Usługi - 221122-2019

14/05/2019    S92

Belgia-Bruksela: Organizacja testów sprawdzających kompetencje kandydatów na stanowisko zawodowego kierowcy w instytucjach europejskich

2019/S 092-221122

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komisja Europejska, direction générale ressources humaines et sécurité, unité DDG.HR.R.1 «finances, marchés publics et contrôle interne»
Adres pocztowy: Bureau SC11 06/049
Miejscowość: Bruxelles
Kod NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Kod pocztowy: 1049
Państwo: Belgia
E-mail: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: https://ec.europa.eu/info/departments/human-resources-and-security_fr
Adres profilu nabywcy: https://ec.europa.eu/info/departments/human-resources-and-security_fr
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4572
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Organizacja testów sprawdzających kompetencje kandydatów na stanowisko zawodowego kierowcy w instytucjach europejskich

Numer referencyjny: EPSO.01/PO/2019/013
II.1.2)Główny kod CPV
80400000 Usługi edukacji osób dorosłych oraz inne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Instytucja zamawiająca zamierza zawrzeć umowę ramową o usługi organizacji teoretycznych i praktycznych testów w zakresie prowadzenia pojazdów w ramach procedur wyboru kierowców.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
80411100 Usługi w zakresie egzaminów na prawo jazdy
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
II.2.4)Opis zamówienia:

Zob. adres witryny internetowej podany w pkt I.3).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Zamawiający rozważa zawarcie umowy ramowej z jednym wykonawcą na okres 1 roku z 3 wznowieniami automatycznymi na maksymalny okres 4 lat.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Środki administracyjne UE.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zob. adres witryny internetowej podany w pkt I.3).

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zob. adres witryny internetowej podany w pkt I.3).

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 24/06/2019
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Bułgarski, Czeski, Duński, Niemiecki, Grecki, Angielski, Hiszpański, Estoński, Fiński, Francuski, Irlandzki, Chorwacki, Węgierski, Włoski, Litewski, Łotewski, Maltański, Niderlandzki, Polski, Portugalski, Rumuński, Słowacki, Słoweński, Szwedzki
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 9 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 28/06/2019
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Publiczna sesja otwarcia ofert odbędzie się w dniu 28.6.2019 (10:00 czasu środkowoeuropejskiego) w siedzibie Dyrekcji Generalnej ds. Zasobów Ludzkich pod adresem: Komisja Europejska, DG ressources humaines et sécurité, Rue de la Science 11, 1040, Bruxelles, „Salle Stadis”, BELGIA.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

zob. adres witryny internetowej podany w pkt I.3) (zaproszenie do składania ofert).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

Zob. adres witryny internetowej podany w pkt I.3). Witryna internetowa będzie regularnie aktualizowana, a oferenci są zobowiązani zapoznawać się z aktualizacjami i zmianami w okresie składania ofert. Wersja papierowa nie będzie zapewniana.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: Rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
Tel.: +35 24303-1
Faks: +35 243032100
Adres internetowy: http://curia.europa.eu
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/05/2019