Fournitures - 22013-2022

14/01/2022    S10

Roumanie-București: Carburéacteurs de type kérosène

2022/S 010-022013

Avis de marché – secteurs spéciaux

Fournitures

Base juridique:
Directive 2014/25/UE

Section I: Entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA
Numéro national d'identification: RO 11054529
Adresse postale: Strada: Golescu Dinicu, nr. 38
Ville: Bucuresti
Code NUTS: RO321 Bucureşti
Code postal: 010873
Pays: Roumanie
Point(s) de contact: Alin - Mihai MUNTEANU
Courriel: alin.munteanu@cfr.ro
Téléphone: +40 372843233
Fax: +40 213192401
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.cfr.ro
Adresse du profil d’acheteur: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100134971
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.6)Activité principale
Services de chemin de fer

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

COMBUSTIBIL TIP P

Numéro de référence: 7/4/1671/28.10.2021
II.1.2)Code CPV principal
09131100 Carburéacteurs de type kérosène
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

Achiziția de combustibil tip P este necesara pentru alimentarea felinarelor de la macazele necentralizate si a lămpilor ce asigura iluminarea semnalelor mecanice, acolo unde nu se poate asigura iluminarea electrica. De asemenea, acest combustibil se utilizează pentru curățarea/degresarea diferitelor elemente ale instalațiilor SCB, precum si pentru degresarea/curățarea pieselor componente ale mașinilor de mica mecanizare, autovehiculelor si utilajelor din dotare.

Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări/informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire pana in a 22-a zi înainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

Entitatea contractantă va răspunde in mod clar si complet tuturor solicitărilor de clarificări/informații suplimentare in legătura cu documentația de atribuire in a 12-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor. Entitatea contractantă nu va răspunde la solicitările de clarificări transmise după data limita stabilită. Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă in SEAP, semnată cu semnătura electronică extinsa.

II.1.5)Valeur totale estimée
Valeur hors TVA: 207 290.00 RON
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.2)Description
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO321 Bucureşti
Lieu principal d'exécution:

Livrarea se va face in condiții DDP- locatii de pe raza Sucursalelor Regionale CF București, Craiova, Cluj, Brașov, Iași, Galați, Constanta Conform Anexa Caietului de Sarcini nr 7/3/3335/17.09.2021, livrarea se va face vrac, cu cisterna.

II.2.4)Description des prestations:

Achizitia de combustibil tip P este necesara pentru alimentarea felinarelor de la macazele necentralizate si a lampilor ce asigura iluminarea semnalelor mecanice, acolo unde nu se poate asigura iluminarea electrica. De asemenea, acest combustibil se utilizeaza pentru curatarea/degresarea diferitelor elemente ale instalatiilor SCB, precum si pentru degresarea/curatarea pieselor componente ale masinilor de mica mecanizare, autovehiculelor si utilajelor din dotare.

Cantitatea (unitatea de măsură): 21,82 tone.

Dupa cum urmeaza:

Sucursala RCF :

1. Bucuresti 3 T

2. Craiova 4 T

3. Cluj 4 T

4. Brasov 4 T

5. Iasi 5 T

6. Galati 0.64 T

7. Constanta 1.18 T

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Prix
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 4
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

surse proprii ale Directiei Achizitii Sectoriale, Contracte si Valorificare Active prevazute in BVC al CNCF CFR SA pentru anul 2021 la capitolul „Cheltuieli materiale - combustibili”

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:

Cerința nr. 1.

Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 177, 178 și 180 din Legea nr. 99/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea entității contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar, întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Aceste documente sunt:

a) certificate constatatoare cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) valabile la momentul prezentării;

b) cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

c) după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale;

d) orice document considerat edificator, în țara de origine sau în țara în care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare, sau alte documente echivalente emise de autorități competente din țara respectivă.

În cazul în care, în țara de origine sau în tara în care ofertantul este stabilit, nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art.177, 178 si 180, entitatea contractantă accepta o declarație pe propria răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, se acceptă o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

Modalitatea de îndeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii:

Se va completa în acest sens documentul DUAE de către fiecare ofertant, ofertant asociat, terț susținător, subcontractant, cu informațiile aferente situației lor, urmând ca documentele justificative să fie solicitate de către entitatea contractantă doar ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Notă: Răspunsurile la DUAE se completează, în SEAP, în mod direct, după autentificare. Necompletarea DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru asociat/terț susținător/subcontractant) atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă.

Corespondent DUAE - Motive de excludere (A – Motive referitoare la condamnările penale, B – Motive legate de plata impozitelor sau a contribuțiilor la asigurările sociale, C – Motive legate de insolvență, conflicte de interese sau abateri profesionale).

Cerința nr. 2.

Informații privind neîncadrarea în prevederile art.73 din Legea nr. 99/2016.

Persoanele cu funcții de decizie din cadrul entității contractante în ceea ce privește organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire:

PINTEA Ioan – Director General;

BAICU Sorina - Director Financiar.;

SCURTU Viorel - Director Gen. Adj. Exploatare;

UNGUREANU Mihai–Director Gen. Adj. Guvernanță și Administrare;

MITROI Valentin – Director - Direcția Achiziții Sectoriale, Contracte și Valorificare Active;

CRISTEA Daniela - Director - Direcția Operațiuni Financiare;

STROE Claudiu - Director - Direcția Juridică și Resurse Umane;

DUMITRESCU Daniela- Șef Serviciu – Serviciul Achiziții Sectoriale Fonduri Proprii și Buget de Stat;

MUNTEANU Alin-Mihai – Șef Proiect – Birou Achiziții Directe, Monitorizări Raportări;

DRAGOMIRESCU Bianca – Expert achiziții – Serviciul Achiziții Sectoriale Fonduri Proprii și Buget de Stat;

DROB Silviana - Expert achiziții – Serviciul Achiziții Sectoriale Fonduri Proprii și Buget de Stat;

TOMA MIRELA - Expert achiziții – Serviciul Achiziții Sectoriale Fonduri Proprii și Buget de Stat;

TOMUȘ GABRIEL – Consilier Juridic Specialist – Direcția Achiziții Sectoriale, Contracte și Valorificare Active;

STANCIU Emilia Marina – Șef Birou – Birou Emitere Facturi;

MITROI Marilena – Economist Specialist – Direcția Achiziții Sectoriale, Contracte și Valorificare Active;

POPESCU Constantin Cornel – Șef Serviciu – Serviciul Contracte;

PREDA Georgiana - Șef serviciu - Direcția Juridică și Resurse Umane;

MELINTE Ionuț – Consilier Juridic Specialist – Direcția Juridică și Resurse Umane;

GHEORGHE Maria Alexandra - Consilier Juridic – Direcția Juridică și Resurse Umane;

MIHAI CRENGUȚA MIHAELA – Consilier Juridic – Direcția Juridică și Resurse Umane;

BUHOLT Mariana – Șef proiect Direcția Juridica si Resurse Umane

MĂRUNTU Violeta - Consilier Juridic – Direcția Juridică și Resurse Umane;

PANTAZI Florin – Șef Serviciu – Aprovizionare Administrativ Direcția ASCVA;

VLAD Veronica – Șef Birou –Serviciul Aprovizionare Administrativ- Direcția ASCVA;

PRUNESCU Elena – Economist Specialist -Serviciul Aprovizionare Administrativ -Direcția ASCVA..

Modalitatea de îndeplinire și aplicabilitatea în cadrul procedurii:

Se va completa în acest sens DUAE, de către fiecare ofertant, ofertant asociat, terț susținător, subcontractant, cu informațiile aferente situației lor, urmând ca documentele justificative să fie prezentate de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

De asemenea, se vor depune declarații în conformitate cu art.73 din Legea nr. 99/2016 (Formularul nr.3 din secțiunea formulare și modele de documente) de către fiecare ofertant, ofertant asociat odată cu depunerea DUAE.

Se va completa în acest sens DUAE de către fiecare ofertant/ ofertant asociat/ subcontractant/ terț susținător.

În cazul unui grup de operatori economici care își depun ofertă comună, fiecare membru al grupului are obligația de a depune această declarație (fiecare membru al asocierii cât și fiecare subcontractant propus ți/sau terț susținător).

Notă:

1.Documentele emise în altă limbă decât limba română trebuie să fie însoțite de traduceri autorizate în limba română.

2.În cazul în care există incertitudini în ceea ce privește situația personală a respectivilor ofertanți, entitatea contractantă are dreptul de a solicita, în mod direct, informații de la autoritățile competente care emit documente de natura celor prevăzute.

Cerința nr. 1.

Forma de înregistrare. Obiectul de activitate.

Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara rezidentă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile ce fac obiectul contractului. Cerința se aplică inclusiv pentru asociați (în cazul unei asocieri), subcontractanți sau terți susținători care completează informații aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct. Documentele emise în altă limbă decât limba română trebuie să fie însoțite de traduceri autorizate în limba română. În cazul ofertelor comune (asocieri), toți semnatarii acordului de asociere vor depune documentele de mai sus.

Modalitatea de îndeplinire și aplicabilitatea în cadrul procedurii:

Se va completa în acest sens DUAE, de fiecare ofertant, ofertant asociat, terț susținător, subcontractant cu informațiile aferente situației lor, urmând ca documentele justificative să fie prezentate, la solicitarea entității contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar, întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Documente suport DUAE:

- Certificatul constatator emis de ONRC de pe lângă Tribunalul Municipiului București/ teritorial, sau document edificator.

- Pentru persoanele juridice străine: documente edificatoare care să dovedească o formă de înregistrare ca persoană juridică sau de atestare ori apartenență din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este rezident.

Se depune de către fiecare ofertant/ ofertant asociat/ subcontractant/ terț susținător.

Notă:

1) În cazul unui grup de operatori economici care își depun ofertă comună, fiecare membru al grupului are obligația de a depune DUAE distinct.

2) În situația în care ofertantul beneficiază de susținere din partea unor terți sau în situația în care subcontractează parte din contract, acesta va prezenta certificat constatator și pentru terțul susținător/ subcontractant, declarați în DUAE.

3) Declarația DUAE se va completa, în SEAP, în mod direct, după autentificarea în sistem. Corespondent DUAE – Criterii de selecție – A- Capacitate de a corespunde cerințelor - Înscrierea în registrul comerțului.

Cerința nr. 2.

Autorizația de antrepozit fiscal valabilă pentru activitatea de producție sau depozitare produse energetice, sau atestat de înregistrare pentru comercializare şi/sau depozitare angro de produse energetice, pentru produsul ofertat.

Modalitatea de îndeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii.

Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor, urmând ca documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE să fie solicitate de către Entitatea Contractantă la finalizarea evaluării ofertelor, doar ofertantului clasat pe primul loc.

Document suport DUAE:

Autorizație de antrepozit fiscal sau Atestatul de înregistrare pentru comercializare şi/ sau depozitare angro de produse energetice valabila pentru activitatea de producție sau depozitare produse energetice se depune atât de ofertanții străini cat si de... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Capacité économique et financière
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:

Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificatCerința nr. 1. Ofertantul va prezenta Certificat de calitate/buletin de analiză/raport de încercări emis în ultimile 12 luni, pe numele ofertantului, eliberat de un laborator acreditat conform IEC EN ISO 17025, din care să rezulte că produsul ofertat este conform prevederilor caietului de sarcini. Pentru ofertanţii care au calitatea de comerciant aceştia pot prezenta certificat de calitate/buletin de analiză/raport de încercări emis pe numele producătorului.Cerința nr. 2. Ofertantul va prezenta fișa de securitate a produsului conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, amendat prin Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 si Regulamentul (UE) nr. 453/2010;

Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):

Se va completa DUAE, urmand ca documentele justificative sa fie solicitate de catre Entitatea Contractanta la finalizarea evaluarii ofertelor, doar ofertantului clasat pe primul loc.Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, sau în situația ofertanților străini, documente echivalente emise în țara de rezidență (traduse de către traducător autorizat), urmează a fi prezentate, la solicitarea entității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Valabilitatea documentelor se va raporta la data prezentării.Notă:În cazul participării unui grup de operatori economici prin depunerea unei oferte comune (asociere) această cerință se va îndeplini de către fiecare asociat în parte pentru partea/părțile de contract pe care acesta/aceștia le realizează..

III.1.6)Cautionnement et garanties exigés:

Cuantumul garanției de participare: 2.070,00 lei. Garanția de participare se va constitui in lei sau echivalent leu/valuta la cursul stabilit de BNR înainte cu 5 zile de la data limită stabilită pentru depunere a ofertelor.

Garanția de participare va fi valabilă 4 luni de la termenul limita de depunere a ofertelor si va fi constituita prin:

- virament bancar – OP in contul RO73WBAN009948500013RO02 deschis la BANCA COMERCIALA INTESA SANPAOLO ROMANIA S.A. Sucursala/Agenția AGENTIA BUCURESTI MIHALACHE, sau

- instrument de garantare emis de o instituție de credit din Romania sau din alt stat sau de o societate de asigurări, in condițiile legii.

- depunerea la casieria CFR in numerar.

Comisia de evaluare, va solicita clarificări in termen de 1 zi lucrătoare de la data limita de depunere a ofertelor, privind eventualele neconcordante cu privire la îndeplinirea condițiilor de forma a garanției de participare, inclusiv cele privind cuantumul si valabilitatea acesteia, acordând ofertantului un termen de 3 zile pentru a răspunde la solicitarea de clarificare, in conf. cu prev. art. 138 alin. (3) din H.G. nr. 394/2016.

Dovada constituirii garanției de participare trebuie sa fie prezentata cel mai târziu la data si ora limita depunere a ofertelor.

Garanția de participare este irevocabila.

ENTITATEA CONTRACTANTA are dreptul de a retine garanția, ofertantul pierzând astfel suma constituita, atunci când acesta din urma se afla în oricare dintre următoarele situații:

a) îsi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

b) oferta sa fiind stabilită câștigătoare dar nu constituie garanție de buna execuție;

c) oferta sa fiind stabilita câștigătoare, refuza sa semneze contractul sectorial în perioada de valabilitate a ofertei;

Restituirea garanției de participare se realizează conform art. 44 din HG nr.394/2016, cu modificările și completările ulterioare în baza cererii scrise, conform Formularului nr. 5 din secțiunea formulare și modele de... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.8)Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:

Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 22/02/2022
Heure locale: 15:00
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
roumain
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
L'offre doit être valable jusqu'au: 22/06/2022
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
Date: 22/02/2022
Heure locale: 15:00
Lieu:

In SEAP

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3)Informations complémentaires:

Cerințele tehnice definite la nivelul anunțului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producător, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o producție/metoda specifica de fabricație/prestare/execuție, vor fi înțelese ca fiind însoțite de mențiunea ”sau echivalent”.

1. Un operator economic poate participa la procedură numai dacă este înregistrat în SEAP.

2. Corespondența și toate documentele depuse de operatorii economici vor fi în limba română, sau însoțite de traducere autorizată în limba română.

3. Documentația de atribuire se postează integral în cadrul anunțului de participare publicat pe site –ul www.e-licitatie.ro.

4. Solicitările de clarificări ale potențialilor ofertanți se vor adresa în mod exclusiv în SEAP în cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice.

5. Răspunsurile la solicitările de clarificări se vor posta în termenul legal (conf. art.29 alin. (3) din H.G. nr.394/2016) în cadrul anunțului de participare publicat pe site–ul www.e-licitatie.ro. Entitatea contractantă nu va da curs solicitarilor adresate prin altă modalitate de comunicare.

6. Comisia de evaluare va transmite solicitările de clarificare privind ofertele depuse prin intermediul SEAP. Ofertanții vor transmite răspunsurile la clarificări si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP, integral in sectiunea corespunzătoare respectivei solicitări, sub forma unuia sau a mai multor documente/fișiere distincte semnate cu semnătură electronică.

7. În cazul în care se constată că ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, entitatea contractantă va solicita prin intermediul SEAP preofertarea, prin prezentarea unei noi propuneri financiare doar pentru ofertanții aflați în aceasta situație, în vederea departajării ofertelor și va fi declarat câștigător cel cu oferta cea mai mică. Noua propunere financiară va fi depusă doar și numai în urma solicitării entității contractante.

8. Cu privire la datele cu caracter personal, se consideră că ofertanții vor lua la cunoștința Notă privind informarea prelucrării datelor cu caracter personal, anexată documentației de atribuire.

Contractul se va încheia cu un singur operator economic a cărui ofertă a fost declarată admisibilă și câștigătoare a procedurii. În cazul în care sunt mai multe oferte admisibile, semnatarul contractului va fi primul ofertant din clasamentul stabilit în ordine descrescătoare, ca urmare a aplicării criteriului de atribuire precizat în documentația de atribuire.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ville: Bucuresti
Code postal: 030084
Pays: Roumanie
Courriel: office@cnsc.ro
Téléphone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
11/01/2022