Dostawy - 220816-2020

12/05/2020    S92

Polska-Konstancin-Jeziorna: Infrastruktura sieciowa

2020/S 092-220816

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie
Adres pocztowy: ul. Warszawska 165
Miejscowość: Konstancin-Jeziorna
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 05-520
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Jakubowska-Soja
E-mail: malgorzata.jakubowska-soja@pse.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: www.pse.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Dostęp do dokumentów zamówienia jest ograniczony. Więcej informacji można uzyskać pod adresem: https://www.pse.pl/przetargi
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.6)Główny przedmiot działalności
Sektor elektroenergetyczny

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Program segmentacji sieci – dostawa i wdrożenie urządzeń filtrujących ruch sieciowy w CPD/RCPD

Numer referencyjny: 2020-WNP-0030-DU-MJS
II.1.2)Główny kod CPV
32424000 Infrastruktura sieciowa
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, dostawa, montaż, konfiguracja i uruchomienie urządzeń filtrujących ruch sieciowy w siedzibie Zamawiającego oraz Centrach Przetwarzania Danych (CPD) PSE S.A. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w części II SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Warszawa, Konstancin-Jeziorna.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, dostawa, montaż, konfiguracja i uruchomienie urządzeń filtrujących ruch sieciowy w siedzibie Zamawiającego oraz Centrach Przetwarzania Danych (CPD) PSE S.A.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Liczba dodatkowych godzin wsparcia / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Zgodność oferowanych produktów z wykorzystywanymi przez Zamawiającego / Waga: 15
Cena - Waga: 70
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 13
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.9)Informacje o ograniczeniu liczby zaproszonych kandydatów
Przewidywana liczba kandydatów: 5
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów:

Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż pięciu (5), Zamawiający zaprosi do składania ofert pięciu Wykonawców, którzy spełniają kryteria selekcji, określone poniżej:

Liczba punktów za wykazane wdrożenia z ocenianego wniosku / największa liczba punktów wynikających ze złożonych wniosków za wykazane wdrożenia x 100 pkt.

Pod uwagę będą brane wdrożenia o wartości co najmniej 5 000 000,00 PLN brutto. Zamawiający informuje, że w przypadku gdy Wykonawca wykaże się wykonaniem dostaw własnych – za każdą wykazaną dostawę otrzyma 5 punktów, a za każdą wykazaną dostawę użyczoną przez podmiot trzeci otrzyma 1 pkt.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Ad. pkt. II.2.7. Termin wykonania zamówienia w następujących terminach:

1) etap I – w terminie 12 tygodni od dnia zawarcia umowy;

2) etap II – w terminie do 10 miesięcy od daty zakończenia etapu 1.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie stawia w tym zakresie szczególnego warunku.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 5 000 000,00 PLN (słownie pięć milionów złotych). W przypadku wykazania się posiadaniem środków finansowych lub zdolnością kredytową, w walucie innej niż PLN, przeliczenie tych wartości nastąpi po średnim kursie ogłoszonym przez NBP w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku, gdy w tym dniu NBP (tabela A) nie opublikuje tabeli kursów średnich, Zamawiający przyjmie jako podstawę kurs z tabeli kursów średnich ogłoszony w pierwszym dniu po dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Na potwierdzenie spełniania przedmiotowego warunku Wykonawca dostarczy do Zamawiającego informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy lub podmiotu, na którego zdolnościach finansowych Wykonawca polega, zgodnie z rozdziałem VI pkt 2.3 części I SIWZ wystawioną nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału postępowaniu. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentu, o którym mowa w zdaniu 1, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonawca należycie zrealizował co najmniej dwa zamówienia polegające na wdrożeniu infrastruktury sieciowej obejmujące dostawę i uruchomienie urządzeń filtrujących ruch sieciowy (firewall'e) o wartości co najmniej 5 000 000,00 (słownie: pięć milionów) PLN brutto każde zamówienie. W przypadku wykazania się realizacją zamówień, w walucie innej niż PLN, przeliczenie tych wartości nastąpi po średnim kursie ogłoszonym przez NBP w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku, gdy w tym dniu NBP (tabela A) nie opublikuje tabeli kursów średnich, Zamawiający przyjmie jako podstawę kurs z tabeli kursów średnich ogłoszony w pierwszym dniu po dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

b) posiada status partnera producenta posiadanych przez PSE systemów uwierzytelniania i monitorowania siecią, z którymi zgodnie z SIWZ należy zintegrować dostarczane urządzenia, tj.:

i) Cisco Identity Services Engine wersja 2.7 lub nowsza (system uwierzytelniania);

ii) Cisco Prime Infrastructure wersja 3.7 lub nowsza (system monitorowania);

iii) Palo Alto Networks Panorama wersja 8.1.12 lub nowsza (system monitorowania);

iv) Cisco Firepower Management Center wersja 6.4 lub nowsza (system monitorowania);

c) Wykonawca dysponuje osobami skierowanymi do realizacji zamówienia, tj.:

a. co najmniej jedną (1) osobą, będącą kierownikiem projektu, posiadającą 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu projektów z zakresu wdrażania rozwiązań sieciowych, w ramach których opracowane i implementowane były polityki bezpieczeństwa firewalli oraz posiadającą certyfikat zarządzania projektami Project Management Professional (PMP), lub równoważny.

Za certyfikat równoważny Zamawiający uzna certyfikat co najmniej na poziomie Prince2 Practitioner, lub certyfikat International Project Management Association (IPMA), co najmniej na poziomie C;

b. co najmniej jedną (1) osobą, będącą architektem bezpieczeństwa, posiadającą certyfikat CISSP (Certified Information Systems Security Professional), lub równoważny; za certyfikat równoważny Zamawiający uzna jeden z poniższych certyfikatów:

i. SSCP (Systems Security Certified Practitioner),

ii. CISSP-ISSAP (Information Systems Security Architecture Professional),

iii. CISSP-ISSEP (Information Systems Security Engineering Professional),

oraz posiadającą co najmniej 5-letnie doświadczenie w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego (cyberbezpieczeństwa) rozwiązań sieciowych, w tym uczestniczenie, w charakterze analityka lub architekta bezpieczeństwa w co najmniej 3 projektach, których zakres obejmował:

i. wdrożenie lub modernizację firewalli lub

ii. wdrożenie segmentacji sieci (podział sieci na segmenty/domeny/obszary/strefy bezpieczeństwa) lub

iii. wdrożenie lub audyt polityki bezpieczeństwa na firewallach lub

iv. wdrożenie procesu zarządzania regułami bezpieczeństwa na firewallach lub

v. wdrożenie lub modernizację VPN-ów kryptograficznych (np. IPSec) lub

vi. wdrożenie lub modernizację systemy klasy IDS/IPS.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Na potwierdzenie spełniania ww. warunków Wykonawca dostarczy:

a) wykaz wykonanych wdrożeń w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których wdrożenia zostały wykonane wraz z dowodami na potwierdzenie należytego wykonania wdrożeń;

b) dokumenty potwierdzające spełnienie warunku o którym mowa w pkt III.1.3) b) powyżej, tj. dokumenty wystawione przez producenta urządzeń (certyfikaty), potwierdzające status partnera;

c) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia.

III.1.4)Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:

Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie tzw. przesłanek obligatoryjnych z art. 24 ust. 1 pkt 12, pkt 13 lit. a)–c) i pkt 15–23 ustawy Prawo zamówień publicznych i art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy, z wyjątkiem przypadku, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d) ustawy;

1.2. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie tzw. przesłanek fakultatywnych z art. 24 ust. 5 pkt 1–2 oraz 4–8 ustawy Prawo zamówień publicznych;

1.3. spełniają warunki udziału w postępowaniu.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

1. Wymagane jest wniesienie wadium w wysokości 300 000 PLN. Zasady wniesienia wadium zostały określone w części I SIWZ.

2. Wymagane jest wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości złożonej oferty – na zasadach określonych w części I i IV SIWZ.

III.1.7)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Zostały określone w projekcie umowy – część IV SIWZ.

III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają Pełnomocnika, zwanego w niniejszej specyfikacji Pełnomocnikiem, do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku do oferty ostatecznej należy załączyć oryginał pełnomocnictwa. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zostały określone w projekcie umowy – część IV SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura ograniczona
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 08/06/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Termin związania ofertą – 2 miesiące oznacza 60 dni.

2. Szczegółowy zakres dokumentów, jakie wykonawcy mają złożyć wraz z ofertą oraz na wezwanie zart. 26 ust. 1 ustawy Pzp został określony w części I SIWZ, która dostępna jest na stronie internetowej https://www.pse.pl/przetargi. Zamawiający wymaga m.in. złożenia JEDZ, Formularza oferty, Formularza cenowego, opis parametrów oferowanego sprzętu, pełnomocnictwa oraz dostarczenia zaświadczeń z ZUS, US, informacji zKRK, opinii bankowych, certyfikatów i oświadczeń producenta.

3. Informacja w zakresie danych osobowych – zamieszczona jest w części I SIWZ. Dokumenty zamieszczone są na stronie internetowej pod adresem https://www.pse.pl/przetargi

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-767
Państwo: Polska

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/05/2020