Usługi - 220100-2020

Submission deadline has been amended by:  262776-2020
12/05/2020    S92

Polska-Warszawa: Usługi opracowywania oprogramowania informatycznego

2020/S 092-220100

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala
Adres pocztowy: ul. Grójecka 186
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-390
Państwo: Polska
E-mail: zamowienia@nfz.gov.pl
Tel.: +48 225726254
Faks: +48 225726305
Adresy internetowe:
Główny adres: https://nfz.ezamawiajacy.pl
Adres profilu nabywcy: https://nfz.ezamawiajacy.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://nfz.ezamawiajacy.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonanie Modułu Obsługi Sprawozdawczości i Kontroli MOPSIK

Numer referencyjny: BAG-SZP.261.1.12.2020
II.1.2)Główny kod CPV
72212517 Usługi opracowywania oprogramowania informatycznego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie Modułu Obsługi Procesu Sprawozdawczości i Kontroli MOPSiK”.

Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do specyfikacji.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do specyfikacji.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 3 983 739.47 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Centrala i OW NFZ, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie Modułu Obsługi Procesu Sprawozdawczości i Kontroli MOPSiK”.

Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do specyfikacji.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do specyfikacji.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Kwalifikacje zawodowe osób wyznaczonych do realizacji zamówienia – doświadczenie jednego z dwóch Scrum Masterów / Waga: 20
Cena - Waga: 80
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 3 983 739.47 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 38
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane zgodnie z harmonogramem, stanowiącym załącznik nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy.

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa powyżej w terminach określonych w rozdziale VI, Wykonawcy muszą złożyć następujące dokumenty:

a) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

c) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

d) oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (...);

e) wraz z ofertą aktualny na dzień składania ofert JEDZ w wersji elektronicznej zgodnie rozdz. VI.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Zamawiający uzna warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy – w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje:

— co najmniej dwie usługi, w ramach których wdrożył system klasy workflow zintegrowany z systemem klasy EZD (Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją), pracujący w modelu EZD, z wykorzystaniem składów chronologicznych będący kompletnym systemem lub częścią systemu o wartości nie mniejszej niż 1 500 000,00 PLN brutto każdej z nich (wartość nie może obejmować infrastruktury sprzętowej).

W tym co najmniej jedną usługę, w ramach której wytworzył i wdrożył system klasy workflow zintegrowany z systemem klasy EZD (Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją), pracującego w modelu EZD, z wykorzystaniem składów chronologicznych, który był realizowany w oparciu o zwinną metodykę wytwarzania oprogramowania o wartości nie mniejszej niż 1 500 000,00 PLN brutto (wartość nie może obejmować infrastruktury sprzętowej).

W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wyżej wymieniony warunek musi spełniać co najmniej 1 podmiot.

2. Zamawiający uzna warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami:

a) kierownikiem projektu (1 osoba);

b) zastępca kierownika projektu (1 osoba);

c) kierownik zespołu programistów (1 osoba);

d) główny architekt (1 osoba);

e) główny analityk (1 osoba);

f) specjalista ds. bezpieczeństwa (1 osoba);

g) ekspert ds. wdrożenia (1 osoba);

h)kierownik zespołu testów (1 osoba);

i)specjalista ds. szkoleń (2 osoby);

j) Scrum Master – 2 osoby.

Zamawiający nie dopuszcza, aby jedna osoba była wykazywana w więcej niż jednej roli lub pełniła więcej niż jedną rolę.

Szczegółowe wymagania co do osób wchodzących w skład zespołu zawiera dział V Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: warunki udziału w postępowaniu.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Szczegółowe warunki realizacji umowy określa załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 15/06/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 15/06/2020
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Platforma zakupowa Zamawiającego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu w oparciu o art. 24 aa ust. 1 ustawy Pzp, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunku udziału w postępowaniu.

2. Zamawiający wskazując na znaki towarowe, nazwy producentów i dystrybutorów, dopuszcza zaoferowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych.

3. Zgodnie z art. 45 ustawy Wykonawca jest obowiązany wnieść na rzecz Zamawiającego wadium. Wysokość wadium wynosi 115 000,00 PLN (słownie: sto piętnaście tysięcy złotych). Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. Za termin wniesienia wadium uznaje się termin zaksięgowania przelewu na koncie Zamawiającego.

4. Do elektronicznej oferty należy dołączyć wykaz Scrum Masterów wraz z nazwami projektów, w których brali udział – dotyczy Wykonawców, którzy chcą uzyskać punkty w kryterium: Kwalifikacje zawodowe osób wyznaczonych do realizacji zamówienia – doświadczenie jednego z dwóch Scrum Masterów.

5. Do elektronicznej oferty należy dołączyć wypełniony załącznik nr 18 do wzoru umowy [oprogramowanie Open Source] i wypełniony załącznik nr 19 do wzoru umowy [oprogramowanie standardowe]. Niezłożenie wypełnionych załączników spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Zasady związane ze składaniem odwołań określa dział VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/05/2020