от две части. От една страна, изпълнителят ще анализира как модалностите на Решението NER 300 са изпълнени. От друга страна, изпълнителят ще сравни, където е възможно, алтернативи, ще предложи актуализации на изискванията, където е необходимо, ще ги допълни, за да се съгласуват с дирекциите, дадени от Европейския съвет и ще направи изводи относно най-добрия подход в разширеното решение NER 300 и свързаните документи. Това ще включва също специфични задачи за частта в областта на индустрията на разширената програма NER 300.
II.1.6)Oбщ терминологичен речник (CPV)

90700000

II.1.7)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да
II.1.8)Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.9)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2)Количество или обем на поръчката
II.2.1)Общо количество или обем :
Единична поръчка за период от 12 месеца с ценови диапазон определен между 270 000 EUR и 300 000 EUR без ДДС (включително такси, пътни и всякакви други разходи).
Всички получени оферти, които не отговарят на изискванията за горна граница, ще бъдат автоматично изключени от процедурата за оценка. Долната граница е индикативна.
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС :
Обхват: между 270 000 и 300 000 EUR
II.2.2)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.3)Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.3)Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци: 12 (считано от датата на възлагане на поръчката)

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия във връзка с поръчката
III.1.1)Изискуеми депозити и гаранции:
III.1.2)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:
Моля, направете справка с тръжните документи. Вж. член 1.4 от проектодоговора.
III.1.3)Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката:
Моля, направете справка с тръжните документи. Вж. точки 1.3 и 1.4 от тръжните спецификации.
III.1.4)Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия : не
III.2)Условия за участие
III.2.1)Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: Моля, направете справка с тръжните документи. Вж. точки 1.1 и 1.6 от тръжните спецификации.
III.2.2)Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: Моля, направете справка с тръжните документи. Вж. точка 2.3.1 от тръжните спецификации.
III.2.3)Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:
Моля, направете справка с тръжните документи – вж. точка 2.3.2 от тръжните спецификации.
III.2.4)Информация относно запазени поръчки
III.3)Специфични условия за поръчки за услуги
III.3.1)Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия: не
III.3.2)Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата: да

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Вид процедура
IV.1.1)Вид процедура
Открита
IV.1.2)Ограничение на броя на операторите, които ще бъдат поканени да представят оферти или да участват
IV.1.3)Намаляване на броя на операторите по време на договарянето или диалога
IV.2)Критерии за възлагане
IV.2.1)Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на критериите, посочени в спецификациите, в поканата за представяне на оферта или за договаряне, или в описателния документ
IV.2.2)Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг: не
IV.3)Административна информация
IV.3.1)Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган:
CLIMA.C.1/SER/2015/0013.
IV.3.2)Предишни публикации относно същата поръчка

Обявление за предварителна информация

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2015/S 37-062225 от 21.2.2015

IV.3.3)Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Платими документи: не
IV.3.4)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
21.8.2015 - 16:00
IV.3.5)Дата на изпращане на поканите за представяне на оферта или за участие на избраните кандидати
IV.3.6)Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие
Всеки от официалните езици на ЕС
IV.3.7)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 9 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.3.8)Условия за отваряне на офертите
Дата: 4.9.2015 - 10:30

Място:

зала E, avenue de Beaulieu 5, 1160 Брюксел, БЕЛГИЯ.

Лица, които са оправомощени да присъстват при отварянето на офертите: да

Допълнителна информация относно оправомощените лица и процедурата на отваряне: По един представител за оферент (с доказване на самоличност) може да присъства на отварянето на офертите (не се възстановяват разноски). Моля, предварително да предоставите на електронен адрес: clima-tenders@ec.europa.eu името на лицето, което ще присъства на отварянето.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
VI.3)Допълнителна информация
В съответствие с член 134, параграф 1, буква е) от правилата за прилагане на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25.10.2012 г. (Финансов регламент), през 3-те години след сключването на първоначалния договор възлагащият орган ще има възможност да използва извънредната процедура на договаряне за допълнителни услуги (без предварително публикуване на обявление за поръчка), включващи повторение на подобни услуги (най-много до 50 % от стойността на първоначалната поръчка), поверени на икономическия оператор, на когото е възложена първоначалната поръчка, от същия възлагащ орган.
Тръжните документи ще бъдат достъпни за изтегляне на адреса, посочен в точка I.1. Интернет страницата ще се обновява редовно и е отговорност на оферента да проверява за нова информация и изменения по време на тръжния период.

Моля, обърнете внимание, че в предварителното информационно обявление 2015/S 37-062225 от 21.2.2015 г., посоченият бюджет беше 130 000 EUR.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: rue du Fort Niedergrünewald
Град: Люксембург
Пощенски код: 2925
Държава: Люксембург
Адрес за електронна поща: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 4303-2100
Интернет адрес: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Подаване на жалби
Уточнете информацията относно крайния срок/крайните срокове за подаване на жалби: Можете да подадете всякакви коментари относно процедурата по възлагане до възлагащия орган, посочен в точка I.1.

Ако считате, че е имало лошо управление, Вие можете да подадете жалба до Европейския омбудсман в рамките на 2 години от датата, на която сте узнали за фактите, на които се основава жалбата (вж. http://www.ombudsman.europa.eu). Такава жалба няма нито да спре срока по внасяне на жалби, нито ще доведе до откриване на нов срок за подаване на жалби.

В рамките на 2 месеца от уведомяването за решението за възлагане, Вие можете да подадете жалба до органа, посочен в точка VI.4.1.
VI.4.3)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
16.6.2015