Supplies - 221132-2022

27/04/2022    S82

Poland-Łazy: Solar photovoltaic modules

2022/S 082-221132

Modification notice

Modification of a contract/concession during its term

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Łazy
National registration number: 6492268348
Postal address: ul.Traugutta 15
Town: Łazy
NUTS code: PL22B Sosnowiecki
Postal code: 42-450
Country: Poland
Contact person: Małgorzata Ściślicka
E-mail: wirum@lazy.pl
Telephone: +48 326729422
Fax: +48 326729448
Internet address(es):
Main address: https://bip.umlazy.finn.pl/

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w poregionie sosnowieckim - Irządze, łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie

Reference number: ZP.271.46.2018
II.1.2)Main CPV code
09331200 Solar photovoltaic modules
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa i montaż 1068 instalacji solarnych w ramach programu "Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim - Irządze, łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
09331100 Solar collectors for heat production
45317000 Other electrical installation work
45320000 Insulation work
45321000 Thermal insulation work
45330000 Plumbing and sanitary works
71320000 Engineering design services
45300000 Building installation work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22B Sosnowiecki
Main site or place of performance:

Obszar Gminy Łazy

II.2.4)Description of the procurement at the time of conclusion of the contract:

W ramach Części I - dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 1068 instalacji solarnych: wykonanie dokumentacji projektowych instalacji solarnych na prywatnych budynkach lub na gruncie należących do mieszkańców gmin Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny i Zawiercie oraz dostawa elementów instalacji i przeprowadzenie na miejscu montażów instalacji solarnych w oparciu wykonaną dokumentację projektową wraz z uruchomieniem i instruktażem. Przewiduje się trzy typy instalacji solarnych, w zależności od ich mocy i objętości podgrzewaczy pojemnościowych (zestawy), w ilościach:

Zestaw I: 2 kolektory słoneczne płaskie o mocy min. 3151 W, zasilające podgrzewacz pojemnościowy o objętości min. 240 dm3 w ilości 351 szt.

Zestaw II: 3 kolektory słoneczne płaskie o mocy min. 4727 W, zasilające podgrzewacz pojemnościowy o objętości min. 270 dm3 w ilości 666 szt.

Zestaw III: 4 kolektory słoneczne płaskie o mocy min. 6303 W, zasilające podgrzewacz pojemnościowy o objętości min. 370 dm3 w ilości 51 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jak również opis sposobu wykonania części zamówienia znajduje się w III cz. SIWZ zatytułowanej: Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU).

II.2.7)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Duration in months: 12
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Regionalnego programu operacyjnego województwa śląskiego na lata 2014–2020: oś priorytetowa IV efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, działanie 4.1 odnawialne źródła energii, poddziałanie 4.1.3 odnawialne źródła energii

Section IV: Procedure

IV.2)Administrative information
IV.2.1)Contract award notice concerning this contract
Notice number in the OJ S: 2021/S 047-117801

Section V: Award of contract/concession

Contract No: ZP.271.46.2018
Lot No: 1
Title:

Dostawa i montaż 1068 instalacji solarnych w ramach programu "Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim - Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie"

V.2)Award of contract/concession
V.2.1)Date of conclusion of the contract/concession award decision:
01/03/2021
V.2.2)Information about tenders
The contract/concession has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: SOLARTIME S.A. ( dawniej: SOLARTIME sp. z o.o.)
National registration number: 5170287747
Postal address: ul. Załęska 106b
Town: Rzeszów
NUTS code: PL823 Rzeszowski
Postal code: 35-322
Country: Poland
E-mail: biuro@solartime.pl
Internet address: www.solartime.pl
The contractor/concessionaire is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot/concession (at the time of conclusion of the contract;excluding VAT)
Total value of the procurement: 1 818 226.00 PLN

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

cd z sekcji VII.2.2)

a) dostawca Hevalex Sp. z o.o. Sp. k., który dostarcza: kolektory słoneczne wraz

z innymi urządzeniami i komponentami wchodzące w skład przedmiotu Umowy,

w tym w szczególności znaczące opóźnienia związane z niedostępnością na globalnych rynkach kluczowych surowców oraz komponentów, niezbędnych do wyprodukowania w/w urządzeń.

• Mając na względzie powyższe, Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie aneksu do umowy i wydłużenie terminu realizacji umowy do dnia 06.06.2022 r., uznając tym samym, że okres ten będzie wystarczający i możliwy po stronie Wykonawcy do pełnej realizacji umowy.

• Ponadto, wydłużenie terminu realizacji umowy jest również istotne z punktu widzenia Zamawiającego, na podstawie §17 ust. 2 pkt 4 oraz ust. 3 pkt 3 umowy, z uwagi na brak zagospodarowania wszystkich lokalizacji we wszystkich Gminach Partnerskich, spowodowanych rezygnacją dotychczasowych uczestników z projektu. Dlatego też aby w pełni zrealizować zakres rzeczowy, wydłużenie terminu realizacji zamówienia do dnia 06.06.2022 r. pozwoli przeprowadzić w Gminach Partnerskich nabory uzupełniające celem montażu wszystkich zestawów, w ramach całej grupy zamawiającej

i realizowanego programu pn. „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim – Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie”.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Urząd zamówień Publicznych Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17 a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść́ szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów p.z.p., przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy p.z.p. (art. 505-590).

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 p.z.p. oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd zamówień Publicznych Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
22/04/2022

Section VII: Modifications to the contract/concession

VII.1)Description of the procurement after the modifications
VII.1.1)Main CPV code
09331200 Solar photovoltaic modules
VII.1.2)Additional CPV code(s)
09331100 Solar collectors for heat production
45300000 Building installation work
45320000 Insulation work
45321000 Thermal insulation work
45330000 Plumbing and sanitary works
71320000 Engineering design services
45317000 Other electrical installation work
VII.1.3)Place of performance
NUTS code: PL22B Sosnowiecki
Main site or place of performance:

Obszar Gminy Łazy

VII.1.4)Description of the procurement:

W ramach części I - dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 1068 instalacji solarnych: wykonanie dokumentacji projektowych instalacji solarnych na prywatnych budynkach lub na gruncie należących do mieszkańców gmin Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny i Zawiercie oraz dostawa elementów instalacji i przeprowadzenie na miejscu montażów instalacji solarnych w oparciu wykonaną dokumentację projektową wraz z uruchomieniem i instruktażem. Przewiduje się trzy typy instalacji solarnych, w zależności od ich mocy i objętości podgrzewaczy pojemnościowych (zestawy), w ilościach:

• Zestaw I: 2 kolektory słoneczne płaskie o mocy min. 3151 W, zasilające podgrzewacz pojemnościowy o objętości min. 240 dm3 w ilości 352 szt.

• Zestaw II: 3 kolektory słoneczne płaskie o mocy min. 4727 W, zasilające podgrzewacz pojemnościowy o objętości min. 270 dm3 w ilości 665szt.

• Zestaw III: 4 kolektory słoneczne płaskie o mocy min. 6303 W, zasilające podgrzewacz pojemnościowy o objętości min. 370 dm3 w ilości 51 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jak również opis sposobu wykonania części zamówienia znajduje się w III cz. SIWZ zatytułowanej: Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU).

VII.1.5)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Duration in months: 12
VII.1.6)Information on value of the contract/lot/concession (excluding VAT)
Total value of the contract/lot/concession: 1 818 226.00 PLN
VII.1.7)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: SOLARTIME S.A. ( dawniej: SOLARTIME sp. z o.o.)
National registration number: 5170287747
Postal address: ul. Załęska 106b
Town: Rzeszów
NUTS code: PL823 Rzeszowski
Postal code: 35-322
Country: Poland
E-mail: biuro@solartime.pl
Internet address: www.solartime.pl
The contractor/concessionaire is an SME: yes
VII.2)Information about modifications
VII.2.1)Description of the modifications
Nature and extent of the modifications (with indication of possible earlier changes to the contract):

Zmienia się treść § 2 ust. 1 Umowy, który po zmianie otrzymuje brzmienie:

1. Wykonanie wszystkich obowiązków objętych umową nastąpi w terminie nie później niż 15 miesięcy i 6 dni, liczonych od dnia jej podpisania z zastrzeżeniem, iż:

1.1. przygotowanie i przedstawienie dokumentacji projektowych instalacji nastąpi nie później niż do 4 miesięcy od dnia zawarcia umowy z tym zastrzeżeniem, iż Wykonawca będzie przedstawiał Zamawiającemu sukcesywnie opracowane dokumentacje projektowe w celu zatwierdzenia i jak najszybszego rozpoczęcia wykonawstwa.

1.2. realizacja dostawy i montażu zostanie określona w szczegółowym harmonogramie rzeczowo — finansowym złożonym przez Wykonawcę.

VII.2.2)Reasons for modification
Need for modification brought about by circumstances which a diligent contracting authority/entity could not foresee (Art. 43(1)(c) of Directive 2014/23/EU, Art. 72(1)(c) of Directive 2014/24/EU, Art. 89(1)(c) of Directive 2014/25/EU)
Description of the circumstances which rendered the modification necessary and explanation of the unforeseen nature of these circumstances:

•Zważywszy, że, Wykonawca pismem z dnia 17 stycznia 2022 r. zwrócił się do Zamawiającego o wydłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy objętego umową nr 125/2021 z dnia 1 marca 2021 r.•Wykonawca w swoim piśmie wskazał, że przyczyny wystąpienia zagrożenia opóźnieniem w realizacji zobowiązań wynikających z Umowy wynikają wprost z oddziaływania siły wyższej i jako takie spełniają przesłanki określone w art. 15r ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (zw. dalej: ,Ustawą"). •Wykonawca powołał się na wystąpienie znaczących opóźnień wywołanych chorobą Covid-19 wśród dostawców i podwykonawców, kluczowego dostawcy, z którego korzysta Wykonawca w niniejszym postępowaniu:cd w sekcji VI.3)

VII.2.3)Increase in price
Updated total contract value before the modifications (taking into account possible earlier contract modifications and price adaptions and, in the case of Directive 2014/23/EU, average inflation in the Member State concerned)
Value excluding VAT: 1 818 226.00 PLN
Total contract value after the modifications
Value excluding VAT: 1 818 226.00 PLN