Servicios - 220767-2021

03/05/2021    S85

Chequia-Praga: Servicios de planificación y revisión estratégica de sistemas de información o de tecnología de la información

2021/S 085-220767

Anuncio de modificación

Modificación de un contrato/concesión durante su vigencia

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.
Número de identificación fiscal: 68378050
Dirección postal: Vídeňská 1083
Localidad: Praha 4
Código NUTS: CZ01 Praha
Código postal: 142 20
País: Chequia
Persona de contacto: Mgr. Radmila Magazu
Correo electrónico: zakazky@img.cas.cz
Teléfono: +420 296443205
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.img.cas.cz
Dirección del perfil de comprador: https://www.profilyzadavatelu.cz/profil/ustmolgen/

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dodávka Ekonomického informačního systému včetně implementace a zajištění služeb provozní podpory a rozvoje

Número de referencia: VZ 19/311 ÚMG
II.1.2)Código CPV principal
72222000 Servicios de planificación y revisión estratégica de sistemas de información o de tecnología de la información
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.2)Descripción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
Código NUTS: CZ020 Středočeský kraj
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Místem plnění je sídlo zadavatele - Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i., Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4, budova F a prostory uvedené v čl. 4.3 Smlouvy o dodávce a implementaci.

II.2.4)Descripción del contrato en el momento de celebración del contrato:

Předmětem plnění veřejné zakázky bylo (i) dodání, instalace a implementace ekonomického informačního systému, který bude plně odpovídat všem funkčním, technickým, legislativním a procesním požadavkům zadavatele, včetně poskytnutí práv k jeho užití (licencí) a souvisejících služeb dle potřeb zadavatele dle podmínek Implementační smlouvy a (ii) zajištění souvisejících služeb provozní podpory, údržby a rozvoje dle podmínek Smlouvy o poskytování provozní podpory, údržby a rozvoje, včetně zajištění služeb součinnosti při případném budoucím přechodu na jiný informační systém.

II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco, concesión o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 120
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

Apartado IV: Procedimiento

IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Anuncio de adjudicación de contrato relativo al presente contrato
Número de anuncio en el DO S: 2019/S 204-497389

Apartado V: Adjudicación de contrato/concesión

Contrato nº: VZ 19/311 ÚMG
Denominación:

Dodávka Ekonomického informačního systému včetně implementace a zajištění služeb provozní podpory a rozvoje

V.2)Adjudicación de contrato/concesión
V.2.1)Fecha de celebración del contrato/de la decisión de adjudicación de la concesión:
16/10/2019
V.2.2)Información sobre las ofertas
El contrato/la concesión se ha adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Nombre oficial: Magion system a.s.
Número de identificación fiscal: 25872818
Dirección postal: Jiráskova 1252
Localidad: Vsetín
Código NUTS: CZ072 Zlínský kraj
Código postal: 755 01
País: Chequia
Correo electrónico: magion@magion.cz
Teléfono: +420 571499311
Dirección de internet: www.magion.cz
El contratista/concesionario es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (en el momento de celebración del contrato;IVA excluido)
Valor total de la contratación: 9 640 000.00 CZK

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Dirección postal: tř. Kpt. Jaroše 7
Localidad: Brno
Código postal: 604 55
País: Chequia
Correo electrónico: posta@uohs.cz
Teléfono: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Dirección de internet: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Dirección postal: tř. Kpt. Jaroše 7
Localidad: Brno
Código postal: 604 55
País: Chequia
Correo electrónico: posta@uohs.cz
Teléfono: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Dirección de internet: https://www.uohs.cz/
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
28/04/2021

Apartado VII: Modificaciones del contrato/concesión

VII.1)Descripción del contrato tras las modificaciones
VII.1.1)Código CPV principal
72222000 Servicios de planificación y revisión estratégica de sistemas de información o de tecnología de la información
VII.1.2)Código(s) CPV adicional(es)
VII.1.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
Código NUTS: CZ020 Středočeský kraj
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Místem plnění je sídlo zadavatele - Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i., Vídeňská 1083, 14220 Praha 4, budova F a prostory uvedené v čl. 4.3 Smlouvy o dodávce a implementaci.

VII.1.4)Descripción del contrato:

Předmětem plnění veřejné zakázky bylo (i) dodání, instalace a implementace ekonomického informačního systému, který bude plně odpovídat všem funkčním, technickým, legislativním a procesním požadavkům zadavatele, včetně poskytnutí práv k jeho užití (licencí) a souvisejících služeb dle potřeb zadavatele dle podmínek Implementační smlouvy a (ii) zajištění souvisejících služeb provozní podpory, údržby a rozvoje dle podmínek Smlouvy o poskytování provozní podpory, údržby a rozvoje, včetně zajištění služeb součinnosti při případném budoucím přechodu na jiný informační systém.

VII.1.5)Duración del contrato, acuerdo marco, concesión o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 120
VII.1.6)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote/concesión: 1.00 CZK
VII.1.7)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Nombre oficial: Magion system a.s.
Número de identificación fiscal: 25872818
Dirección postal: Jiráskova 1252
Localidad: Vsetín
Código NUTS: CZ072 Zlínský kraj
Código postal: 755 01
País: Chequia
Correo electrónico: magion@magion.cz
El contratista/concesionario es una PYME: sí
VII.2)Información sobre las modificaciones
VII.2.1)Descripción de las modificaciones
Naturaleza y alcance de las modificaciones (con indicación de posibles cambios anteriores del contrato):

Předmětem uzavření dodatku je s ohledem na probíhající pandemii onemocnění COVID-19 způsobující opakované izolace, karantény a ošetřování členů rodiny zaměstnanců obou smluvních stran, prodloužení termínů k předání dle Přílohy č. 2 Smlouvy: Harmonogramu o dva kalendářní měsíce k akceptaci etapy implementačního dozoru a v důsledku toho i prodloužení termínu k předání následující etapy, tj. Akceptace Díla jako celku o totožnou dobu dvou kalendářních měsíců.

Jedná se o změnový důvod dle § 222 odst. 6 ZZVZ, týkající se nepodstatné změny závazku, spočívající ve změně, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat; tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a zároveň provedenou změnou nedojde k jakékoliv změně v ceně plnění.

VII.2.2)Justificación de la modificación
Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podría prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]
Descripción de las circunstancias que hicieron necesaria la modificación y explicación de la naturaleza imprevista de estas circunstancias:

Smlouva uzavřena 16.10.2019 (před pandemií koronaviru). S ohledem na probíhající pandemii onemocnění COVID-19 způsobující opakované izolace, karantény a ošetřování členů rodiny zaměstnanců obou smluvních stran, dohodly se smluvní strany na prodloužení termínů k předání dle Přílohy č. 2 Smlouvy: Harmonogramu o dva kalendářní měsíce k akceptaci etapy implementačního dozoru a v důsledku toho i prodloužení termínu k předání následující etapy, tj. Akceptace Díla jako celku o totožnou dobu dvou kalendářních měsíců.

Jedná se o změnový důvod dle § 222 odst. 6 ZZVZ, týkající se nepodstatné změny závazku, spočívající ve změně, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat; tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a zároveň provedenou změnou nedojde k jakékoliv změně v ceně plnění.

VII.2.3)Aumento de precio
Valor total actualizado del contrato antes de las modificaciones (habida cuenta de las posibles modificaciones anteriores del contrato y las adaptaciones en cuanto al precio, así como, en el caso de la Directiva 2014/23/UE, la inflación media en el Estado miembro en cuestión)
Valor IVA excluido: 9 904 000.00 CZK
Valor total del contrato tras las modificaciones
Valor IVA excluido: 9 904 001.00 CZK