Storitve - 219791-2015

Prikaži skrčeni pogled

26/06/2015    S121

Belgija-Bruselj: Študija o oceni možnosti izvedbe fiskalne reforme na področju okolja v EU-28

2015/S 121-219791

Obvestilo o oddaji naročila

Storitve

Direktiva 2004/18/ES

Oddelek I: Naročnik

I.1)Ime, naslovi in kontaktne točke

Uradno ime: Evropska komisija, Generalni direktorat za okolje, SRD.2 – Finance
Poštni naslov: BU-9 01/005
Kraj: Bruselj
Poštna številka: 1049
Država: Belgija
V roke: Skupina za trge
E-pošta: env-tenders@ec.europa.eu

Internetni naslovi:

Internetni naslov naročnika: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm

I.2)Vrsta naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.3)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava
I.4)Oddaja naročil v imenu drugih naročnikov
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne

Oddelek II: Predmet naročila

II.1)Opis
II.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik
Študija o oceni možnosti izvedbe fiskalne reforme na področju okolja v EU-28.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe
Storitve
Št. kategorije storitev 12: Arhitekturne storitve; inženiring storitve in integrirane inženiring storitve; storitve urbanističnega načrtovanja in krajinskega inženiringa; sorodne znanstvene in tehnične svetovalne storitve; storitve tehničnega preizkušanja in analiz
Glavna lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: „Extra muros“.
Šifra NUTS
II.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
II.1.4)Kratek opis naročila ali nabave
Namen študije je zagotoviti argumentacijo in empirične podatke ali sekundarne vire o možnih gospodarskih in socialnih koristih fiskalne reforme na področju okolja, v podporo vložka v okviru postopka evropskega semestra v zvezi z varovanjem okolja in učinkovitostjo virov, za vse države članice EU.
II.1.5)Enotni besednjak javnih naročil

90700000 Okoljske storitve

II.1.6)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da
II.2)Skupna končna vrednost naročil
II.2.1)Skupna končna vrednost naročil
Vrednost: 107 829 EUR
Brez DDV

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Vrsta postopka
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.2)Merila za izbiro ponudbe
IV.2.1)Merila za izbiro ponudbe
Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na
1. Kakovost predlagane metodologije. Ponder 40
2. Organizacijo dela. Ponder 40
3. Ukrepe za nadzor kakovosti. Ponder 20
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi
Uporabljena je elektronska dražba: ne
IV.3)Upravne informacije
IV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik
ENV.D.2/ETU/2015/0005.
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom

Predhodno informativno obvestilo

Številka obvestila v UL: 2015/S 38-064198 z dne 24.2.2015

Obvestilo o naročilu

Številka obvestila v UL: 2015/S 48-082623 z dne 10.3.2015

Oddelek V: Oddaja naročila

Št. naročila: 07.0201/2015/ 709017/ENV.D.2
V.1)Datum oddaje naročila:
12.6.2015
V.2)Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
V.3)Ime in naslov gospodarskega objekta, ki mu je bilo naročilo oddano

Uradno ime: Eunomia Research & Consulting Ltd
Poštni naslov: 37 Queen Square
Kraj: Bristol
Poštna številka: BS1 4QS
Država: Združeno kraljestvo

V.4)Informacije o vrednosti naročila
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila:
Vrednost: 110 000 EUR
Brez DDV
Skupna končna vrednost naročila:
Vrednost: 107 829 EUR
Brez DDV
Če gre za letno ali mesečno vrednost:
Število mesecev: 6
V.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: da
Navedite vrednost ali delež naročila, ki bo verjetno oddan podizvajalcem:
Delež: 24 %
Kratek opis vrednosti/deleža naročila, ki bo s pogodbo oddan podizvajalcem: 18 % + 4 % + 2 %.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
VI.2)Dodatne informacije:
V skladu s členom 134.1(f) pravil uporabe Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25.10.2012 (finančna uredba) lahko naročnik v 3 letih od oddaje prvotnega naročila uporabi izjemni postopek s pogajanji za dodatne storitve (brez predhodne objave obvestila o naročilu), ki obsegajo ponovitev podobnih storitev (do največ 50 % vrednosti prvotnega naročila), oddanih gospodarskemu subjektu, kateremu je bilo oddano prvotno naročilo s strani istega naročnika.

To je bilo predhodno objavljeno v predhodnem informativnem obvestilu UL 2015/S 38-064198 z dne 24.2.2015 s proračunom 110 000 EUR. Proračun je sedaj v razponu 100 000 EUR–110 000 EUR.

Ker je treba vložek GD za okolje v semestru 2016 zagotoviti med decembrom 2015 in marcem 2016, je predpogoj, da je projekt zaključen do konca leta 2015. Izvajanje nalog se ne sme pričeti pred podpisom pogodbe. Upoštevajte, da trajanje 6 mesecev, podano v točki V.4) „Informacije o vrednosti naročila“, ni točno določeno, saj ne moremo vedeti, kdaj se bo naročilo pričelo, vendar morajo biti naloge zaključene do 31.12.2015.
VI.3)Pritožbeni postopki
VI.3.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke

Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: 2925
Država: Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetni naslov: http://curia.europa.eu

VI.3.2)Vložitev pritožb
Navedite rok za vložitev pritožb: Morebitne pripombe v zvezi s postopkom oddaje naročila lahko pošljete naročniku na naslov iz točke I.1.

Če menite, da je prišlo do nepravilnosti, lahko vložite pritožbo pri Evropskem varuhu človekovih pravic v 2 letih od datuma, ko ste bili obveščeni o dejstvih, ki predstavljajo podlago za pritožbo (glej http://www.ombudsman.europa.eu). Takšna pritožba ne vpliva na zadržanje navedenega obdobja za sprožitev pritožbe ali na začetek novega obdobja za vložitev pritožb.

Pritožbo lahko predložite organu iz točke VI.3.1 v 2 mesecih od uradnega obvestila o sklepu o oddaji naročila.
VI.3.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb
VI.4)Datum pošiljanja tega obvestila:
16.6.2015