Fournitures - 22058-2022

14/01/2022    S10

Hongrie-Budapest: Vêtements spéciaux

2022/S 010-022058

Avis d'attribution de marché – secteurs spéciaux

Résultats de la procédure de marché

Fournitures

Base juridique:
Directive 2014/25/UE

Section I: Entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Numéro national d'identification: 10901232244
Adresse postale: Dunavirág Utca 2-6
Ville: Budapest
Code NUTS: HU Magyarország
Code postal: 1138
Pays: Hongrie
Point(s) de contact: Horváth Szilvia
Courriel: Horvath.Szilvia@posta.hu
Téléphone: +36 307723836
Fax: +36 12881589
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.posta.hu
I.6)Activité principale
Services postaux

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Motoros védőruhák 2021./II.

Numéro de référence: EKR001035052021
II.1.2)Code CPV principal
18410000 Vêtements spéciaux
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

Motoros védőruházati termékek szállítása keretmegállapodás keretében az alábbi 2 részben:

1. rész Motoros védőlábbeli

2. rész Motoros védőruházat

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA) (Accord pour publication? oui)
Valeur hors TVA: 116 238 960.00 HUF
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Motoros védőlábbeli

Lot nº: 1
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
18832000 Chaussures spéciales
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: HU110 Budapest
Lieu principal d'exécution:

Magyar Posta Zrt. Eszközgazdálkodási és Raktározási Központ - Ruharaktár

1149 Budapest, Egressy út 35-51.

II.2.4)Description des prestations:

A keretmegállapodást kötött ajánlattevő feladata az Ajánlatkérő számára motoros védőruházati termékeknek (motoros bakancs nyári és téli) a megadott teljesítési helyre történő kiszállítása a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint. A szállítandó motoros védőruházati termékek részletes ismertetését a termékekre vonatkozó közbeszerzési műszaki leírások tartalmazzák.

Az Ajánlatkérő rögzíti, hogy a keretmegállapodásban előirányozott teljes mennyiséget a nettó 22 679 520,- Ft mértékű keretösszeg jelenti.

Az Ajánlatkérő a Kbt. 65.§ (3) és (5) bekezdésében foglaltaknak való megfelelés érdekében rögzíti, hogy a keretmegállapodás második része során az egy évre tervezett egyedi megrendelések várható nagyságrendje összesen 460 pár termék.

Az Ajánlatkérő rögzíti továbbá, hogy az ajánlat részeként kitöltendő és benyújtandó Felolvasólap 1/A sz. melléklet mintafeladat terméksoronként feltüntette az adott sorhoz tartozóan annak keretmegállapodás időtartamára vetített tervezett mennyiségét, azonban ezen feltüntetett adatok a keretmegállapodás teljesítése során nem bírnak relevanciával, a keretmegállapodás teljesülését a keretösszeg teljesülése jelenti.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Szállítási határidő / Pondération: 15
Prix - Pondération: 85
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Motoros védőruházat

Lot nº: 2
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
18141000 Gants de travail
18224000 Vêtements en tissu enduit ou imprégné
18443340 Képis
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: HU110 Budapest
Lieu principal d'exécution:

Magyar Posta Zrt. Eszközgazdálkodási és Raktározási Központ - Ruharaktár

1149 Budapest, Egressy út 35-51.

II.2.4)Description des prestations:

A keretmegállapodást kötött ajánlattevő feladata az Ajánlatkérő számára motoros védőruházati termékeknek (motoros kesztyű nyári és motoros kesztyű téli, motoros kabát és nadrág és motoros sapka) a megadott teljesítési helyre történő kiszállítása a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint. A szállítandó motoros védőruházati termékek részletes ismertetését a termékekre vonatkozó közbeszerzési műszaki leírások tartalmazzák.

Az Ajánlatkérő rögzíti, hogy a keretmegállapodásban előirányozott teljes mennyiséget a nettó 93 559 440,-- Ft mértékű keretösszeg jelenti.

Az Ajánlatkérő a Kbt. 65.§ (3) és (5) bekezdésében foglaltaknak való megfelelés érdekében rögzíti, hogy a keretmegállapodás második része során az egy évre tervezett egyedi megrendelések várható nagyságrendje összesen 972 pár/db termék.

Az Ajánlatkérő rögzíti továbbá, hogy az ajánlat részeként kitöltendő és benyújtandó Felolvasólap 1/A sz. melléklet mintafeladat terméksoronként feltüntette az adott sorhoz tartozóan annak keretmegállapodás időtartamára (2 év) vetített tervezett mennyiségét (motoros nyári kesztyű 250 pár, motoros téli kesztyű 220 pár, motoros kabát 680 db, motoros nadrág 620 db, motoros sapka 175 db), azonban ezen feltüntetett adatok a keretmegállapodás teljesítése során nem bírnak relevanciával, a keretmegállapodás teljesülését a keretösszeg teljesülése jelenti.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Szállítási határidő / Pondération: 15
Prix - Pondération: 85
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre
IV.1.6)Enchère électronique
Une enchère électronique a été utilisée
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 188-490158
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis périodique indicatif

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 1-64438
Lot nº: 1
Intitulé:

Motoros védőlábbeli

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
06/01/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Wetex Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Numéro national d'identification: 10902831241
Adresse postale: Akadémia Utca 16. fsz. 8.
Ville: Budapest
Code NUTS: HU110 Budapest
Code postal: 1054
Pays: Hongrie
Courriel: info@wetex.hu
Téléphone: +36 302023670
Fax: +36 13320184
Adresse internet: http://www.wetex.hu
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication? oui)
Valeur totale du marché/du lot: 22 679 520.00 HUF
V.2.5)Information sur la sous-traitance
V.2.6)Prix payé pour les achats d'opportunité

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 1-64439
Lot nº: 2
Intitulé:

Motoros védőruházat

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
06/01/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: M+Z 2000 Bőr- és Textilkonfekcionáló Korlátolt Felelősségű Társaság
Numéro national d'identification: 12116700209
Adresse postale: Külső-Újvárosi U. 47
Ville: Hajdúböszörmény
Code NUTS: HU321 Hajdú-Bihar
Code postal: 4220
Pays: Hongrie
Courriel: istvan.hajdu@mz2000.hu
Téléphone: +36 52561305
Fax: +36 52561304
Adresse internet: http://www.mz2000.hu
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication? oui)
Valeur totale du marché/du lot: 93 559 440.00 HUF
V.2.5)Information sur la sous-traitance
V.2.6)Prix payé pour les achats d'opportunité

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:

Ajánlattevők neve és címe, adószáma:

1. rész Motoros védőlábbeli - Wetex Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Magyarország 1054 Budapest, Akadémia Utca 16. 10902831241

2. rész Motoros védőruházat - M+Z 2000 Bőr- és Textilkonfekcionáló Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 4220 Hajdúböszörmény, Külső-Újvárosi U. 47. 12116700209

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Adresse postale: Riadó u. 5
Ville: Budapest
Code postal: 1026
Pays: Hongrie
Courriel: dontobizottsag@kt.hu
Téléphone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

A Kbt. 148. § (3) bekezdése alapján.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Adresse postale: Riadó u. 5
Ville: Budapest
Code postal: 1026
Pays: Hongrie
Courriel: dontobizottsag@kt.hu
Téléphone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
10/01/2022