Services - 220598-2017

09/06/2017    S109    - - Paslaugos - Skelbimas apie sutartį (pirkimą) - Atviras konkursas 

Lietuva-Kaunas: Inžinerinio projektavimo paslaugos

2017/S 109-220598

Skelbimas apie pirkimą. Komunalinės paslaugos

Paslaugos

Direktyva 2004/17/EB

I dalis: Perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas, adresas ir kontaktinis punktas(-ai)

Akcinė bendrovė „Kauno energija“
235014830
Raudondvario pl. 84
Kam: Janina Baužienė
LT-47179 Kaunas
Lietuva
Telefonas: +370 37305813
El. paštas: j.bauziene@kaunoenergija.lt

Interneto adresas(-ai):

Pagrindinis perkančiojo subjekto adresas: http://www.kaunoenergija.lt

Elektroninė prieiga prie informacijos: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

Elektroninis pasiūlymų ir paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje teikimas: https;//pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

Daugiau informacijos galima gauti iš: Akcinė bendrovė „Kauno energija“
235014830
Raudondvario pl. 84
Kam: Dariui Šermukšniui
LT-47179 Kaunas
Lietuva
Telefonas: +370 37305658
El. paštas: d.sermuksnis@kaunoenergija.lt

I.2)Pagrindinė veikla
Dujų ir šilumos gamyba, transportavimas ir skirstymas
I.3)Sutarties sudarymas kitų perkančiųjų subjektų vardu
Perkantysis subjektas perka kitų perkančiųjų subjektų vardu: ne

II dalis: Sutarties objektas

II.1)Aprašymas
II.1.1)Pavadinimas, kurį perkantysis subjektas suteikė sutarčiai:
Techninių darbo projektų rengimo paslaugos pirkimas.
II.1.2)Sutarties tipas ir darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta
Paslaugos
Paslaugų kategorija Nr. 12: Architektūrinės paslaugos; inžinerijos ir integruotos inžinerijos paslaugos; miestų planavimo ir kraštovaizdžio inžinerijos paslaugos; susijusios mokslo ir techninio konsultavimo paslaugos; techninių tyrimų ir analizės paslaugos
Pagrindinė darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta: Kauno miestas, Kauno raj., Jurbarko miestas.
NUTS kodas
II.1.3)Informacija apie viešąją sutartį, preliminarųjį susitarimą arba dinaminę pirkimo sistemą (DPS)
Skelbimas susijęs su viešąja sutartimi
II.1.4)Informacija apie preliminarųjį susitarimą
II.1.5)Trumpas sutarties ar pirkimo(-ų) aprašymas:
Perkamos techninių darbo projektų rengimo bei parengtų projektų statinio projekto vykdymo priežiūros (kai ji privaloma arba užsakoma) paslaugos (toliau – Paslaugos). Paslaugos atliekamos vadovaujantis LR Statybos įstatymu, STR.1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ bei kitais galiojančiais teisės aktais. Rengiamų projektų statybos montavimo darbų sąmatinės vertės nuo 2 000 EUR iki 100 000 EUR, preliminarus kiekis – 150 vnt.
II.1.6)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

71320000

II.1.7)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar sutarčiai taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų (SVP)?: taip
II.1.8)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis padalyta į dalis: ne
II.1.9)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2)Kiekis arba sutarties apimtis
II.2.1)Visas kiekis ar visa apimtis:
Preliminarus perkamų projektų kiekis -150 (vienas šimtas penkiasdešimt) vnt.
Numatoma vertė be PVM: 225 000 EUR
II.2.2)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.3)Informacija apie pratęsimus
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.3)Sutarties trukmė arba įvykdymo terminas
Trukmė mėnesiais: 36 (nuo sutarties sudarymo)

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.1.1)Reikalaujami užstatai ir garantijos:
Sutarties įvykdymo užtikrinimui tiekėjas privalo pateikti banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimą sumai, kuri sudaro 10 procentų nuo Sutarties kainos su PVM. Jeigu tiekėjas Sutartyje numatytu terminu nesuteikia Paslaugų, Perkančiajai organizacijai moka 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo Sutarties kainos su PVM už kiekvieną uždelstą dieną. Apskaičiuota delspinigių suma išskaičiuojama iš tiekėjui mokėtinų sumų.
III.1.2)Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas:
Už Paslaugas Perkančioji organizacija apmoka per 30 (trisdešimt) dienų nuo Paslaugų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo bei PVM sąskaitos faktūros pateikimo dienos.
III.1.3)Teisinė forma, kurią turi įgyti ūkio subjektų grupė, su kuria bus sudaryta sutartis:
III.1.4)Kitos ypatingos sąlygos:
Sutarties vykdymui taikomos ypatingos sąlygos: ne
III.2)Dalyvavimo sąlygos
III.2.1)Informacija apie asmeninę ūkio subjekto padėtį, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams: Perkančioji organizacija kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų reikalauja tik iš to tiekėjo, kurio pasiūlymas gali būti pripažintas laimėjusiu pagal mažiausią Paslaugos įkainį (procentais), pasiūlymų vertinimo rezultatus (iki pasiūlymų eilės nustatymo).
1. Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo, dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstomu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstomu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą, dėl kitų valstybių tiekėjų nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 31.3.2004 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus. Pateikiamas:
— išrašas iš teismo sprendimo;
— arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis,
— arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas;
išduotas ne anksčiau kaip
60 (šešiasdešimt) dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jeigu dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.
2. Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamą bankrotą. Pateikiamas:
— išrašas iš teismo sprendimo arba
— Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos išduotas dokumentas, arba
— valstybės įmonės Registrų centro išduodama pažyma apie fizinį asmenį, arba
— valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba
— atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas,
išduotas ne anksčiau kaip 60 (šešiasdešimt) dienų iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos. Jeigu tiekėjas neteikia nei vieno iš aukščiau nurodytų dokumentų, turi būti pateikta laisvos formos tiekėjo deklaracija, patvirtinanti vieną iš šių sąlygų: kad balsų daugumos (50 proc. plius 1 balsas) juridinio asmens dalyvių susirinkime neturi nei vienas juridinio asmens dalyvis (fizinis asmuo), arba kad balsų daugumą turintis dalyvis yra juridinis asmuo. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.
3. Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais nėra sudaręs taikos sutarties, nėra sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši, nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba bankroto procesas nėra vykdomas ne teismo tvarka, neinicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus. Pateikiama:
— jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, jis pateikia valstybės įmonės Registrų centro išduotą išrašą ar šios įmonės Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis nurodytoms aplinkybėms įrodyti, arba teismo išduotą išrašą iš teismo sprendimo, jei toks yra.
— jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti šio kvalifikacijos reikalavime nurodyto dokumento. Perkančioji organizacija duomenis tikrina paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną, nurodytą skelbime.
— kitos valstybės tiekėjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje yra registruotas tiekėjas, ar šalies, iš kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar viešojo administravimo institucijos išduotą pažymą.
Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 60 (šešiasdešimt) dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
Tiekėjo deklaracija (Minimalių kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaracijos 1 priedas), patvirtinti, kad tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nesiekia priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši, arba priesaikos ar oficiali deklaracija, jei atitinkamoje šalyje neišduodamas minėtas dokumentas arba jis neapima visų keliamų klausimų. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.
4. Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, reikalavimus ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus. Tiekėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip
50 (penkiasdešimt) EUR. Pateikiama:
Dėl įsipareigojimų, susijusių su mokesčiais:
— Valstybinės mokesčių inspekcijos arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, ar atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 60 (šešiasdešimt) dienų iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos. Jeigu dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. Vietoje prašomo dokumento, jeigu šis dokumentas pagal LR valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymą ar kitus teisės aktus yra neatlygintinai prieinamas LR registruose, valstybės informacinėse sistemose ir kitose informacinėse sistemose, tiekėjas gali pateikti nuorodą į jį.
Dėl įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokomis:
a) Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti dokumentų, įrodančių jog tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmokų mokėjimu. Perkančioji organizacija duomenis tikrina paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną, nurodytą skelbime.
b) Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, pateikia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų Valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigų, susijusių su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu, išduotas dokumentas, arba Valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.
c) Kitos valstybės tiekėjas, kuris yra fizinis ar juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje yra registruotas tiekėjas, kompetentingos valstybės institucijos išduotą dokumentą.
Dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 60 (šešiasdešimt) dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jeigu dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodyta, kad jis galioja susipažinimo su elektroniniais pasiūlymais dieną, toks dokumentas yra priimtinas. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.
III.2.2)Ekonominis ir finansinis pajėgumas
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams: Netaikoma.
III.2.3)Techniniai pajėgumai
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams: 1. Tiekėjas turi turėti kvalifikuotą už sutarties vykdymą atsakingą bent 1 (vieną) ypatingo statinio projekto vadovą ir ypatingo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovą (gali atitikti du specialistai). Pateikti SPSC arba Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, ar atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotą galiojantį atestatą, suteikiantį teisę būti ypatingo statinio projekto vadovu ir ypatingo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovu. Statiniai: negyvenamieji pastatai, inžinieriniai tinklai. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.
2. Tiekėjas turi turėti kvalifikuotą už sutarties vykdymą atsakingą bent po 1 (vieną) ypatingo statinio projekto dalies vadovą ir ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovą (gali atitikti vienas specialistas). Statiniai: negyvenamieji pastatai, inžinieriniai tinklai. Projekto dalys: architektūra; konstrukcijos; gamybos (paslaugos) technologijos; vandentiekio ir nuotekų šalinimas; šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas; dujotiekis; elektrotechnika; procesų valdymas ir automatizavimas; šilumos gamyba ir tiekimas; statybos skaičiuojamosios kainos nustatymas. Pateikti SPSC arba Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, architektų rūmų, ar atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotus galiojančius atestatus, suteikiančius teisę būti ypatingo statinio projekto dalies vadovu ir ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovu. Statiniai: negyvenamieji pastatai, inžinieriniai tinklai. Projekto dalys: architektūra; konstrukcijų; gamyba (paslaugos) technologijos; vandentiekio ir nuotekų šalinimas; šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas; dujotiekis; elektrotechnikos; procesų valdymas ir automatizavimas; šilumos gamyba ir tiekimas; statybos skaičiuojamosios kainos nustatymas. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.
III.2.4)Informacija apie rezervuotas sutartis
III.3)Paslaugų sutartims taikomos specialios sąlygos
III.3.1)Informacija apie tam tikrą profesiją
Paslaugą gali teikti tik tam tikros profesijos asmenys: ne
III.3.2)Už paslaugos teikimą atsakingi darbuotojai
Juridiniai asmenys turėtų nurodyti už paslaugų teikimą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją: ne

IV dalis: Procedūra

IV.1)Procedūros tipas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atvira procedūra
IV.2)Sutarties sudarymo kriterijai
IV.2.1)Sutarties sudarymo kriterijai
Mažiausia kaina
IV.2.2)Informacija apie elektroninį aukcioną
Bus rengiamas elektroninis aukcionas: ne
IV.3)Administracinė informacija
IV.3.1)Perkančiojo subjekto priskirtas bylos numeris:
IV.3.2)Ankstesnis(-i) skelbimas(-ai) apie tą pačią sutartį
ne
IV.3.3)Specifikacijų ir papildomų dokumentų gavimo sąlygos (išskyrus DPS)
Prašymų pateikti dokumentus priėmimo ar susipažinimo su dokumentais terminas: 11.7.2017 - 10:00
Dokumentai yra mokami: ne
IV.3.4)Pasiūlymų ar paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje priėmimo terminas
17.7.2017 - 10:00
IV.3.5)Kalba(-os), kuria(-iomis) gali būti parengti pasiūlymai ar paraiškos dalyvauti pirkimo procedūroje
lietuvių kalba.
IV.3.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
iki: 16.10.2017
IV.3.7)Susipažinimo su pasiūlymais sąlygos
Data: 17.7.2017 - 10:45

Vieta

105 kab. AB „Kauno energija“, Raudondvario pl. 84, Kaunas

Asmenys, kuriems leidžiama dalyvauti susipažinimo su pasiūlymais procedūroje: taip
Tiekėjas ar jo įgaliotas atstovas, ketinantis dalyvauti susipažinimo su pasiūlymais posėdyje, turi pateikti įgaliojimą ar kitą dokumentą, patvirtinantį jo teisę dalyvauti susipažinimo su pasiūlymais posėdyje. Šis dokumentas suformuojamas elektroninėmis priemonėmis ir „prisegamas“, sukuriant pranešimą pirkimo skiltyje „Susirašinėjimas“, arba pateikiamas komisijai iki posėdžio pradžios/posėdžio pradžioje.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai periodiškas viešasis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Sutartis yra susijusi su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos fondų lėšomis: ne
VI.3)Papildoma informacija:
Pirkimo dokumentai paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS). Pasiūlymai teikiami CVP IS priemonėmis.
VI.4)Skundų pateikimo procedūra
VI.4.1)Už skundų pateikimo procedūrą atsakinga įstaiga
VI.4.2)Skundų pateikimas
Tiksli informacija apie skundų pateikimo terminą(-us): Tiekėjas, kuris mano, kad Perkančioji organizacija nesilaikė Įstatymo reikalavimų ir tuo pažeidė ar pažeis jo teisėtus interesus, turi teisę iki Sutarties sudarymo pareikšti pretenziją Perkančiajai organizacijai dėl Perkančiosios organizacijos veiksmų ar priimtų sprendimų. Pretenzijos ir skundai bus nagrinėjami vadovaujantis Įstatymo V skyriaus nuostatomis.
VI.4.3)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie skundų pateikimą
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
5.6.2017