Rádi bychom oznámili, že 29. ledna 2024 (orientační datum – bude potvrzeno!) bude spuštěna nová verze portálu TED. Zajímají vás nové funkce, zlepšení a dopad na uživatele? Přečtěte si náš článek a další informace o hlavních změnách a funkcích.

Elektronické formuláře oznámení se vinou technických chyb nezobrazují správně. Na odstranění tohoto problému pracujeme. Další informace a pokyny naleznete na naší stránce.

Registrace na 4. seminář s uživateli dále používající data z portálu TED, který se bude konat dne 14. prosince 2023, je otevřena.

Služby - 219977-2020

12/05/2020    S92

Česko-Praha: Bankovnictví a investiční služby

2020/S 092-219977

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: ČMZRB investiční, a.s.
Národní identifikační číslo: 08465797
Poštovní adresa: Na Florenci 1496/5
Obec: Praha
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 110 00
Země: Česko
Kontaktní osoba: MT Legal, s.r.o., advokátní kancelář, Jugoslávská 620/29, 120 00 Praha 2, ČESKÁ REPUBLIKA
E-mail: vz@mt-legal.com
Tel.: +420 222866555
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://www.cmzrbinvesticni.cz/
Adresa profilu zadavatele: https://www.tenderarena.cz/profily/CMZRBinvesticni
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://www.tenderarena.cz/profily/CMZRBinvesticni
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://www.tenderarena.cz/profily/CMZRBinvesticni
I.4)Druh veřejného zadavatele
Veřejnoprávní instituce
I.5)Hlavní předmět činnosti
Hospodářské a finanční záležitosti

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Výběr správce fondu pro investování do nemovitostních projektů (brownfields) v ostravské aglomeraci

II.1.2)Hlavní kód CPV
66100000 Bankovnictví a investiční služby
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem zadavatelem požadovaného plnění veřejné zakázky je výběr finančního zprostředkovatele, který bude vykonávat roli správce rozvojového fondu (dále jen „BF Fondu“). Prostřednictvím BF Fondu bude implementován finanční nástroj v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost oblasti podpory Specifického cíle 2.3 „Zvýšení využitelnosti infrastruktury pro podnikání“ v programu „Nemovitosti“ (dále jen „OP PIK“). Cílem finančního nástroje má být regenerace lokalit typu brownfields za účelem podpory podnikání malých a středních podniků, v souladu se Strategií ITI ostravské aglomerace.

Vybraný finanční zprostředkovatel zřídí jeden BF Fond. Do BF Fondu bude zadavatel investovat prostředky OP PIK. Tyto finanční prostředky následně investuje správce BF Fondu do konkrétních projektů dle investiční strategie.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
66100000 Bankovnictví a investiční služby
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ080 Moravskoslezský kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Moravskoslezský kraj

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem zadavatelem požadovaného plnění veřejné zakázky je výběr finančního zprostředkovatele, který bude vykonávat roli správce rozvojového fondu (dále jen „BF Fondu“). Prostřednictvím BF Fondu bude implementován finanční nástroj v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost oblasti podpory Specifického cíle 2.3 „Zvýšení využitelnosti infrastruktury pro podnikání“ v programu „Nemovitosti“ (dále jen „OP PIK“). Cílem finančního nástroje má být regenerace lokalit typu brownfields za účelem podpory podnikání malých a středních podniků, v souladu se Strategií ITI ostravské aglomerace.

Vybraný finanční zprostředkovatel zřídí jeden BF Fond. Do BF Fondu bude zadavatel investovat prostředky OP PIK. Tyto finanční prostředky následně investuje správce BF Fondu do konkrétních projektů dle investiční strategie.

Výsledkem veřejné zakázky bude uzavření Operační dohody se dvěma účastníky zadávacího řízení, kteří se umístí na 1. a 2. místě v rámci hodnocení nabídek (vybraný dodavatel) v případě, že nabídka byla podána alespoň dvěma účastníky zadávacího řízení a současně nabídky alespoň dvou účastníků zadávacího řízení splňují všechny podmínky ZZVZ a zadavatele vymezené v zadávací dokumentaci.

Zadavatel uzavře s každým z vybraných dodavatelů samostatnou Operační dohodu. Zadavatel může uzavřít Operační dohodu pouze s jedním vybraným dodavatelem, pokud nabídka byla podána pouze jedním účastníkem zadávacího řízení nebo pokud nabídka pouze jednoho účastníka zadávacího řízení splňuje všechny podmínky ZZVZ a zadavatele vymezené v zadávací dokumentaci.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Cena
II.2.6)Předpokládaná hodnota
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Konec: 31/12/2023
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost oblasti podpory Specifického cíle 2.3 „Zvýšení využitelnosti infrastruktury pro podnikání“ v programu „Nemovitosti“.

II.2.14)Další informace

II.2.7) Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému

Operační dohoda se uzavírá na dobu do vypořádání vzájemných práv a povinností mezi Smluvními stranami.

II.2.5) Hodnotící kritéria - blíže viz VI.3) Další informace.

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje

Výpis z obchodního rejstříku nebo výpis z jiné obdobné evidence musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti dle čl. 3.2 písm. a) kvalifikační dokumentace nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení (tedy nesmí být k okamžiku zahájení zadávacího řízení starší 3 měsíců).

Doklady nemusí dodavatel předložit, pokud právní předpisy v zemi jeho sídla obdobnou profesní způsobilost nevyžadují.

III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Jednací řízení s uveřejněním
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.5)Informace o jednání
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 08/06/2020
Místní čas: 10:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Ceština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 6 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o elektronických pracovních postupech
Budou přijímány elektronické faktury
VI.3)Další informace:

Délka zadávací lhůty dle § 40 ZZVZ činí 180 kalendářních dnů.

II.2.5) Hodnotící kritéria

Hodnocení nabídek bude provedeno v souladu s § 114 a násl. ZZVZ podle ekonomické výhodnosti nabídek, na základě odměny vybraného dodavatele.

Zadavatel stanovil v souladu s § 115 ZZVZ následující pravidla pro hodnocení nabídek:

Kritérium hodnocení Váha kritéria:

1. Výše základní odměny v prvních 24 měsících 30 bodů,

2. Výše základní odměny po prvních 24 měsících 30 bodů,

3. Výše výkonnostní odměny za rok souhrnně za složky A a C 40 bodů.

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 českých korun (CZK), nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
07/05/2020