Доставки - 220563-2014

02/07/2014    S124    - - Доставки - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-Белене: Оборудване за видеоконферентна връзка

2014/S 124-220563

Обявление за поръчка

Доставки

Директива 2004/18/ЕО

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование, адреси и място/места за контакт

Община Белене
000413579
ул. „България“ № 35
Място/места за контакт: отдел „Социално-икономическа политика и финансиращи програми“
На вниманието на: Цветомир Цветанов — гл. експерт „Икономическо развитие и обществени поръчки“, Елица Карлева — старши експерт „Разработване и управление на проекти“
5930 Белене
България
Телефон: +359 65834672
Адрес за електронна поща: obshtinabl@abv.bgobshtinabl@gmail.com
Факс: +359 65831062

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган : http://obshtina.belene.net/_index.php

Адрес на профила на купувача: http://obshtina.belene.net/pp.htm

Електронен достъп до информация: http://obshtina.belene.net/pp.htm

Допълнителна информация може да бъде получена от: Горепосоченото/ите място/места за контакт

Спецификации и допълнителни документи (включително документи за състезателен диалог и динамична система за покупки) могат да бъдат получени от: Горепосоченото/ите място/места за контакт

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени на: Горепосоченото/ите място/места за контакт

I.2)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.3)Основна дейност
Общи обществени услуги
I.4)Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи
Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи: не

Раздел ІІ: Обект на поръчката

II.1)Описание
II.1.1)Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка, инсталиране и конфигуриране на видео конферентна система с високо качество на звук и картина”, във връзка с изпълнението на проект „Мониторинг на качеството на факторите на околната среда в трансграничната област Олт-Белене”, референтен № 2(4i)-2.2-14, MIS-ETC code 359, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013, Приоритетна ос 2, Ключова област на интервенция 2.
II.1.2)Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите: Гр. Белене, община Белене, област Плевен, Република България.

код NUTS BG314

II.1.3)Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)
Обявлението обхваща обществена поръчка
II.1.4)Информация относно рамковото споразумение
II.1.5)Кратко описание на поръчката или покупката/ите
Предметът на настоящата обществена поръчка е избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка за доставка, инсталиране и конфигуриране на видео конферентна система с високо качество на звук и картина. В предмета и цената за изпълнение на поръчката се включва и тестване, обучение за работа, пускане в експлоатация и гаранционното обслужване на системата. Оборудването и техниката, предмет на настоящата поръчка, следва да бъде фабрично ново, неупотребявано, нерециклирано, без външни/вътрешни визуални или функционални дефекти.
II.1.6)Oбщ терминологичен речник (CPV)

32232000, 32000000

II.1.7)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
II.1.8)Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.9)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2)Количество или обем на поръчката
II.2.1)Общо количество или обем :
Видеоконферентна система – 1 брой:
Минимално изискуеми параметри и функционални характеристики
1. Поддържани видео стандарти: най-малко да поддържа поне H.264, или еквивалент;
2. Видео входове (video inputs): поне един (1) брой от следните - VGA или HDMI или DVI или еквивалент;
3. Видео изходи (video outputs): поне един (1) брой HDMI или еквивалент;
4. Видео резолюции: да поддържа поне Full HD 1080p или еквивалент;
5. Видео резолюции за съдържание: изходящи: наличен поне HD 720p (1280 х 720) до 30fps или еквивалент
6. Аудио входове (audio inputs): поне наличен един от следните - микрофон или line in 3.5 mm или еквивалент
7. Аудио изходи (audio outputs): поне наличен един от следните - digital audio on HDMI или line -out 3.5 mm, или еквивалент;
8. Аудио: поне наличен един от следните - AGC (automatic gain control) или advanced noise reduction или AEC (acoustic echo cancellation), или еквивалент;
9. Управление и контрол: предлагане на поне една от следните възможности: дистанционно управление и/или дистанционно управление през WEB интерфейс или еквивалент;
10. Сигурност: поне AES протокол (Advanced Encryption Standard) или еквивалент, с минимум защита с парола на настройките;
11. Към системата да има поне 1 брой моторизирана видеокамера с не по-малко от 2 мегапиксела сензор или еквивалент;
12. Гаранционен срок: минимум 36 месеца.
13. В предмета и цената за изпълнение на поръчката следва да се включва и предвиди и тестване, обучение за работа, пускане в експлоатация и гаранционното обслужване на системата.
Минимални параметри на оборудването, системите, инсталациите, обзавеждането и стандартите са дадени и в техническата спецификация (Приложение № I) към документацията за участие. При разглеждане на офертните предложения на участниците Възложителят ще прилага чл. 33 от ЗОП, във връзка с чл.32 от ЗОП.
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 32 596,67 BGN
II.2.2)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.3)Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.3)Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Завършване 15.10.2014

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия във връзка с поръчката
III.1.1)Изискуеми депозити и гаранции:
1.Гаранцията за участие в процедурата е 300 лева. Гаранцията за участие може да се представи или под формата на банкова гаранция - по образец от документацията за участие, или като превод на парична сума по банков път (електронно банкиране), по сметка на Община Белене: IBAN:BG61STSA93003359454700; BIC:STSA BGSF, при банка: „ДСК” ЕАД– клон Белене, като в нареждането /платежното/ да бъде записано: "Гаранция за участие в общ. поръчка за доставка на ..... по проект „Мониторинг на качеството на факторите на околната среда в трансграничната област Олт-Белене”,референтен № 2(4i)-2.2-14, MIS-ETC code 359, финансиран по ПТГС РБ 2007-2013, Приоритетна ос 2, Ключова област на интервенция 2;
2.Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора. 2.1.Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 % от стойността на сключения договор за обществена поръчка, без ДДС. 2.2.Гаранцията за изпълнение на договора може да се представи или под формата на банкова гаранция - по образец от документацията за участие, или като превод на парична сума по банков път (електронно банкиране), по сметка на Община Белене: IBAN:BG61STSA93003359454700; BIC:STSA BGSF, при банка: „ДСК” ЕАД– клон Белене, като в нареждането /платежното/ да бъде записано:"Гаранция за изпълнение по чл.59 ал.3 от ЗОП за ...... по проект „Мониторинг на качеството на факторите на околната среда в трансграничната област Олт-Белене”,референтен № 2(4i)-2.2-14, MIS-ETC code 359, финансиран по ПТГС РБ 2007-2013, Приоритетна ос 2, Ключова област на интервенция 2; 3.Участникът сам избира формата на гаранциите - за участие или изпълние - дали да е банкова или с платежно. 4. Когато бъде избрана опция за представяне на гаранцията като банкова гаранция, тогава тя трябва да бъде безусловна, неотменяема и неделима, в полза на Община Белене, и със следните минимални срокове на валидност: а)–банковата гаранцията за участие-не по-малко от 30 дни след изтичане срока на валидност на офертата на участника; б)–банковата гаранцията за изпълнение на договора-не по-малко от 30 дни след изтичане срока на изпълнение на договора за обществената поръчка. 5 Банковите гаранции е допустимо да са и по образци на съответната банка която ги издава, но да съдържат и текста от съответния образец на банкова гаранция на Възложителя от документацията за участие. 6.Участниците или определения за изпълнител, представят в офертите си или при подписването на договора за обществена поръчка, оригинал на банкова гаранция, или оригинал на платежното (извлечението от електронното банкиране). 7. Гаранциите под формата на парична сума - преведени с платежно нареждане или електронно банкиране, трябва да са постъпили по сметката на Възложителя преди момента на:
а) тази за участие - преди крайния срок за получаване на офертите;
б) тази за изпълнение на договора - преди сключване на договора за обществена поръчка.
8.Условията и сроковете за задържане, усвояване или освобождаване на гаранцията за участие са съгласно чл. 61 и чл.62 от ЗОП. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение на договора за обществената поръчка са съгласно чл.63 ал.1 от ЗОП.
9. Когато участникът или определен за изпълнител е обединение, гаранция може да се представи общо от обединението или от съдружни/-к/-ците в него. Когато определения за изпълнител е обединение, което не е ЮЛ, гаранцията за изпълнение на договора за общ. поръчка се превежда/представя/ след изпълнение на задължението му по чл. 49 от Правилника за прилагане на ЗОП. Гаранцията за изпълнение под формата на банкова гаранция, трябва да гарантира изпълнението на определените в нея задължения от обединението-изпълнител като цяло, а не от отделен член на обединението.
III.1.2)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:
Договорът за обществената поръчка се сключва в пълно съответствие с проекта на договор за обществената поръчка от документацията за участие, и включва задължително всички предложения от офертата на участника, въз основа на които е определен за изпълнител. Лицето, определено за изпълнител вкл. и декларираните в офертата подизпълнители, съдружниците в обединението-изпълнител, трябва да отговарят на изискванията и ограниченията в обявлението, съответно документацията, и към момента на сключване на договора за възлагане на обществената поръчка (чл.48 ал.1 от ППЗОП). Плащания: Възложителят превежда на Изпълнителя еднократно авансово плащане на стойност 30 % (тридесет на сто) от общата цена по чл.2 ал.1 от договора за обществена поръчка, с включен ДДС (когато изпълнителят е данъчно задължено лице по ЗДДС), в срок до 14 (четиринадесет) работни дни, считано от датата на сключване на договора за обществената поръчка, и след представяне от Изпълнителя на оригинална фактура за авансовото плащане и одобряването от Възложителя. Окончателно плащане в размер на 70% /седемдесет на сто/ от цената по чл.2 ал.1 от договора за обществена поръчка - Възложителя заплаща на Изпълнителя в срок до 15 (петнадесет) работни дни след датата на двустранно подписан Приемо-предавателен протокол за реалната доставка на оборудването и успешното му пускане в експлоатация/инсталиране без забележки за дефекти или дефекти по изправността в работен режим/, и след представяне от Изпълнителя на оригинална фактура за окончателното плащане и одобряването от Възложителя. Изпълнителят издава фактури за съответното плащане по смисъла на Закона за счетоводството и ЗДДС (когато изпълнителя е данъчно задължено лице по този закон). Изпълнителят се задължава да посочи в издадените от него фактури номера на договора за обществена поръчка, както и текста: „Разходът е по договор №.... за .... по Проект реф. № 2 (4i)-2.2-14, MIS-ETC code 359” ПТГС РБ 2007-2013. Плащането на цената по договора за обществената поръчка се извършва по банков път в български лева по банковата сметка на Изпълнителя. Крайната цена в ценовото предложение по чл.56 ал.1 т.10 от ЗОП-плик 3 от офертата на определеният за Изпълнител, е за цялостното извършване на доставките, в т.ч. и инсталиране, монтаж, пускане в експлоатация и тестване, обучение за работа, гаранционно обслужване, застраховки и транспорт, е окончателна и не подлежи на увеличение. Когато съгласно ценовата оферта на Изпълнителя, в цената не е включен ДДС, при регистрация на изпълнителя/съответно подизпълнител/ по ЗДДС по време на действието на договора за обществената поръчка, фактът на регистрацията и начисляването на данъка няма да се калкулира в цената по настоящата поръчка и не може да бъде основание за промяна и искане на допълнително заплащане. В този случай ДДС се явява разход за сметка на Изпълнителя, и Възложителят при никакви обстоятелства няма да го заплаща! При промяна на банковата сметка на Изпълнителя съгласно сключения договор, Изпълнителят уведомява Възложителя писмено в 3-дневен срок от настъпване на промяната. В този случай, ако Изпълнителя не уведоми Възложителя в съответния срок, плащането по посочената в договора банковата сметка, се счита за валидно извършено, ако е направено преди писменото уведомяване от Изпълнителя, и Възложителят не носи отговорност.
III.1.3)Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката:
В случай, че участникът участва като обединение или консорциум, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението/консорциума сключват споразумение (договор) с нотариална заверка на подписите и съдържанието. Споразумението съдържа клаузи, които гарантират, че: а.всички членове на обединението/консорциума са отговорни, заедно и поотделно, по закон за изпълнението на договора, включително по отношение на плащанията; б. всички членове на обединението/консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора; в.всички членове на обединението/консорциума са задължени да бъдат солидарно отговорни към Възложителя по настоящата поръчка и договора. Договорът за създаване на обединението/консорциум задължително включва клаузи определящи, кои съдружници (членове) в него, коя част от дейностите, в какъв обем ще изпълняват - разпределението на участието на членовете при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението да е в съответствие с чл. 25 ал. 8 от ЗОП. Участниците в обединението/консорциума трябва да определят едно лице, което да представлява обединението/консорциума за целите на процедурата. Не се допускат промени в състава на обединението/консорциума след подаването на офертата, както и промени във вътрешното разпределение на дейностите между участниците в обединението. Когато в споразумението за създаването на обединение/консорциум липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия, или състава на обединението се е променил след подаването на офертата-участникът може да бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.При установяване на несъответствие с посочените по-горе условия, Възложителят ще приложи разпоредбата на чл. 68 ал. 8 и ал. 9 от ЗОП.Когато не е приложено в офертата споразумение за създаването на обединение/консорциум, Комисията назначена от Възложителя за разглеждане и оценяване на подадените оферти, го изисква на основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП. Когато участникът, определен за изпълнител е обединение (консорциум) на физически и/или юридически лица, и то не е юридическо лице, възложителят не поставя изискване за регистрация на обединението като самостоятелно юридическо лице. В случай, че за изпълнител е определено обединение (консорциум) на физически и/или юридически лица, което не е юридическо лице, преди сключване на договора, обединението следва да изпълни задължението си по смисъла на чл. 49 от Правилника за прилагане на ЗОП. В този случай ако обединението се състои от чуждестранни физически и/или юридически лица, се представя еквивалентен документ за регистрация според закона на държавата (виж § 1 т. 7 от ДР на ЗОП), в която той е установен. Съдружниците в обединението-изпълнител носят солидарна отговорност за изпълнение на договора за обществената поръчка. Когато Възложителят се е издължил надлежно по съответния ред и е уредил всички претенции към изпълнителя-обединение, Възложителят не участва в никакви финансови и правни спорове между членовете на обединението, за дължимо или претендирано между съдружниците в него. Участник обединение/консорциум, което не е юридическо лице, прилага (в плик № 1 на офертата си) нотариално заверен оригинал или нотариално заверено копие на учредителен акт (договор) за създаване на обединението, в превод на български (когато е на език различен от български).
III.1.4)Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия : да
Описание на особените условия: Възложителят ще отстрани от участие в процедурата участник за който е налице някое от обстоятелствата по чл.47 ал.1 т. 1 а)-д) т.2 и 3, ал.2, т. 1, т.2 /предл. първо/, т.2а /предл. първо/, т.3, т.4 и т.5, и ал.5 от ЗОП. За обстоятелства по чл. 47, ал. 2 , т.2 /предл. първо/ ЗОП лишаването от упражняване на дейности по доставки, инсталиране или конфигуриране на видео конферентни или еквивалентни информационни системи, е основание за отстраняване от участие. Възложителят отстранява от процедурата участник, който е представил оферта, която не отговаря на чл. 57 ал.2 от ЗОП. Не се допуска представяне на варианти на офертата.Оферира се пълния обем на поръчката, като не се допуска подаване на оферта за отделни артикули от предмета на доставки или определени бройки. За неуредените положения в обявлението и документация за участие се прилагат Закона за обществените поръчки, Прaвилника за прилагането на закона за обществените поръчки. Не могат да участват в процедурата за възлагане на поръчката участници, членове в обединението или подизпълнители, при които лицата по смисъла на чл.47 ал.4 от ЗОП са свързани лица по смисъла на:
— § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;
— § 1 т.23а и т.24 от ДР на ЗОП и които са сключили договор с лице по чл.21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
Отстраняват се участници в нарушение на чл.55 ал.5 и ал.6 ЗОП. Отстраняват се оферти съдържащи общо ценово предложение, без ДДС, надвишаващо допустимия финансов ресурс за изпълнение на поръчката посочен в т.II.2.1 на настоящото обявление. Остраняват се участниците допуснали аритметични грешки при пресмятане и формиране на ценово им предложение по чл.56 ал.1 т.10 от ЗОП в плика по чл.57 ал.2 т.3 от ЗОП, във връзка със забраната по чл. 68 ал.11 т.2.б) от ЗОП.
Договорът за общ. поръчка не се сключва с участник, определен за изпълнител, който не изпълни задължение по чл.42 от ЗОП, или чл.49 от ППЗОП (когато е приложимо) или не отговаря на разпоредбата на чл. 48, ал. 1 от ППЗОП; не представи гаранцията по чл. 59, ал. 3 от ЗОП; не представи документ или не изпълни друго изискване, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискване на нормативен или административен акт, или е поставено от възложителя при откриване на процедурата.
Важно: За преминаване през всички етапи на процедурата и допускане до класиране, офертите и участниците, следва да отговарят на условията на Възложителя посочени в настоящото обявление, документацията за участие и приложенията към нея съгласно чл.54 от ЗОП, и в съответствие с разпоредбите на Правилника за прилагане на ЗОП. Определен за изпълнител участник, с който е сключен договор, следва да изпълни доставката, инсталирането и конфигурирането, предмет на сключения договор за изпълнението на обществената поръчка, съгласно условията залегнали в него по смисъла на чл.20а от Закона за задълженията и договорите, съгласно ценовото си предложение и предварително обявените от Възложителя условия, посочени в това обявление, документацията за участие и в приложенията към нея.
III.2)Условия за участие
III.2.1)Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: Плик № 1 „Док. за подбор”:1) а) За ЮЛ и ЕТ-се представя заверено копие на документ за регистрация или се посочва ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търг. рег. Участник физическо лице(ФЛ) представя копие от документ за самоличност. Участници-обединения-когато са създадени слъгласно Закона за регистър БУЛСТАТ преди подаване на офертата, представят завер. копие от рег-ята си по БУЛСТАТ. Когато не е представен ЕИК, по смисъла чл. 24 ал.1 от ППЗОП, участниците-ЮЛ или ЕТ,прилагат към офертата и удост-я за акт. състояние, издадено не по-рано от 4 мес. преди датата на подаване на офертата.Чуждестранни ЮЛ прилагат заверено копие на екв. документ от съдебен,админист. или друг еквивал. орган от държавата, в която са установени, издаден не по-рано от 4 месеца преди датата на подаване на офертата.С представянето на такъв документ не отпада задълж. за предст. на документ за регистрация,когато участникът е ЮЛ или ЕТ.Представя се и завер. копие на док-т за рег.по ДДС,или декл. свободен текст(в превод), че участникът не е рег. по ДДС. б) Чужди ФЛ,ЮЛ,или техни обединения,представят приложимия за тях документ по т.1.а) в официален превод на бълг. език,а също и докум. за акт.съст. и деклар. по ДДС-но в превод.Участник обед-е,което не е ЮЛ, прилага нотар. заверен оригинал или нотар. зав. копие на учр. акт за създ. на обед. (виж т.III.1.3 в Обявл-то), и в превод на български.Участник-обединение, което не е ЮЛ представя док-те съгласно указанията на т. 1.а) и т. 1.б) за всяко ФЛ и ЮЛ, включено в обединението. Ако участник ще ползва подизпълнители, документите, съгласно указанията на т. 1.а) и т. 1.б), се представят и за всеки от тях. 2).Списък по чл.56 ал.1 т.14 от ЗОП подписан от участника или упълномощено лице - по примерен образец към документацията за участие - в оригинал. 3) Адм. сведения (предст. на участника) - по обр.; 4). Декл-я за запознаване с условията на процедурата и техническата спецификацията по предмета на поръчката - по обр.; 5).Декл-я по чл.56 ал.1 т.12 от ЗОП - по обр.; 6). Декл. за липса на обстоятелства по чл. 47, ал.1, т. 1 „а” до „д”, ал. 2, т. 5 и ал. 5, т. 1 от ЗОП и по чл.47, ал.1, т.2 и т.3, ал.2, т.1, т.2а(предл. първо), т.2(предл. първо), т.3 и т.4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП - по обр.; 7). Доказат. по раздел III, т. 2.2. "Икон. и фин. възможности" - "Изискуеми док. и инф-я" - не се изискват; 8). Доказат. по раздел III, т. 2.3. "Техн. възможности"-"Изискуеми документи и информация" - не се изискват; 9). Декл. за ползване на подизпълнител/-и съдържаща информация съгл. чл.56 ал.1 т.8 ЗОП - по обр.; 10).Декл. от подизпълнител, че е съгласен да участва в процедурата - по обр./представя се ако ще има такъв/;11).Декл-я от членовете на обединението, че като член на обед-то е отговорен, заедно и поотделно, по закон за изпълнението на договора- по обр.; 12).Нотар. зав. пълномощ. на лицето, упълномощ. да представлява участника в процедурата-в оригинал; 13).Гаранция за участие - в оригинал.14)Декл. за съгласие за електронна кореспонденция - по обр.15) Плик№2 "Предл-е за изп. на поръчката"-съдържа документи по чл.56 ал.1 т.7 и т.9 от ЗОП, в т.ч. и попълнения образец от документацията за участие „Параметри на оборудването” /Образец А/, както и каталожна инф-я с техн. и функционални характеристики на техниката и оборудването - упътване, инструкции на производителя на оборудването, което не трябва да съдържа надписани цени по него! Оферира се и гаранц. срок на видео конф. система, който да е съобразен с мин. гаранц. срок, изискван по условие от възложителя; 16) Плик №3 „Предл. цена” - съдържа предложението по чл.56 ал.1 т.10 ЗОП изготвено по обр. от документацията за участие. Цените трябва да бъдат посочени в бълг. лева без ДДС, с точност до втория знак след десетич. запетая.Оферираната цената трябва да включва всички разходи,свързани с качеств. изпълнение на поръчката в описания вид и обхват по техн. спецификация - в това число инсталиране,монтаж,пускане в експлоатация и тестване,обучение за работа,гаранц. обслужване,застраховки и транспорт.
III.2.2)Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: „Чл. 50 ал.1 ЗОП „За доказване на икономическото и финансовото състояние на кандидатите или участниците възложителят МОЖЕ да изиска от тях да представят“
Изисквано минимално/ни ниво/а: Възложителят НЕ ИЗИСКВА от участниците и техните подизпълнители доказване на икономическо и финансово състояние. (по смисъла чл. 25 ал. 1 т.6 от ЗОП).
III.2.3)Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:
„Чл. 51 ал.1 ЗОП „За доказване на техническите възможности и/или квалификацията на кандидатите или участниците възложителят МОЖЕ да изиска от тях да представят“.
Изисквано минимално/ни ниво/а:
Възложителят НЕ ИЗИСКВА от участниците и техните подизпълнители доказване на техническите възможности и квалификация. (по смисъла чл.25 ал.1 т.6 от ЗОП).
III.2.4)Информация относно запазени поръчки
III.3)Специфични условия за поръчки за услуги
III.3.1)Информация относно определена професия
III.3.2)Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Вид процедура
IV.1.1)Вид процедура
Открита
IV.1.2)Ограничение на броя на операторите, които ще бъдат поканени да представят оферти или да участват
IV.1.3)Намаляване на броя на операторите по време на договарянето или диалога
IV.2)Критерии за възлагане
IV.2.1)Критерии за възлагане
Най-ниска цена
IV.2.2)Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг: не
IV.3)Административна информация
IV.3.1)Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган:
IV.3.2)Предишни публикации относно същата поръчка

Обявление за предварителна информация

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2013/S 44-070359 от 2.3.2013

IV.3.3)Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи: 28.7.2014 - 17:00
Платими документи: не
IV.3.4)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
7.8.2014 - 17:00
IV.3.5)Дата на изпращане на поканите за представяне на оферта или за участие на избраните кандидати
IV.3.6)Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие
български език.
IV.3.7)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
в дни: 70 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.3.8)Условия за отваряне на офертите
Дата: 8.8.2014 - 15:30

Място:

Офертите ще бъдат отворени, разгледани, оценени и класирани от комисия, която ще започне своята работа в посочения час на адрес: Област Плевен, община Белене – гр. Белене, п.к. 5930, ул. „България” №: 35; зала № 26 (етаж последен на административната сграда на Община Белене)

Лица, които са оправомощени да присъстват при отварянето на офертите: да

Допълнителна информация относно оправомощените лица и процедурата на отваряне: При отваряне на получените оферти имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване. Съгласно чл. 68 ал.2 от ЗОП, при промяна на датата и часа на отваряне на офертите, получилите документация за участие лица ще се уведомят писмено. Възложителят ще обяви датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите оферти писмено до всеки участник, както и по ускорен електронен способ и чрез обявяване на Интернет-адреса на Община Белене: http://obshtina.belene.net/_index.php в раздел „Профила на купувача”. За резултатите от оценяването на офертите всеки участник ще бъде уведомен писмено.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Позоваване на проекта/ите и/или програмата/ите: Проект „Мониторинг на качеството на факторите на околната среда в трансграничната област Олт-Белене” - референтен № 2(4i)-2.2-14, MIS-ETC code 359, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013, Приоритетна ос 2, Ключова област на интервенция 2.
VI.3)Допълнителна информация

На основание чл.64,ал.3 от ЗОП, обявявам, че намалявам срока по чл.64, ал.1 от ЗОП със 7 дни, тъй като обявлението се изпраща по електронен път до АОП, и с още 5 дни, т.к. от датата на публикуване на обявлението в електронен вид, Възложителят предоставя пълен достъп по електронен път на цялата документация за участие в процедурата. Същата е публикувана и може да бъде намерена и изтеглена свободно на Интернет-адрес както следва: http://obshtina.belene.net/pp.htm , профил на купувача. Съгласно чл. 28, ал. 6 от ЗОП документацията за участие ще е достъпна на профила на купувача до 10 дни преди изтичане на срока за получаване на офертите. Документацията за участие в процедурата не се закупува и може да бъде изтегляна от електронната страница (сайта) на Община Белене на Интернет-адрес: http://obshtina.belene.net/pp.htm профил на купувача. При писмено искане от заинтересовано лице, отправено по факса или електронна поща на Възложителя посочени в настоящото обявление, документацията на електронен носител се изпраща за сметка на лицето, отправило искането. Документацията за участие може да се получава и на електронен носител на място в Община Белене, етаж последен, в стая №22, от 8ч. до 17ч., всеки работен ден, считано до крайният срок за получаването . Краен срок за получаване на документацията за участие е съгласно срокът посочен в настоящото Обявление (виж раздел IV.3.3) или решението за промяна (когато е приложимо и такова е публикувано от Възложителя) по реда на чл. 27а от ЗОП.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
1000 София
България
Адрес за електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
Факс: +359 29807315

VI.4.2)Подаване на жалби
Уточнете информацията относно крайния срок/крайните срокове за подаване на жалби: Съгласно чл. 120, ал. 5, т. 1 и ал. 6 от ЗОП.
VI.4.3)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Община Белене, Цветомир Цветанов — главен експерт „Икономическо развитие и обществени поръчки“, Инж. Камелия Веселинова-Маринова — мл. експерт „Икономическо развитие и обществени поръчки“
5930
5930 Белене, област Плевен
България
Адрес за електронна поща: obshtinabl@abv.bg,,  obshtinabl@gmail.com
Телефон: +359 65834672
Интернет адрес: http://obshtina.belene.net/_index.php
Факс: +359 65831062

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
27.6.2014