Supplies - 21995-2022

14/01/2022    S10

România-Reșița: Diverse utilaje de uz general şi special

2022/S 010-021995

Anunț de participare – utilități

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/25/UE

Secțiunea I: Entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: S.C. AQUACARAS S.A.
Număr naţional de înregistrare: R 16868757
Adresă: Strada: P-ta Republicii, nr. 7
Localitate: Resita
Cod NUTS: RO422 Caraş-Severin
Cod poștal: 320026
Țară: România
Persoană de contact: LUDOVIC-LEONARD BRAUN
E-mail: braunleonard@yahoo.com
Telefon: +40 255212458
Fax: +40 255214421
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.aquacaras.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100134938
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.6)Activitate principală
Apă

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

CS-CF-03 Furnizare echipamente operaționale

Număr de referinţă: 16868757_2022_PAAPD1330415
II.1.2)Cod CPV principal
42900000 Diverse utilaje de uz general şi special
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Furnizare de echipamente pentru întreținerea și operarea rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare din aria de operare a Operatorului Regional S.C. AQUACARAȘ S.A., montaj (după caz), punere în funcțiune,

instruirea personalului de exploatare al achizitorului, asistența tehnică pentru întreținere și reparații în perioada de garanție, conform prevederilor Caietului de sarcini:

- Aparat de sudură prin electrofuziune de la minim DN20 la DN1000 - 5 bucăți

- Aparat de sudură cap la cap până la DN600 - 5 bucăți

- Generator de curent cu funcție de sudură 10kVA - 5 bucăți

- Motopompa autoamorsabila -minim 90mc/h - 3 bucăți

- Motopompa remorcabilă - 2 bucăți

- Motopompa submersibilă pentru ape uzate și noroi - 5 bucăți

- Instalație de foraj orizontal pentru diametre mai mici de DN200 - 1 bucata

- Generatoare electrice minim 100kVA montate în remorca - 2 bucăți

- Echipamente laborator(set) - 1 bucată, care include următoarele: Ion cromatograf pentru analiza anioni-cationi, Spectrofotometru, Ph-metru de laborator, Conductometru de laborator, Turbidimetru de laborator, Titrator automat, Sistem de determinare CBO5: Incubator cu ușă de sticlă si Oxitop control cu 12 locuri, Baie de apă termostatată cu capac – minim 50l, Etuvă, Autoclav, Răcitor de probe cu 2 compartimente, Incubator cu răcire, Oxigenometru de laborator, Bidistilator, Sistem pentru extracția grăsimilor prin metoda SOXLET, Detector de gaze portabil, Biurete -set, Autoturism pentru prelevare probe

- Georadar pentru rețele utilitare – 1 bucată

- Georadar pentru cartare – 1 bucată.

Condiții de livrare: DDP (INCOTERMS 2020)

Durata contractului: 36 luni, din care 12 luni furnizare, montaj şi punere în funcţiune, 24 luni garanţie de conformitate.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 3 588 388.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
31122000 Generatoare electrice
33191110 Autoclave
33793000 Sticlărie pentru laborator
34144000 Autovehicule cu utilizare specială
38431000 Aparate de detectare
38432000 Aparate de analiză
38435000 Detectoare de fluide
38436000 Agitatoare şi accesorii
42122000 Pompe
42662100 Echipament de sudare electrică
43124100 Maşini de foraj orizontal
80530000 Servicii de formare profesională
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO422 Caraş-Severin
Locul principal de executare:

Municipiul Reșita, jud. Caraș-Severin

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizare de echipamente pentru întreținerea și operarea rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare din aria de operare a Operatorului Regional S.C. AQUACARAȘ S.A., montaj (după caz), punere în funcțiune, instruirea personalului de exploatare al achizitorului, asistență tehnică pentru întreținere și reparații în perioada de garanție, conform prevederilor Caietului de sarcini:

(1) Aparat de sudură prin electrofuziune de la minim DN20 la DN1000 - 5 bucăți

(2) Aparat de sudură cap la cap până la DN600 - 5 bucăți

(3) Generator de curent cu funcție de sudură 10kVA - 5 bucăți

(4) Motopompa autoamorsabilă -minim 90mc/h - 3 bucăți

(5) Motopompa remorcabilă - 2 bucăți

(6) Motopompa submersibilă pentru ape uzate şi noroi - 5 bucăți

(7) Instalație de foraj orizontal pentru diametre mai mici de DN200 - 1 bucată

(8) Generatoare electrice minim 100kVA montate în remorca - 2 bucăți

(9) Echipamente laborator(set) - 1 bucată, care are în componență următoarele:

a) Ion cromatograf pentru analiza anioni-cationi

b) Spectrofotometru

c) Ph-metru de laborator

d) Conductometru de laborator

e) Turbidimetru de laborator

f) Titrator automat

g) Sistem de determinare CBO5:

Incubator cu ușă de sticlă

Oxitop control cu 12 locuri

h) Baie de apă termostatată cu capac – minim 50l

i) Etuvă

j) Autoclav

k) Răcitor de probe cu 2 compartimente

l) Incubator cu răcire

m) Oxigenometru de laborator

n) Bidistilator

o) Sistem pentru extracția grăsimilor prin metoda SOXLET

p) Detector de gaze portabil

q) Biurete -SET

r) Autoturism pentru prelevare probe

10) Georadar pentru rețele utilitare – 1 bucată

11) Georadar pentru cartare – 1 bucată.

Specificațiile tehnice ale echipamentelor ce urmează să fie furnizate, precum și cerințele privind montajul (după caz), punerea în funcțiune și serviciile conexe sunt detaliate în Caietul de sarcini.

Condiții de livrare: DDP (INCOTERMS 2020)

Durata contractului: 36 luni, din care 12 luni furnizare, montaj şi punere în funcțiune, 24 luni garanție de conformitate.

NOTE:

1. Numărul de zile până la care Operatorii economici interesați pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor / candidaturilor este de 19 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor.

2.Termene-limită până la care entitatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificare/informații suplimentare: 11 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnică – Garanția comercială acordată pentru bunuri incluse în contract / Pondere: 20
Prețul - Pondere: 80
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în Județul Caraș-Severin/Regiunea Vest, în perioada 2014-2020

II.2.14)Informații suplimentare

POIM 2014-2020, Axa prioritară 3. Tipul de finanţare: Fondul de Coeziune în cadrul Programului

Operaţional Infrastructura Mare, bugetul de Stat, bugetele locale, contribuţie proprie

A se vedea condiţia din secţiunea III.2.2) Executarea contractului este supusă altor condiţii speciale şi

respectiv Secţiunea VI.3) Informaţii suplimentare.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Cerința 1:

Ofertanții în nume propriu sau în asociere, terții susținători și subcontractanţii nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 177, 178 și 180 din Legea nr. 99/2016 cu modificările și completările ulterioare.

Se va completa DUAE - "Motive de excludere" - Secțiunea A "Motive referitoare la condamnările penale", Secțiunea B "Motive legate de plata impozitelor sau a contribuțiilor la asigurările sociale", Secțiunea C "Motive legate de insolventa, conflicte de interese sau abateri profesionale"

Înainte de atribuirea contractului, Ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, la solicitarea Entității Contractante, următoarele documente edificatoare care probează/ confirma neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 177, 178 și 180 din Legea 99/2016, atât pentru ofertantul unic/ofertantul asociat, cât și pentru subcontractant/terț susținător declarați în oferta:

- Cazierul judiciar al operatorului economic

- Cazierul judiciar al persoanelor care sunt membri ai organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; Notă: se vor prezența caziere judiciare pentru acționar său asociat semnificativ respectiv orice persoană care exercită drepturi aferente unor acțiuni care, cumulate, reprezintă cel puțin 10% din capitalul social sau îi conferă deținătorului cel puțin 10% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală.

- Persoanele juridice române vor prezenta certificat de atestare fiscală cu situația obligațiilor de plată către bugetul general consolidat, eliberat de ANAF, şi certificat de atestare fiscală privind situația obligațiilor de plată către bugetul local, din care să reiasă lipsa datoriilor restante la momentul prezentării acestora; Certificatele se vor prezenta pentru sediul principal iar pentru sediile secundare/punctele de lucru operatorul economic va prezenta o declarație pe proprie răspundere privind îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor la bugetul consolidat datorate, conform prevederilor alin.3, art.178 din Legea 99/2016, modificată şi completată prin OG 3/2021.

- Persoanele juridice străine vor prezenta orice documente edificatoare, valabile la data prezentării (certificate de atestare fiscală, caziere fiscale, alte documente echivalente) eliberate de autoritățile competente ale țării de origine, prin care să dovedească faptul că și-au îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și a contribuțiilor la bugetul de stat şi local, în conformitate cu legislația țării de rezidență a operatorului economic sau a țării în care acesta este stabilit.

- certificate, caziere, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 180 alin. (2) şi art. 184 din Legea 99/2016

- alte documente edificatoare, după caz.

NOTE:

1. Detalii privind modul de completare a DUAE sunt disponibile în cap. VI.3) Informații suplimentare.

2. Neprezentarea DUAE odată cu oferta (completat inclusiv pentru asociat/subcontractant/terț susținător) atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă.

3. În cazul în care ofertantul/candidatul demonstrează îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnică şi profesională bazându-se pe capacitățile altor entități, invocând, după caz, susținerea unui terț, DUAE, împreună cu angajamentul de susținere, trebuie să fie completat separat și de către terțul/terții susținător (i) pe a căror capacitate se bazează ofertantul/candidatul.

4.În cazul în care în țara de origine sau în țara în care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor solicitate sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art.177, 178, 180 se va accepta o declarație pe propria răspundere, conform art.181 alin.(3) din Legea nr.99/2016.

5. Entitatea contractantă, conform art.184 din Legea nr. 99/2016, nu va exclude din procedură ofertanții aflați în oricare dintre situațiile prevăzute la art.177, 178 şi 180 care atrag excluderea din procedura de atribuire, dacă aceștia prezintă dovezi prin care arată că măsurile luate sunt suficiente pentru a-și demonstra în mod concret credibilitatea prin raportare la motivele de excludere.

6. Operatorul economic nu este exclus din procedura de atribuire dacă, anterior deciziei de excludere, îşi îndeplinește obligațiile prin plata impozitelor, taxelor sau contribuțiilor la bugetul general consolidat datorate ori prin alte modalități de stingere a acestora sau beneficiază, în condițiile legii, de eșalonarea acestora ori de alte facilitați în vederea plății acestora, inclusiv, după caz, a eventualelor dobânzi ori penalități de întârziere acumulate sau a amenzilor.

7. Operatorul economic nu este exclus din procedura de atribuire atunci când cuantumul impozitelor, taxelor și contribuțiilor la bugetul general consolidat datorate și restante este mai mic de 10.000 lei.

8. În cazul în care există incertitudini în ceea ce privește situația personală a unui ofertant, entitatea contractantă are dreptul de a solicita în mod direct informații de la autoritățile competente care emit documente de natura celor cerute.

Cerința 2:

Ofertanții în nume propriu sau în asociere, terții susținători și subcontractanţii nu trebuie să se regăsească în situațiile de conflict de interese prevăzute la art. 72 şi 73 alin. (1) din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale

Se va completa DUAE - "Motive de excludere" - Secțiunea C "Motive legate de insolventa, conflicte de interese sau abateri profesionale". Alături de DUAE, Ofertantul unic/Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Terţul susținător va prezenta Formularul nr. 5 - Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 72 şi 73 alin (1) din Legea 99/2016.

Persoanele care dețin funcții de decizie în cadrul Entității Contractante, în ceea ce privește organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire sunt:

Director General - Filipescu Gheorghe

Director General Adjunct - Mutu Viorel

Director Comercial - Stănoiu Ștefan

Director Economic - Irimia Luminița

Director Tehnic Operațional - Burneci Nicolae

Director de Program SCADA, GIS, Dispecerat IT - Dobra Flavius

Șef Serviciu Juridic - Petrişor Gabriela

Manager Proiect UIP - Basaraba Daniel

Manager Financiar UIP - Chita-Sporea Florentina

Șef Serviciu Auto-Mecanizare - Bușu Gheorghe

Șef Serviciu Laboratoare - Boloca Claudia

Consilier Juridic - Păcurariu Ovidiu

Expert Achiziții Publice - Braun Leonard

Expert Achiziții Publice - Cristescu Cristian

Expert cooptat TADECO CONSULTING SRL - Ștefan Monica

Comisia de evaluare:

Braun Leonard - Președinte

Chita-Sporea Florentina - Membru

Cristescu Cristian - Membru

Boloca Claudia - Membru

Păcurariu Ovidiu - Membru

Petrișor Gabriela - Membru de rezervă

Stîngu Ion - Membru de rezervă

Operatorii economici care depun oferta trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că operatorul economic (ofertant în nume propriu sau în asociere, terț susținător, subcontractant) este legal constituit, că nu se afla în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.

Se va completa DUAE - "Criterii de selecție" – Secțiunea A. Capacitatea de a corespunde cerințelor.

Înainte de atribuirea contractului, Ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, la solicitarea Entității Contractante, următoarele documente de confirmare în vederea probării celor asumate prin DUAE:

(a) Operatori economici români - Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Teritorial, din care să rezulte cel puțin informațiile legate de reprezentanții legali și domeniul/domeniile de activitate. În cazul unei oferte în asociere, autorizarea activităților se va demonstra pentru fiecare asociat în raport cu implicarea în contractul pentru care se depune oferta.

(b) Operatori economici nerezidenți (străini) – documente echivalente, care dovedesc o formă de înregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, în conformitate cu cerințele legale din țara de rezidență, din care să rezulte că domeniul de activitate al operatorului economic corespunde obiectului contractului supus procedurii; - Certificat de Rezidență Fiscală (evitarea dublei impuneri) sau o declarație, valabile pentru anul calendaristic în curs.

NOTE:

1. Informațiile din certificatele constatatoare trebuie să fie reale/actuale la data prezentării acestora, în urma solicitării entității contractante;

2. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC (respectiv documentul echivalent prezentat de operatorul economic nerezident) pentru partea din contract pe care o realizează operatorul economic (ofertant individual / asociat / subcontractant / terț susținător).

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatOfertantul va face dovada că în ultimii 3 ani, raportați la data-limita stabilită pentru depunerea ofertelor, a furnizat și pus în funcțiune produse similare, relevante în raport cu obiectul contractului, în valoare cumulată de cel puțin 2.500.000 lei (incluzând prețul produselor și valoarea serviciilor auxiliare aferente instalării/montajului, punerii în funcțiune și testării acestora).NOTĂ: Prin „produse similare” se înțelege: echipamente de tipul/natura, precum și din punct de vedere al domeniului de utilizare, similare cu echipamentele care fac obiectul contractului, menționate la pct. II.1.4 Descrierea achiziției publice, pozițiile (2), (7), (8), (9), (11).Dacă Entitatea Contractantă este nevoită, indiferent de motive, să procedeze la decalarea termenului-limită stabilit pentru depunerea ofertelor, ultimii 3 ani, vor fi calculați până la data limita de depunere a ofertelor cu mențiunea că în situația în care EC decalează data limita de depunere a ofertelor cu un nou termen limită, publicând astfel un anunț de tip erată, limita inferioară a perioadei de 3 ani, se extinde cu perioada de timp aferentă decalării, urmând a fi considerată îndeplinită cerința pentru toți operatorii economici care au prezentat dovada finalizării contractului de experiența similară în intervalul de timp nou rezultat.

Proportia de subcontractareInformații privind partea/părțile din contract pe care operatorul economic urmează să le subcontractezeOfertantul are dreptul să subcontracteze o parte/părți din contract.Ofertantul va preciza categoriile de servicii din contract pe care intenționează să le subcontracteze, precum și procentul sau valoarea aferenta activităților indicate în oferta ca fiind realizate de către subcontractanti și datele de identificare ale subcontractantilor propuși.Ofertantul va completa câmpurile corespunzătoare din DUAE cu privire la subcontractanti.Subcontractantul/subcontractanţii propuși nu trebuie să se afle în situația prevăzută de art. 72,73, 177, 178 și 180 din Legea 99/2016, sub sancțiunea excluderii din procedura de atribuire.

Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatiiDovada implementării unui sistem de management al calității pentru activități în domeniul în care se încadrează obiectul contractului, în conformitate cu SR EN ISO 9001 sau echivalent.În cazul unei asocieri, cerința va fi îndeplinită de fiecare membru al asocierii, pentru partea din contract pe care o realizează.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Se va completa DUAE - "Criterii de selecție" - Secțiunea C. Capacitatea tehnică și profesionalăÎn cazul ofertelor prezentate de operatori economici în asociere, fiecare membru al asocierii va completa DUAE în mod distinct.Operatorii economici care se bazează pe capacitățile altor entități (terți susținători, subcontractanti) vor completa și prezenta un DUAE propriu și câte un DUAE distinct pentru fiecare dintre entitățile pe ale căror capacități care se bazează.La solicitarea entității contractante, ofertantul situat pe primul loc în clasamentul intermediar realizat după evaluarea tuturor ofertelor depuse, conform criteriului de atribuire, va prezenta, în vederea probării celor asumate prin DUAE, următoarele documente doveditoare:- Copii ale contractelor, procese verbale de predare-primire, documente constatatoare emise de beneficiari, recomandări etc.În cazul contractelor semnate în altă monedă, conversia în RON se va face luând în considerare ratele de schimb valutar medii anuale stabilite de către BNR, pentru fiecare an.În cazul în care un grup de operatori economici depune oferta comună, atunci îndeplinirea cerinței privind "experienta similară” se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. În acest caz, fiecare asociat este obligat să prezinte documentele doveditoare.În cazul în care ofertantul își demonstrează capacitatea tehnică și profesională invocând și susținerea acordată de către o altă entitate, conform art. 196 din Legea 99/2016, atunci are obligația de a dovedi susținerea de care beneficiază, prin prezentarea unui angajament ferm al autoritățiirespective, completat conform Formularului nr. 6 - Angajament privind susținerea tehnică și profesională - a ofertantului/grupului de operatori economici și Formularului 6A – Declarație terț susținător tehnic și profesional, din care trebuie să rezulte modul efectiv în care va asigura îndeplinirea acestuia, prin care aceasta confirma faptul că va pune la dispoziție ofertantului resursele tehnice și profesionale invocate,ținând cont de prevederile art.57 din HG 394/2016.Persoana care asigura susținerea tehnică nu trebuie să se afle în situații care determină excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art 177, art. 178 şi art. 180 din Legea nr. 99/2016.Angajamentul terțului susținător va fi prezentat odată cu DUAE și va fi însoțit de documente transmise de către terțul susținător, din care să rezulte modul efectiv în care terțul susținător va asigura îndeplinirea angajamentului de susținere.În cazul în care ofertantul este o asociere de operatori economici se va completa DUAE pentru fiecare membru al asocierii și se va prezenta Acordul de asociere (model - Formular nr. 3).

Subcontractanţii vor completa DUAE și se va/vor prezenta acordul/acordurile de subcontractare, conținând denumirea subcontractantilor, specializarea acestora și activitățile care urmează a fi prestate de către subcontractant/subcontractanti. (model – Formular 3A)Resursele materiale și umane ale subcontractantilor declarați se iau în considerare pentru partea lor de implicare în contractul care urmează să fie îndeplinit, dacă sunt prezentate documente relevante în acest sens.

Se va completa DUAE - "Criterii de selecție" - Secțiunea D. Sisteme de asigurare a calității și standarde de management de mediu (pentru fiecare operator economic, în cazul unei asocieri).La solicitarea entității contractante, ofertantul situat pe primul loc în clasamentul intermediar realizat după evaluarea tuturor ofertelor depuse, conform criteriului de atribuire, va prezenta, în vederea probării celor asumate prin DUAE, certificate valabile la data prezentării acestora, emise de organisme independente sau alte probe/dovezi care confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calității, în cazul în care operatorul economic nu are acces la un certificat de calitate astfel cum a fost solicitat ori nu are posibilitatea de a-l obține în termenul stabilit.Certificatele sau documentele echivalente trebuie să atesta ca ofertantul are implementat un sistem de management al calității pentru activități în domeniul în care se încadrează activitatea/activitățile principala/e care fac obiectul contractului.

III.1.6)Depozite și garanții solicitate:

Ofertantul va constitui în favoarea entității contractante o garanție de participare în cuantum de 35.883 lei. GP se constituie în conformitate cu prevederile art. 42 din HG nr. 394/2016, prin virament bancar sau prin instrument de garantare emis de o instituție de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condițiile legii – Formularul nr. 1. În cazul în care ofertantul optează pentru constituirea GP prin virament bancar, suma aferenta garanției trebuie virata în contul S.C. AQUACARAȘ S.A., nr. RO89RNCB0100022409840001 deschis la BCR-Reșita.

Perioada de valabilitate a GP: 180 zile de la termenul limită de primire a ofertelor.

Instrumentul de garantare trebuie să fie irevocabil şi să prevadă ca plata garanției de participare se va executa necondiționat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declarației acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.

Instrumentul de garantare trebuie:

- să conțină în clar denumirea entității contractante în favoarea căreia s-a constituit;

- să facă referire expresă la procedura organizată de entitatea contractantă;

- să fie constituită în cuantumul precizat mai sus;

- să aibă înscrisă perioada de valabilitate pentru care a fost constituită, care trebuie să corespundă cu cea înscrisă mai sus;

- să conțină parafa lizibilă a instituției emitente și/sau semnătura autorizată;

În cazul depunerii de oferte în asociere, GP trebuie constituită în numele asocierii și să menționeze că acoperă în mod solidar toți membrii grupului de operatori economici.

GP emisă în altă limbă decât româna va fi însoțită de traducerea autorizată în limba română.

Dovada constituirii GP va fi transmisă în format electronic, în SEAP, secțiunea „Documente de calificare”, până la data și ora-limita de depunere a ofertelor.

Pentru o evaluare și raportare unitare ale cuantumului GP, echivalenta pentru o garanție de participare depusă în altă monedă se va face la cursul BNR din data publicării ... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.8)Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:

Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016

III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.2)Condiţii de executare a contractului:

Finalizarea procedurii de atribuire prin încheierea contractului este supusă următoarei condiții: descrierea condiției se regăsește la secțiunea VI.3) Informații suplimentare, pct. 9.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 22/02/2022
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 22/08/2022
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 22/02/2022
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Comisia de evaluare

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

1. Orice referire din cuprinsul prezentei documentații de atribuire (inclusiv caietul de sarcini), prin care se indica o anumită origine, sursa, producție, un procedeu special, standarde specifice, o marcă de fabricație sau de comerț, un brevet de invenție şi/sau o licență de fabricație, o autorizație/certificare/atestare, se va citi și interpreta ca fiind însoțită de mențiunea “sau echivalent”.

2.Operatorii economici au obligația de a transmite oferta numai în format electronic până la data și ora limită de depunere a ofertelor, semnate cu semnătură electronică. Numai operatorii înscriși în SEAP pot depune oferta. Solicitările de clarificări și răspunsurile la solicitări se transmit în SEAP, semnate cu semnătură electronică.

3. DUAE va fi completat în SEAP în mod direct, după autentificare, de către fiecare participant. În cazul în care ofertantul este o asociere de operatori economici sau are subcontractanți sau terți susținători, fiecare operator economic se va autentifica în sistem și va accesa procedura de atribuire, în vederea completării DUAE în calitatea în care participă la respectiva procedură (asociat, subcontractant, terț susținător). Este necesar ca toți cei care trebuie să răspundă la DUAE să fie înregistrați ca utilizatori ai sistemului. La procedura de atribuire se înscrie și depune ofertă unul dintre membrii asocierii sau operatorul economic care participă cu ofertă individuală, iar ceilalți participanți completează direct în sistem doar DUAE și nu pot modifica oferta. În vederea evaluării răspunsurilor DUAE ale operatorilor economici, entitatea contractantă va vizualiza direct în SEAP ceea ce a completat fiecare participant. Detalii cu privire la completarea DUAE sunt disponibile, după autentificarea în sistem, în secțiunea „Informații DUAE” – Ghid de completare DUAE.

4. Solicitările de clarificări ale potențialilor ofertanți se vor adresa în mod exclusiv în SEAP la Secțiunea ”Întrebări” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar răspunsurile la acestea vor fi publicate în SEAP, la Secțiunea ”Documentație și Clarificări” din cadrul anunțului de participare. Entitatea contractantă nu va da curs solicitărilor de clarificare adresate prin alte modalități de comunicare. Pentru transmiterea solicitărilor de clarificare în legătură cu Documentația de atribuire, operatorii economici trebuie să se înregistreze în SEAP (e-licitatie.ro): - ca operator economic; - ca participant la procedura de atribuire.

5. Pentru comunicările ulterioare depunerii ofertelor: Comisia de evaluare va transmite solicitările de clarificare în legătură cu oferta prin utilizarea facilitaților tehnice disponibile în SEAP (Secțiunea “Întrebări”), un termen de răspuns, de regulă de cel mult trei zile lucrătoare. Operatorii economici vor transmite răspunsurile / clarificările şi eventualele documente solicitate pe parcursul evaluării ofertelor prin intermediul SEAP (Secțiunea “Întrebări”), integral în secțiunea corespunzătoare respectivei solicitări, sub forma unuia sau a mai multor documente/fișiere distincte semnate cu semnătură electronică.

6. Pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare prevăzute în Fișa de Date a achiziției, ofertantul are dreptul și obligația de a prezenta inițial doar documentul unic european (DUAE). Prin acest document se confirmă că sunt îndeplinite cerințele de calificare astfel cum au fost solicitate în documentația de atribuire. Se vor completa ulterior documentele după cum urmează: - ofertantul are obligația de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probează/confirma îndeplinirea cerințelor de calificare atunci când primește din partea entității contractante o solicitare în acest sens, în termenul prevăzut în respectiva solicitare. Acest termen nu va fi mai mic de 3 zile lucrătoare. În cazul unei oferte comune, situația personală și capacitatea de exercitare a activității profesionale trebuie dovedite pentru fieca... detalii pe www.e-licitatie.ro

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Persoana care se considera vătămata se poate adresa Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor sau instanței de judecată, în condițiile și termenele prevăzute de Legea 101/2016.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: SC AQUACARAȘ SA - Serviciul Juridic
Adresă: Str. Fântânilor nr. 1
Localitate: Resita
Cod poștal: 320060
Țară: România
E-mail: office@aquacaras.ro
Telefon: +40 255212458
Fax: +40 255214421
Adresă internet: www.aquacaras.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
10/01/2022