Došlo je do tehničke greške koja utječe na prikaz URL-ova u obavijestima e-obrazaca. Nastojimo što prije riješiti taj problem. U međuvremenu predlažemo da uklonite zarez (ili eventualne druge posebne znakove) na kraju URL-a. Ispričavamo se zbog neugodnosti.

Usluge - 219872-2016

29/06/2016    S123

Belgija-Bruxelles: Okvirni ugovor u kaskadi za organizaciju događanja, konferencija, seminara i sastanaka u Europskoj uniji, uglavnom u kontekstu aktivnosti trgovinske politike

2016/S 123-219872

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska komisija, Directorate-General for Trade, Directorate A — Resources, Information and Policy Coordination
Poštanska adresa: CHAR 7/173
Mjesto: Brussels
NUTS kod: BE BELGIQUE-BELGIË
Poštanski broj: 1049
Država: Belgija
Osoba za kontakt: Sofia Muñoz
E-pošta: trade-contracts@ec.europa.eu
Telefon: +32 22969575
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/calls-for-tender/
Adresa profila kupca: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/calls-for-tender/
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1548
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Okvirni ugovor u kaskadi za organizaciju događanja, konferencija, seminara i sastanaka u Europskoj uniji, uglavnom u kontekstu aktivnosti trgovinske politike

Referentni broj: TRADE/2016/A1/28.
II.1.2)Glavna CPV oznaka
55120000 Hotelske usluge za sastanke i konferencije - QA11
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

U kontekstu svojih aktivnosti, Europska komisija GU za trgovinu organizira krugove pregovora, događanja, seminare, konferencije i sastanke u državama Europske unije. Zbog toga su joj nužne različite usluge. Te usluge sastojat će se od pružanja pune logističke podrške za organizaciju ovih događanja i sastanaka, uglavnom u kontekstu aktivnosti trgovinskih politika. Te će se usluge pružati u Europskoj uniji. Zbog prirode nekih sastanaka, posebice onih koji se tiču krugova trgovinskih pregovora koje organizira Komisija, izvoditelj treba biti u mogućnosti rezervirati sobe za sastanke za nekoliko događanja u kratkom roku. Općenito, događanje traje između 3 i 5 radnih dana, iznimno do 10 dana s prosječnim brojem pozvanih sudionika koji iznosi 60 i glavnim fokusom na Bruxelles za organizaciju krugova trgovinskih pregovora.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 6 000 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
55300000 Usluge restorana i usluge posluživanja hranom - QA11
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: BE BELGIQUE-BELGIË
NUTS kod: AT ÖSTERREICH
NUTS kod: CZ ČESKÁ REPUBLIKA
NUTS kod: DE DEUTSCHLAND
NUTS kod: ES ESPAÑA
NUTS kod: FR FRANCE
NUTS kod: HU MAGYARORSZÁG
NUTS kod: IT ITALIA
NUTS kod: PL POLSKA
NUTS kod: PT PORTUGAL
NUTS kod: SK SLOVENSKÁ REPUBLIKA
NUTS kod: UK UNITED KINGDOM
NUTS kod: SI SLOVENIJA
NUTS kod: SE SVERIGE
NUTS kod: NL NEDERLAND
NUTS kod: IE IRELAND
NUTS kod: GR ELLADA
NUTS kod: DK DANMARK
NUTS kod: BG BULGARIA
NUTS kod: EE EESTI
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Europska unija općenito, ali uglavnom Bruxelles, Belgija.

II.2.4)Opis nabave:

U kontekstu svojih aktivnosti, Europska komisija GU za trgovinu organizira krugove pregovora, događanja, seminare, konferencije i sastanke u državama Europske unije. Zbog toga su joj nužne različite usluge. Te usluge sastojat će se od pružanja pune logističke podrške za organizaciju ovih događanja i sastanaka, uglavnom u kontekstu aktivnosti trgovinskih politika. Te će se usluge pružati u Europskoj uniji. Zbog prirode nekih sastanaka, posebice onih koji se tiču krugova trgovinskih pregovora koje organizira Komisija, izvoditelj treba biti u mogućnosti rezervirati sobe za sastanke za nekoliko događanja u kratkom roku. Općenito, događanje traje između 3 i 5 radnih dana, iznimno do 10 dana s prosječnim brojem pozvanih sudionika koji iznosi 60 i glavnim fokusom na Bruxelles za organizaciju krugova trgovinskih pregovora.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 6 000 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: da
Opis obnavljanja:

Ugovor se sklapa na 2 godine, mogućnost 2 obnavljanja od po 12 mjeseci.

II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora
Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s nekoliko gospodarskih subjekata
Predviđeni najveći broj sudionika u okvirnom sporazumu: 2
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: da
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 31/08/2016
Lokalno vrijeme: 17:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Engleski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 6 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 14/09/2016
Lokalno vrijeme: 10:00
Mjesto:

Charlemagne building, rue de la Loi 170, 1040 Brussels, BELGIJA.

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Predstavnici ponuditelja mogu prisustvovati otvaranju ponuda. Oni koji žele prisustvovati trebaju poslati poruku e-pošte na trade-contracts@ec.europa.eu prije 9.9.2016.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: 2925
Država: Luksemburg
E-pošta: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefaks: +352 43032100
Internetska adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3.

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
17/06/2016