Услуги - 219863-2016

29/06/2016    S123    Съд на Европейския съюз - Услуги - Концесия за услуги - Процедура за възлагане на концесия 

Люксембург-Люксембург: Управление на кетъринг услуги и предоставяне на свързани услуги за Съда на Европейския съюз

2016/S 123-219863

Обявление за концесия

Услуги

Legal Basis:

Директива 2014/23/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Съд на Европейския съюз
service du courrier officiel
Luxembourg
2925
Люксембург
Електронна поща: DL-Achats-Logistique@curia.europa.eu
Факс: +352 43032650
код NUTS: LU

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://curia.europa.eu

I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7009/#appels_encours
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Заявленията или, където е приложимо, офертите трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Управление на кетъринг услуги и предоставяне на свързани услуги за Съда на Европейския съюз.

Референтен номер: COJ-PROC-16/020.
II.1.2)Основен CPV код
55500000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Тази поръчка обхваща следните услуги:

A – управление на кетъринг услуги на Съда (концесия);

B – монтаж и управление на автомати за продажба на дребни стоки и кафе автомати (концесия);

C – предоставяне на кетъринг услуги на основата на поръчки за закупуване или прогнозни;

D – предоставяне на услуги по пране/сухо почистване (концесия).

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 16 400 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Тази концесия е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
98310000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: LU
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Услуга A: предоставяне на кетъринг услуги на Съда (концесия):

Съдът ще повери на изпълнителя управлението на своите ресторанти за изпълнителския персонал и за служителите, кафетерии и клубни салони по време на продължителността на поръчката.

Услуга Б: монтаж и управление на автомати за продажба на дребни стоки и кафе автомати (концесия):

изпълнителят ще монтира автомати за продажба на дребни стоки и кафе автомати в Съда, които ще управлява по време на продължителността на поръчката.

Услуга В: предоставяне на кетъринг услуги на основата на поръчки за закупуване или прогнозни:

Съдът ще поръча кетъринг услуги тогава, когато са необходими: за банкети, кафе паузи и срещи на закрито.

Услуга Г: предоставяне на услуги по пране/сухо почистване (концесия):

Съдът ще даде на изпълнителя помещение за работа със съоръжение за пране/сухо почистване за персонала.

II.2.5)Критерии за възлагане
Концесията е възложена въз основа на критериите, посочени в документацията за обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
II.2.7)Срок на концесията
Продължителност в месеци: 48
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията, посочване на изисканата информация и документация:

кандидатът трябва да има необходимата правоспособност за работа в професионалната дейност, посочена в поръчката (вписване в съответен търговски или професионален регистър, регистрация за социално осигуряване, регистрация по ДДС, разрешително за пребиваване и др.), в съответствие със законодателството в държавата на пребиваване.

В случай че поръчката бъде възложена на оферент, пребиваващ в държава, различна от Великото херцогство Люксембург, преди подписване на договора, той трябва да докаже, че отговаря на условията за предоставяне на услугите, посочени в тази поръчка, в Люксембург. Ако тези условия не са изпълнени в срока, определен от Съда на Европейския съюз, той може да преразгледа решението за възлагане, да откаже въпросната оферта и да възложи поръчката на друг оферент в съответствие с критериите за възлагане.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.5)Информация относно запазени концесии
III.2)Условия, свързани с концесията
III.2.1)Информация относно определена професия
III.2.2)Условия за изпълнение на концесията:

вж. спецификациите.

III.2.3)Информация относно персонала, отговорен за изпълнение на концесията

Раздел ІV: Процедура

IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за подаване на заявления или за получаване на оферти
Дата: 28/07/2016
Местно време: 11:00
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Английски, Български, Датски, Немски, Гръцки, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Латвийски, Литовски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Испански, Шведски, Чешки

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

Ще бъдат организирани 2 посещения на място: на 12.7.2016 (15:00) и на 14.7.2016 (15:00), на следния адрес: Съд на Европейския съюз, plateau de Kirchberg, rue du Fort Niedergrünewald, L-2925 Luxembourg, ЛЮКСЕМБУРГ. Участието в едно от тези посещения е задължително. Оферентите трябва да потвърдят своето участие в писмена форма на работещата поща: DL-Achats-Logistique@curia.europa.eu най-малко 48 часа предварително. Съдът на Европейския съюз може да планира допълнителни дати и часове, ако сметне за необходимо.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Общ съд на Европейския съюз
rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
2925
Люксембург
VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

в рамките на 2 месеца след получаването на известието от ищеца или, в случай че такова липсва, от деня, в който това е станало известно.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
17/06/2016