Se vores særlige side om covid-19 om udbud vedrørende medicinsk udstyr.

Konferencen om Europas fremtid er din chance for at dele dine idéer og udforme Europas fremtid. Giv din mening til kende!

Tjenesteydelser - 220064-2021

03/05/2021    S85

Danmark-Ringe: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

2021/S 085-220064

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Faaborg-Midtfyn Kommune
CVR-nummer: 29188645
Postadresse: Tinghøj Allé 2
By: Ringe
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5750
Land: Danmark
Kontaktperson: Bygherrerådgiver Torben Jess (COWI)
E-mail: tnjs@cowi.com
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.fmk.dk
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.rib-software.dk
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Broskolen og Musikskolen - modernisering og nybyggeri

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Sagen omhandler modernisering og nybyggeri til Broskolen Årslev i Faaborg-Midtfyn Kommune.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

Årslev i Faaborg-Midtfyn Kommune.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Sagen omhandler modernisering og nybyggeri til Broskolen Årslev i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Projektet omfatter omdannelse og modernisering af dele af eksisterende faciliteter samt udbygning med skoleudvidelse og musikskole.

I de eksisterende faciliteter skal der skabes flere bygningsmæssige- og funktionsmæssige ændringer, som afhjælper udfordringerne med klasserumsstørrelser samt manglede zoner, der understøtter gruppe- og projektarbejde samt muligheden for ophold og socialisering for eleverne.

Skolen udvides med 2 selvstændige bygninger. Henholdsvis en bygning med klasserum, fællesareal, billedkunst og håndværk og design samt et hus til musikskole, der ligeledes skal fungere som områdets kulturhus.

Projektet har fokus på, at der skal etableres attraktive udearealer samt en god og logisk wayfinding i forhold til skolens hovedindgang(e) samt skolens faciliteter.

Projektet har endvidere stor fokus på bæredygtighed, og de nye bygninger skal certificeres til DGNB guld niveau og opfylde DGNB hjerte.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation og bemanding / Vægtning: 35 %
Kvalitetskriterium - Navn: Proces / Vægtning: 35 %
Pris - Vægtning: 30 %
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 52
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt der modtages mere end 5 anmodninger om prækvalifikation vil udvælgelsen af de 5 bedste ansøgere ske på baggrund af en helheldsvurdering af relevansen af ansøgernes vedlagte referenceoplysninger. Det vægtes positivt, såfremt ansøger dokumenterer relevant erfaring med projektering af kombineret modernisering og nybyg af skolefaciliteter, projektering af musikskolefaciliteter, erfaring med byggeledelse af bygninger i drift og/eller erfaring med DGNB-certificering. Med relevant erfaring mener ordregiver erfaring, der dokumenterer projektering af sammenlignelig opgave med tilsvarende kompleksitet og omfang (arealmæssigt og/eller økonomisk).

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger bedes oplyse egenkapital for de seneste 3 disponible regnskabsår.

Baserer ansøger sig på andre juridiske enheder (virksomheder), i opfyldelse af det økonomiske minimumskrav vedrørende egnethed, skal ansøger vedlægge et særskilt ESPD udfyldt af denne anden juridiske enhed.

Såfremt ovenstående ikke er efterlevet, har ordregiver ikke mulighed for at lægge vægt på den anden juridiske enheds økonomiske/finansielle kapacitet.

Ved sammenslutning af juridiske enheder (fx et konsortium med flere virksomheder) skal oplysningerne angives for hver af de deltagende juridiske enheder i sammenslutningen i særskilte ESPD.

Hvis en ansøger baserer sig på andre enheders økonomiske/finansielle formåen skal ansøger/tilbudsgiver senest i forbindelse med ordregivers indhentelse af dokumentation for de i ESPD´et afgivne oplysninger kunne godtgøre fuldt ud at kunne råde over de ressourcer, der er nødvendige til opfyldelse af aftalen, fx ved at udfylde en støtteerklæring for disse enheders tilsagn om at stille de nødvendige ressourcer til rådighed i kontraktperioden. I udbudsmaterialet indgår en skabelon for støtteerklæring, som ansøger kan benytte.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøger skal som minimum have en positiv egenkapital de seneste 3 disponible regnskabsår.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger bedes angive relevante referencer fra igangsatte eller afsluttede projekter. For ikke afsluttede projekter har status på projektet betydning for referencens tyngde i vurderingen heraf. Afsluttede eller næsten afsluttede projekter vægter tungere i bedømmelsen end projekter det kun lige er opstartet.

Referencerne bedes indholde følgende oplysninger:

1) Kort beskrivelse af projektet med angivelse af de ydelser, som ansøger har varetaget i forbindelse med projektet.

2) Angivelse af arealmæssigt omfang af projektet

3) Angivelse af projektets entreprisesum

4) Dato for aflevering af opgaven

5) Angivelse af bygherre.

Ansøger kan vælge at vedlægge referenceark/liste, dog bedes navnet på referencerne fremgå af ESPD.

Der kan i ansøgningen samlet kun henvises til maksimalt 6 referencer for ansøger uanset om ansøger måtte støtte sin tekniske og faglige formåen på andre enheder. Vedlægger ansøger samlet flere end 6 referencer, og har ansøger ikke selv angivet en prioritering af disse, vil det være de første 6 referencer, angivet i ESPD, del IV, afsnit C, der indgår i vurderingen af ansøgningen. Såfremt ansøger har angivet referencer i både ESPD og på særskilte referenceark – og der ikke er identitet imellem disse – så vil de "første 6" referencer blive identificeret på baggrund af referencer angivet i ESPD'et først.

Baserer ansøger sig på andre juridiske enheder (virksomheder), i opfyldelse af det teknisk/faglige minimumskrav vedrørende egnethed, skal ansøger vedlægge et særskilt ESPD udfyldt af denne anden juridiske enhed.

Såfremt ovenstående ikke er efterlevet, har ordregiver ikke mulighed for at lægge vægt på den anden juridiske enheds teknisk/faglige kapacitet.

Ved sammenslutning af juridiske enheder (fx et konsortium med flere virksomheder) skal oplysningerne angives for hver af de deltagende juridiske enheder i sammenslutningen i særskilte ESPD.

Hvis en ansøger baserer sig på andre enheders teknisk/faglige formåen skal ansøger/tilbudsgiver senest i forbindelse med ordregivers indhentelse af dokumentation for de i ESPD´et afgivne oplysninger kunne godtgøre fuldt ud at kunne råde over de ressourcer, der er nødvendige til opfyldelse af aftalen, fx ved at udfylde en støtteerklæring for disse enheders tilsagn om at stille de nødvendige ressourcer til rådighed i kontraktperioden. I udbudsmaterialet indgår en skabelon for støtteerklæring, som ansøger kan benytte.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøger skal som minimum angive 1 reference, der dokumenterer, at ansøger har erfaring med projektering af lignende kombinerede nybyg- og renoveringsprojekt sammenligneligt med det udbudte. dvs. med sammenlignelig samlede entreprisesum (minimum 39 mio. DKK) som projektet og af samme karakter, (dvs. projektering af nybyg og renoveringsopgave på skole eller lignende institution. Denne reference må maksimalt være 3 år gammel på ansøgningstidspunktet.

Herudover er det et mindstekrav, at ansøger som minimum angiver 1 reference, der dokumenterer, at ansøger har erfaring med projektering af faciliteter til brug for musikskole (dvs. øve- og undervisningsfaciliteter samt faciliteter til musikalsk optræden for publikum), herunder håndtering af akustik. Denne reference må maksimalt være 5 år gammel på ansøgningstidspunktet, idet det bemærkes, at ordregiver herved har fraveget udgangspunkt om maksimalt 3 år af hensyn til ikke at begrænse konkurrencen uhensigtsmæssigt.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Totalrådgiverkontrakt ABR18.

Opmærksomheden henledes på de for kontrakten gældende sociale klausuler.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 31/05/2021
Tidspunkt: 11:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 08/06/2021
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:

Ansøgning om prækvalifikation sker ved udfyldelse af ESPD via den digitale udbudsportal. Det er et krav, at ansøger og evt. støttende virksomheder underskrive ESPD. Såfremt ansøgningen afgives af et konsortium, skal samtlige deltagere i konsortiet aflevere komplet udfyldt og underskrevet ESPD-dokument. Ansøgeren, der er i tvivl om krav til ESPD-dokumentets udfyldelse, opfordres til at søge vejledning i de af

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udarbejdede vejledninger hertil, eller alternativt stille spørgsmål til ordregiver herom. Vejledningerne er til rådighed på www.https://www.kfst.dk/nyheder/kfst/oknyheder/2017/20173006-ny-vejledning-om-espd-nu-med-dokumentation-og-guide-til-e-certis/ Ansøger skal ved udfyldelse af ESPD-dokumentets del III tilkendegive:

i) at ansøger ikke er omfattet af en udelukkelsesgrundene i udbudslovens § § 135-136 samt udbudslovens § 137, stk. 1 nr. 1 og nr. 2,

ii) at ansøgeren opfylder de mindstekrav til egnethed, der er fastsat i henhold til § 140.

ESPD-dokumentets punkt III.D er ikke relevant og skal derfor ikke udfyldes.

Ordregiver skal fra den ansøger, der forventes at få tildelt kontrakt, indhente dokumentation for, at oplysningerne afgivet i ESPD-dokumentet er korrekte. Med henvisning til udbudslovens § 151, stk. 2 vil de prækvalificerede ved fremsendelse af meddelelse om prækvalifikation blive anmodet om at fremsende endelig dokumentation for oplysningernes korrekthed forud for afgivelse af tilbud. Nødvendig dokumentation for oplysninger om udelukkelsesgrunde kan for danske virksomheder som udgangspunkt bestå i en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen, der maksimalt er 6 måneder gammel regnet fra datoen for afgivelse af anmodning om prækvalifikation.

Ansøger vil ikke blive afkrævet yderligere dokumentation for teknisk og faglig kapacitet, jf. punkt III.1.3). Som dokumentation for opfyldelse af mindstekrav til økonomisk og finansiel kapacitet, jf. punkt III.1.2) skal ansøger på opfordring afgive erklæring om ansøgers egenkapital for de konkrete regnskabsår, hvis disse tal foreligger. Ved en sammenslutning af virksomheder, (f.eks. et konsortium) skal erklæring afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal erklæring ligeledes afgives for disse enheder. Såfremt egenkapital fremgår af revisorpåtegnede årsrapporter eller tilsvarende dokumenter, vil fremsendelse af sådanne være tilstrækkelig dokumentation.

Ad punkt I.3) Spørgsmål vedrørende prækvalifikationen skal stilles senest 18. maj 2021 via den digitale udbudsportal. Spørgsmål stillet efter denne dato vil blive besvaret, såfremt de er modtaget så betids, at ordregiver kan nå at fremskaffe de nødvendige oplysninger og meddele svarene senest 6 dage inden

ansøgningsfristens udløb. Spørgsmål, der modtages senere end 6 dage før ansøgningsfristens udløb, kan ikke forventes besvaret.

Ad punkt I.3) Udbudsmaterialet er tilgængeligt via den digitale udbudsportal, der findes hos www.rib-software.dk (byggeweb) med identifikationsnummer TN373590A.

Ad punkt II.2.7) Angivelsen af kontraktens varighed er oplyst fra start og frem til og med forventet 1. års gennemgang.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: www.klfu.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 1. Ved indsendelse af klage indbetales et gebyr

på 20 000 DKK. Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet skal klageren sende (evt. pr. e-mail) en kopi af klagen med bilag til ordregiveren. Klagenævnet har brug for at vide, om klageren har underrettet ordregiveren, og klageren skal derfor sende kopi af underretningen af ordregiveren til Klagenævnet.

Andre klager over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II skal indgives 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jakobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
28/04/2021