Υπηρεσίες - 219863-2016

29/06/2016    S123    Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Υπηρεσίες - Παραχώρηση υπηρεσιών - Διαδικασία ανάθεσης σύμβασης παραχώρησης 

Λουξεμβούργο-Λουξεμβούργο: Εκμετάλλευση υπηρεσιών εστίασης και παροχή συναφών υπηρεσιών για το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2016/S 123-219863

Προκήρυξη σύμβασης παραχώρησης

Υπηρεσίες

Legal Basis:

Οδηγία 2014/23/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
service du courrier officiel
Luxembourg
2925
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: DL-Achats-Logistique@curia.europa.eu
Φαξ: +352 43032650
Κωδικός NUTS: LU

Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση: http://curia.europa.eu

I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7009/#appels_encours
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι αιτήσεις συμμετοχής ή, κατά περίπτωση, οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Εκμετάλλευση υπηρεσιών εστίασης και παροχή συναφών υπηρεσιών για το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αριθμός αναφοράς: COJ-PROC-16/020.
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
55500000
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η παροχή των ακόλουθων υπηρεσιών:

Α — εκμετάλλευση της υπηρεσίας εστίασης του Δικαστηρίου (παραχώρηση),

Β — εγκατάσταση και διαχείριση στόλου αυτόματων πωλητών και μηχανημάτων διανομής καφέ (παραχώρηση),

Γ — παροχή υπηρεσιών εστίασης βάσει δελτίων παραγγελίας ή εκτίμησης δαπανών,

Δ — υπηρεσίες σιδερώματος (παραχώρηση).

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 16 400 000.00 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση παραχώρησης υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
98310000
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: LU
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Υπηρεσία Α: εκμετάλλευση της υπηρεσίας εστίασης του Δικαστηρίου (παραχώρηση):

το Δικαστήριο αναθέτει στον ανάδοχο την εκμετάλλευση των εστιατορίων του για τη διεύθυνση και το προσωπικό, των καφετεριών του καθώς και των σαλονιών Club του καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης.

Υπηρεσία Β: εγκατάσταση και διαχείριση στόλου αυτόματων πωλητών και μηχανημάτων διανομής καφέ (παραχώρηση):

ο ανάδοχος εγκαθιστά στο Δικαστήριο στόλο αποτελούμενο από αυτόματους πωλητές και μηχανήματα διανομής καφέ, τη διαχείριση του οποίου θα διασφαλίζει καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης.

Υπηρεσία Γ: παροχή υπηρεσιών εστίασης βάσει δελτίων παραγγελίας ή εκτίμησης δαπανών:

το Δικαστήριο παραγγέλνει υπηρεσίες εστίασης βάσει συγκεκριμένων αναγκών: υπηρεσίες συμποσίων, διαλειμμάτων για καφέ και εσωτερικών συνεδριάσεων.

Υπηρεσία Δ: υπηρεσίες σιδερώματος (παραχώρηση):

το Δικαστήριο παρέχει στον ανάδοχο χώρο για την εκμετάλλευση εγκατάστασης στεγνού καθαρίσματος/πλυντηρίου για το προσωπικό του.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η σύμβαση παραχώρησης ανατίθεται με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
II.2.7)Διάρκεια της σύμβασης παραχώρησης
Διάρκεια σε μήνες: 48
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Απαιτούνται κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων, ένδειξη σχετικά με τις πληροφορίες και τεκμηρίωση:

ο υποψήφιος πρέπει να έχει την απαραίτητη νομική ικανότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας που ζητείται από τη σύμβαση (εγγραφή στο κατάλληλο εμπορικό ή επαγγελματικό μητρώο, κάλυψη κοινωνικής ασφάλισης, εγγραφή στο μητρώο ΦΠΑ, άδεια εγκατάστασης, κ.λπ.) σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους εγκατάστασής του.

Εάν η σύμβαση ανατεθεί σε υποψήφιο, ο οποίος είναι εγκατεστημένος σε κράτος άλλο από το Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου, ο υποψήφιος πρέπει να αποδείξει, πριν από την υπογραφή της σύμβασης, ότι πληροί τους όρους παροχής των υπηρεσιών που αποτελούν αντικείμενο της σύμβασης στην επικράτεια του Λουξεμβούργου. Εάν δεν πληροί τους εν λόγω όρους εντός της προθεσμίας που ορίζεται από το Δικαστήριο, αυτό μπορεί να επανεξετάσει την απόφαση ανάθεσης, να απορρίψει τη σχετική προσφορά και να αναθέσει τη σύμβαση σε άλλον υποψήφιο σύμφωνα με τα κριτήρια ανάθεσης.

III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.1.5)Πληροφορίες για συμβάσεις παραχώρησης κατ’ αποκλειστικότητα
III.2)Όροι σχετικοί με τη σύμβαση παραχώρησης
III.2.1)Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία
III.2.2)Όροι εκτέλεσης σύμβασης παραχώρησης:

Βλέπε συγγραφή υποχρεώσεων.

III.2.3)Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό το οποίο πρόκειται να αναλάβει την εκτέλεση της σύμβασης παραχώρησης

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.2)Προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής ή παραλαβής προσφορών
Ημερομηνία: 28/07/2016
Τοπική ώρα: 11:00
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Αγγλικά, Βουλγαρικά, Δανικά, Γερμανικά, Ελληνικά, Εσθονικά, Φινλανδικά, Γαλλικά, Ιρλανδικά, Κροατικά, Ουγγρικά, Ιταλικά, Λεττονικά, Λιθουανικά, Μαλτέζικα, Ολλανδικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρουμανικά, Σλοβακικά, Σλοβενικά, Ισπανικά, Σουηδικά, Τσεχικά

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.2)Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:

Θα οργανωθούν 2 επιτόπιες επισκέψεις: στις 12.7.2016 (15:00) και στις 14.7.2016 (15:00), στην ακόλουθη διεύθυνση: Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, plateau de Kirchberg, rue du Fort Niedergrünewald, L-2925 Luxembourg, ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ. Η συμμετοχή σε μία από τις ως άνω επισκέψεις είναι υποχρεωτική. Οι υποψήφιοι πρέπει να επιβεβαιώσουν τη συμμετοχή τους εγγράφως στην ηλεκτρονική διεύθυνση: DL-Achats-Logistique@curia.europa.eu τουλάχιστον 48 ώρες νωρίτερα. Το Δικαστήριο θα μπορεί να προγραμματίσει επιπλέον ημερομηνίες και ώρες εφόσον το κρίνει απαραίτητο.

VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
2925
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
VI.4.2)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

εντός 2 μηνών από την κοινοποίηση στον προσφεύγοντα ή, ελλείψει αυτής, από την ημέρα κατά την οποία ο προσφεύγων έλαβε γνώση.

VI.4.4)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
17/06/2016