Usługi - 220459-2016

29/06/2016    S123

Polska-Gdynia: Usługi w zakresie promocji

2016/S 123-220459

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gdyńskie Centrum Sportu
Adres pocztowy: ul. Olimpijska 5/9
Miejscowość: Gdynia
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Kod pocztowy: 81-538
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Zaborski, Marzena Angielczyk
E-mail: sekretariat@gdyniasport.pl
Tel.: +48 586223574
Faks: +48 586221164
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gdyniasport.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka organizacyjna Gminy Miasta Gdynia
I.5)Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Promocja Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności podczas Turnieju Tenisowego z cyklu „Tenis 10” „O puchar Prezesa PWZT”.

Numer referencyjny: GCS.DZPI.2711.21.2016
II.1.2)Główny kod CPV
79342200 Usługi w zakresie promocji
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Promocja Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności podczas Turnieju Tenisowego z cyklu „Tenis 10” „O puchar Prezesa Pomorskiego Wojewódzkiego Związku Tenisowego” w terminie 30 – 31.7.2016 roku oraz 20 – 21.8.2016 roku w Suchym Dworze.

Promocja Miasta Gdyni polegająca między innymi na: przyznaniu Miastu Gdynia tytułu Partnera Strategicznego Turnieju, umieszczeniu logo „Gdynia sport” w materiałach reklamowych i publikacjach wydawanych przez Wykonawcę przy organizacji Turnieju np.: plakaty, ulotki, zaproszenia,materiały prasowe i inne itp. Promocja Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności polegająca między innymi na: promocji cyklu biegów PKO Grand Prix Gdyni oraz MTB C.Hartwig Gdynia Maraton organizowanych przez Gdyńskie Centrum Sportu na stronie powitalnej Wykonawcy w okresie obowiązywania umowy itp.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 10 569 105.69 PLN
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
II.2.4)Opis zamówienia:

Promocja Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności podczas Turnieju Tenisowego z cyklu „Tenis 10” „O puchar Prezesa Pomorskiego Wojewódzkiego Związku Tenisowego” w terminie 30 – 31.7.2016 roku oraz 20 – 21.8.2016 roku w Suchym Dworze.

Promocja Miasta Gdyni polegająca między innymi na: przyznaniu Miastu Gdynia tytułu Partnera Strategicznego Turnieju, umieszczeniu logo „Gdynia sport” w materiałach reklamowych i publikacjach wydawanych przez Wykonawcę przy organizacji Turnieju np.: plakaty, ulotki, zaproszenia,materiały prasowe i inne itp. Promocja Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności polegająca między innymi na: promocji cyklu biegów PKO Grand Prix Gdyni oraz MTB C. Hartwig Gdynia Maraton organizowanych przez Gdyńskie Centrum Sportu na stronie powitalnej Wykonawcy w okresie obowiązywania umowy itp.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura negocjacyjna bez uprzedniej publikacji
  • Roboty budowlane/dostawy/usługi mogą być zrealizowane tylko przez określonego wykonawcę z następującego powodu:
    • brak konkurencji ze względów technicznych
Wyjaśnienie:

Art. 67 ust 1 pkt 1 a i b ustawy prawo zamówień publicznych – zamówienie może być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze i z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów. Zlecenie wykonania tego zadania Stowarzyszeniu WKS „Flota” Gdynia z siedzibą w Gdyni (81-103) przy ulicy Śmidowicza 69 jest zasadne, ponieważ jest ono jedynym organizatorem Turnieju Tenisowego z cyklu „Tenis 10” „O puchar Prezesa Pomorskiego Wojewódzkiego Związku Tenisowego”. WKS „Flota” Gdynia to stowarzyszenie z 80-letnimi tradycjami, którego działalność w szczególny sposób wpisała się w historię sportu naszego miasta. W niezwykle bogatej historii Klubu zawodnicy zdobywali medale na Igrzyskach Olimpijskich, mistrzostwach międzynarodowych i krajowych a sam Klub niejednokrotnie był organizatorem mistrzostw o różnorodnej randze. W Klubie działa 8 sekcji sportowych tj. judo, lekka atletyka, pływanie, podnoszenie ciężarów, strzelectwo, tenis ziemny, szachy i żeglarstwo a zrzeszonych jest ok. 500 członków. Sekcja tenisa ziemnego działa od 2004 roku i skupiona jest przede wszystkim na szkoleniu dzieci i młodzieży. Aktualnie na klubowych kortach swoje umiejętności doskonali ponad 150 młodych zawodników. Turniej Tenisowy z cyklu „Tenis 10” „O puchar Prezesa PWZT” organizowany jest z myślą o najmłodszych fanach dyscypliny. Tenis 10” to nowa, wprowadzona już w ponad 50 krajach, metodyka nauczania gry w tenisa dzieci w wieku 6-10 lat. Głównym założeniem Programu „Tenis 10” jest gra na mniejszych kortach, stosowanie mniejszych rakiet oraz miękkich, wolniejszych piłek, przez co nauka staje się dla dzieci nieporównywalnie łatwiejsza i przyjemniejsza. Celem programu, a co za tym idzie przedmiotowego turnieju, jest popularyzacja tenisa ziemnego jako dyscypliny powszechnie dostępnej. W turnieju tenisowym z cyklu „Tenis 10” „O puchar Prezesa PWZT" udział wezmą zawodnicy z województwa pomorskiego, kujawsko-pomorskiego oraz zachodniopomorskiego, co pozwoli widzom poczuć prawdziwe sportowe emocje. Ciekawa formuła wydarzenia oraz jej charakter pozwalają stwierdzić, iż ten wyjątkowy turniej będzie doskonałą formą promocji Miasta Gdyni, jako miasta chętnie popierającego nowe inicjatywy propagujące aktywność fizyczną oraz upowszechnianie mniej dostępnych dyscyplin sportowych oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji

V.2)Udzielenie zamówienia/koncesji
V.2.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
24/06/2016
V.2.2)Informacje o ofertach
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: Wojskowy Klub Sportowy „Flota” Gdynia
Adres pocztowy: ul. Śmidowicza 69
Miejscowość: Gdynia
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 81-103
Państwo: Polska
Wykonawcą/koncesjonariuszem będzie MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 20 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby Odwoławczej w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do jego wniesienia. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej lub elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/06/2016