Services - 220598-2017

09/06/2017    S109    - - Services - Contract notice - Open procedure 

Lithuania-Kaunas: Engineering design services

2017/S 109-220598

Contract notice – utilities

Services

Directive 2004/17/EC

Section I: Contracting entity

I.1)Name, addresses and contact point(s)

Akcinė bendrovė „Kauno energija“
235014830
Raudondvario pl. 84
For the attention of: Janina Baužienė
LT-47179 Kaunas
Lithuania
Telephone: +370 37305813
E-mail: j.bauziene@kaunoenergija.lt

Internet address(es):

General address of the contracting entity: http://www.kaunoenergija.lt

Electronic access to information: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

Electronic submission of tenders and requests to participate: https;//pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

Further information can be obtained from: Akcinė bendrovė „Kauno energija“
235014830
Raudondvario pl. 84
For the attention of: Dariui Šermukšniui
LT-47179 Kaunas
Lithuania
Telephone: +370 37305658
E-mail: d.sermuksnis@kaunoenergija.lt

I.2)Main activity
Production, transport and distribution of gas and heat
I.3)Contract award on behalf of other contracting entities
The contracting entity is purchasing on behalf of other contracting entities: no

Section II: Object of the contract

II.1)Description
II.1.1)Title attributed to the contract by the contracting entity:
Techninių darbo projektų rengimo paslaugos pirkimas.
II.1.2)Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Services
Service category No 12: Architectural services; engineering services and integrated engineering services; urban planning and landscape engineering services; related scientific and technical consulting services; technical testing and analysis services
Main site or location of works, place of delivery or of performance: Kauno miestas, Kauno raj., Jurbarko miestas.
NUTS code
II.1.3)Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
The notice involves a public contract
II.1.4)Information on framework agreement
II.1.5)Short description of the contract or purchase(s):
Perkamos techninių darbo projektų rengimo bei parengtų projektų statinio projekto vykdymo priežiūros (kai ji privaloma arba užsakoma) paslaugos (toliau – Paslaugos). Paslaugos atliekamos vadovaujantis LR Statybos įstatymu, STR.1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ bei kitais galiojančiais teisės aktais. Rengiamų projektų statybos montavimo darbų sąmatinės vertės nuo 2 000 EUR iki 100 000 EUR, preliminarus kiekis – 150 vnt.
II.1.6)Common procurement vocabulary (CPV)

71320000

II.1.7)Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes
II.1.8)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.9)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2)Quantity or scope of the contract
II.2.1)Total quantity or scope:
Preliminarus perkamų projektų kiekis -150 (vienas šimtas penkiasdešimt) vnt.
Estimated value excluding VAT: 225 000 EUR
II.2.2)Information about options
Options: no
II.2.3)Information about renewals
This contract is subject to renewal: no
II.3)Duration of the contract or time limit for completion
Duration in months: 36 (from the award of the contract)

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions relating to the contract
III.1.1)Deposits and guarantees required:
Sutarties įvykdymo užtikrinimui tiekėjas privalo pateikti banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimą sumai, kuri sudaro 10 procentų nuo Sutarties kainos su PVM. Jeigu tiekėjas Sutartyje numatytu terminu nesuteikia Paslaugų, Perkančiajai organizacijai moka 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo Sutarties kainos su PVM už kiekvieną uždelstą dieną. Apskaičiuota delspinigių suma išskaičiuojama iš tiekėjui mokėtinų sumų.
III.1.2)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
Už Paslaugas Perkančioji organizacija apmoka per 30 (trisdešimt) dienų nuo Paslaugų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo bei PVM sąskaitos faktūros pateikimo dienos.
III.1.3)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
III.1.4)Other particular conditions:
The performance of the contract is subject to particular conditions: no
III.2)Conditions for participation
III.2.1)Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Perkančioji organizacija kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų reikalauja tik iš to tiekėjo, kurio pasiūlymas gali būti pripažintas laimėjusiu pagal mažiausią Paslaugos įkainį (procentais), pasiūlymų vertinimo rezultatus (iki pasiūlymų eilės nustatymo).
1. Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo, dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstomu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstomu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą, dėl kitų valstybių tiekėjų nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 31.3.2004 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus. Pateikiamas:
— išrašas iš teismo sprendimo;
— arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis,
— arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas;
išduotas ne anksčiau kaip
60 (šešiasdešimt) dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jeigu dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.
2. Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamą bankrotą. Pateikiamas:
— išrašas iš teismo sprendimo arba
— Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos išduotas dokumentas, arba
— valstybės įmonės Registrų centro išduodama pažyma apie fizinį asmenį, arba
— valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba
— atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas,
išduotas ne anksčiau kaip 60 (šešiasdešimt) dienų iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos. Jeigu tiekėjas neteikia nei vieno iš aukščiau nurodytų dokumentų, turi būti pateikta laisvos formos tiekėjo deklaracija, patvirtinanti vieną iš šių sąlygų: kad balsų daugumos (50 proc. plius 1 balsas) juridinio asmens dalyvių susirinkime neturi nei vienas juridinio asmens dalyvis (fizinis asmuo), arba kad balsų daugumą turintis dalyvis yra juridinis asmuo. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.
3. Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais nėra sudaręs taikos sutarties, nėra sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši, nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba bankroto procesas nėra vykdomas ne teismo tvarka, neinicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus. Pateikiama:
— jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, jis pateikia valstybės įmonės Registrų centro išduotą išrašą ar šios įmonės Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis nurodytoms aplinkybėms įrodyti, arba teismo išduotą išrašą iš teismo sprendimo, jei toks yra.
— jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti šio kvalifikacijos reikalavime nurodyto dokumento. Perkančioji organizacija duomenis tikrina paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną, nurodytą skelbime.
— kitos valstybės tiekėjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje yra registruotas tiekėjas, ar šalies, iš kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar viešojo administravimo institucijos išduotą pažymą.
Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 60 (šešiasdešimt) dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
Tiekėjo deklaracija (Minimalių kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaracijos 1 priedas), patvirtinti, kad tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nesiekia priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši, arba priesaikos ar oficiali deklaracija, jei atitinkamoje šalyje neišduodamas minėtas dokumentas arba jis neapima visų keliamų klausimų. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.
4. Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, reikalavimus ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus. Tiekėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip
50 (penkiasdešimt) EUR. Pateikiama:
Dėl įsipareigojimų, susijusių su mokesčiais:
— Valstybinės mokesčių inspekcijos arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, ar atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 60 (šešiasdešimt) dienų iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos. Jeigu dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. Vietoje prašomo dokumento, jeigu šis dokumentas pagal LR valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymą ar kitus teisės aktus yra neatlygintinai prieinamas LR registruose, valstybės informacinėse sistemose ir kitose informacinėse sistemose, tiekėjas gali pateikti nuorodą į jį.
Dėl įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokomis:
a) Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti dokumentų, įrodančių jog tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmokų mokėjimu. Perkančioji organizacija duomenis tikrina paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną, nurodytą skelbime.
b) Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, pateikia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų Valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigų, susijusių su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu, išduotas dokumentas, arba Valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.
c) Kitos valstybės tiekėjas, kuris yra fizinis ar juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje yra registruotas tiekėjas, kompetentingos valstybės institucijos išduotą dokumentą.
Dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 60 (šešiasdešimt) dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jeigu dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodyta, kad jis galioja susipažinimo su elektroniniais pasiūlymais dieną, toks dokumentas yra priimtinas. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.
III.2.2)Economic and financial ability
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Netaikoma.
III.2.3)Technical capacity
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: 1. Tiekėjas turi turėti kvalifikuotą už sutarties vykdymą atsakingą bent 1 (vieną) ypatingo statinio projekto vadovą ir ypatingo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovą (gali atitikti du specialistai). Pateikti SPSC arba Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, ar atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotą galiojantį atestatą, suteikiantį teisę būti ypatingo statinio projekto vadovu ir ypatingo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovu. Statiniai: negyvenamieji pastatai, inžinieriniai tinklai. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.
2. Tiekėjas turi turėti kvalifikuotą už sutarties vykdymą atsakingą bent po 1 (vieną) ypatingo statinio projekto dalies vadovą ir ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovą (gali atitikti vienas specialistas). Statiniai: negyvenamieji pastatai, inžinieriniai tinklai. Projekto dalys: architektūra; konstrukcijos; gamybos (paslaugos) technologijos; vandentiekio ir nuotekų šalinimas; šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas; dujotiekis; elektrotechnika; procesų valdymas ir automatizavimas; šilumos gamyba ir tiekimas; statybos skaičiuojamosios kainos nustatymas. Pateikti SPSC arba Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, architektų rūmų, ar atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotus galiojančius atestatus, suteikiančius teisę būti ypatingo statinio projekto dalies vadovu ir ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovu. Statiniai: negyvenamieji pastatai, inžinieriniai tinklai. Projekto dalys: architektūra; konstrukcijų; gamyba (paslaugos) technologijos; vandentiekio ir nuotekų šalinimas; šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas; dujotiekis; elektrotechnikos; procesų valdymas ir automatizavimas; šilumos gamyba ir tiekimas; statybos skaičiuojamosios kainos nustatymas. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.
III.2.4)Information about reserved contracts
III.3)Conditions specific to services contracts
III.3.1)Information about a particular profession
Execution of the service is reserved to a particular profession: no
III.3.2)Staff responsible for the execution of the service
Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for the execution of the service: no

Section IV: Procedure

IV.1)Type of procedure
IV.1.1)Type of procedure
Open
IV.2)Award criteria
IV.2.1)Award criteria
Lowest price
IV.2.2)Information about electronic auction
An electronic auction will be used: no
IV.3)Administrative information
IV.3.1)File reference number attributed by the contracting entity:
IV.3.2)Previous publication(s) concerning the same contract
no
IV.3.3)Conditions for obtaining specifications and additional documents (except for a DPS)
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 11.7.2017 - 10:00
Payable documents: no
IV.3.4)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
17.7.2017 - 10:00
IV.3.5)Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Lithuanian.
IV.3.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
until: 16.10.2017
IV.3.7)Conditions for opening of tenders
Date: 17.7.2017 - 10:45

Place

105 kab. AB „Kauno energija“, Raudondvario pl. 84, Kaunas

Persons authorised to be present at the opening of tenders: yes
Tiekėjas ar jo įgaliotas atstovas, ketinantis dalyvauti susipažinimo su pasiūlymais posėdyje, turi pateikti įgaliojimą ar kitą dokumentą, patvirtinantį jo teisę dalyvauti susipažinimo su pasiūlymais posėdyje. Šis dokumentas suformuojamas elektroninėmis priemonėmis ir „prisegamas“, sukuriant pranešimą pirkimo skiltyje „Susirašinėjimas“, arba pateikiamas komisijai iki posėdžio pradžios/posėdžio pradžioje.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.3)Additional information:
Pirkimo dokumentai paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS). Pasiūlymai teikiami CVP IS priemonėmis.
VI.4)Procedures for appeal
VI.4.1)Body responsible for appeal procedures
VI.4.2)Lodging of appeals
Precise information on deadline(s) for lodging appeals: Tiekėjas, kuris mano, kad Perkančioji organizacija nesilaikė Įstatymo reikalavimų ir tuo pažeidė ar pažeis jo teisėtus interesus, turi teisę iki Sutarties sudarymo pareikšti pretenziją Perkančiajai organizacijai dėl Perkančiosios organizacijos veiksmų ar priimtų sprendimų. Pretenzijos ir skundai bus nagrinėjami vadovaujantis Įstatymo V skyriaus nuostatomis.
VI.4.3)Service from which information about the lodging of appeals may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
5.6.2017