Supplies - 221132-2022

27/04/2022    S82

Polska-Łazy: Słoneczne moduły fotoelektryczne

2022/S 082-221132

Ogłoszenie o modyfikacjach

Modyfikacja umowy/koncesji w okresie jej obowiązywania

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Łazy
Krajowy numer identyfikacyjny: 6492268348
Adres pocztowy: ul.Traugutta 15
Miejscowość: Łazy
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Kod pocztowy: 42-450
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Ściślicka
E-mail: wirum@lazy.pl
Tel.: +48 326729422
Faks: +48 326729448
Adresy internetowe:
Główny adres: https://bip.umlazy.finn.pl/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w poregionie sosnowieckim - Irządze, łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie

Numer referencyjny: ZP.271.46.2018
II.1.2)Główny kod CPV
09331200 Słoneczne moduły fotoelektryczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa i montaż 1068 instalacji solarnych w ramach programu "Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim - Irządze, łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09331100 Kolektory słoneczne do produkcji ciepła
45317000 Inne instalacje elektryczne
45320000 Roboty izolacyjne
45321000 Izolacja cieplna
45330000 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obszar Gminy Łazy

II.2.4)Opis zamówienia w chwili zawarcia umowy:

W ramach Części I - dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 1068 instalacji solarnych: wykonanie dokumentacji projektowych instalacji solarnych na prywatnych budynkach lub na gruncie należących do mieszkańców gmin Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny i Zawiercie oraz dostawa elementów instalacji i przeprowadzenie na miejscu montażów instalacji solarnych w oparciu wykonaną dokumentację projektową wraz z uruchomieniem i instruktażem. Przewiduje się trzy typy instalacji solarnych, w zależności od ich mocy i objętości podgrzewaczy pojemnościowych (zestawy), w ilościach:

Zestaw I: 2 kolektory słoneczne płaskie o mocy min. 3151 W, zasilające podgrzewacz pojemnościowy o objętości min. 240 dm3 w ilości 351 szt.

Zestaw II: 3 kolektory słoneczne płaskie o mocy min. 4727 W, zasilające podgrzewacz pojemnościowy o objętości min. 270 dm3 w ilości 666 szt.

Zestaw III: 4 kolektory słoneczne płaskie o mocy min. 6303 W, zasilające podgrzewacz pojemnościowy o objętości min. 370 dm3 w ilości 51 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jak również opis sposobu wykonania części zamówienia znajduje się w III cz. SIWZ zatytułowanej: Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU).

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji
Okres w miesiącach: 12
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Regionalnego programu operacyjnego województwa śląskiego na lata 2014–2020: oś priorytetowa IV efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, działanie 4.1 odnawialne źródła energii, poddziałanie 4.1.3 odnawialne źródła energii

Sekcja IV: Procedura

IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przedmiotowego zamówienia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 047-117801

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji

Zamówienie nr: ZP.271.46.2018
Część nr: 1
Nazwa:

Dostawa i montaż 1068 instalacji solarnych w ramach programu "Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim - Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie"

V.2)Udzielenie zamówienia/koncesji
V.2.1)Data zawarcia umowy/decyzji o udzieleniu koncesji:
01/03/2021
V.2.2)Informacje o ofertach
Zamówienie/koncesja zostało(-a) udzielone(-a) grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: SOLARTIME S.A. ( dawniej: SOLARTIME sp. z o.o.)
Krajowy numer identyfikacyjny: 5170287747
Adres pocztowy: ul. Załęska 106b
Miejscowość: Rzeszów
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Kod pocztowy: 35-322
Państwo: Polska
E-mail: biuro@solartime.pl
Adres internetowy: www.solartime.pl
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (w chwili zawarcia umowy;bez VAT)
Całkowita wartość zamówienia: 1 818 226.00 PLN

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

cd z sekcji VII.2.2)

a) dostawca Hevalex Sp. z o.o. Sp. k., który dostarcza: kolektory słoneczne wraz

z innymi urządzeniami i komponentami wchodzące w skład przedmiotu Umowy,

w tym w szczególności znaczące opóźnienia związane z niedostępnością na globalnych rynkach kluczowych surowców oraz komponentów, niezbędnych do wyprodukowania w/w urządzeń.

• Mając na względzie powyższe, Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie aneksu do umowy i wydłużenie terminu realizacji umowy do dnia 06.06.2022 r., uznając tym samym, że okres ten będzie wystarczający i możliwy po stronie Wykonawcy do pełnej realizacji umowy.

• Ponadto, wydłużenie terminu realizacji umowy jest również istotne z punktu widzenia Zamawiającego, na podstawie §17 ust. 2 pkt 4 oraz ust. 3 pkt 3 umowy, z uwagi na brak zagospodarowania wszystkich lokalizacji we wszystkich Gminach Partnerskich, spowodowanych rezygnacją dotychczasowych uczestników z projektu. Dlatego też aby w pełni zrealizować zakres rzeczowy, wydłużenie terminu realizacji zamówienia do dnia 06.06.2022 r. pozwoli przeprowadzić w Gminach Partnerskich nabory uzupełniające celem montażu wszystkich zestawów, w ramach całej grupy zamawiającej

i realizowanego programu pn. „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim – Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie”.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd zamówień Publicznych Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść́ szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów p.z.p., przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy p.z.p. (art. 505-590).

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 p.z.p. oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd zamówień Publicznych Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/04/2022

Sekcja VII: Modyfikacje w umowie/koncesji

VII.1)Opis zamówienia po modyfikacjach
VII.1.1)Główny kod CPV
09331200 Słoneczne moduły fotoelektryczne
VII.1.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09331100 Kolektory słoneczne do produkcji ciepła
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
45320000 Roboty izolacyjne
45321000 Izolacja cieplna
45330000 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
45317000 Inne instalacje elektryczne
VII.1.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obszar Gminy Łazy

VII.1.4)Opis zamówienia:

W ramach części I - dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 1068 instalacji solarnych: wykonanie dokumentacji projektowych instalacji solarnych na prywatnych budynkach lub na gruncie należących do mieszkańców gmin Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny i Zawiercie oraz dostawa elementów instalacji i przeprowadzenie na miejscu montażów instalacji solarnych w oparciu wykonaną dokumentację projektową wraz z uruchomieniem i instruktażem. Przewiduje się trzy typy instalacji solarnych, w zależności od ich mocy i objętości podgrzewaczy pojemnościowych (zestawy), w ilościach:

• Zestaw I: 2 kolektory słoneczne płaskie o mocy min. 3151 W, zasilające podgrzewacz pojemnościowy o objętości min. 240 dm3 w ilości 352 szt.

• Zestaw II: 3 kolektory słoneczne płaskie o mocy min. 4727 W, zasilające podgrzewacz pojemnościowy o objętości min. 270 dm3 w ilości 665szt.

• Zestaw III: 4 kolektory słoneczne płaskie o mocy min. 6303 W, zasilające podgrzewacz pojemnościowy o objętości min. 370 dm3 w ilości 51 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jak również opis sposobu wykonania części zamówienia znajduje się w III cz. SIWZ zatytułowanej: Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU).

VII.1.5)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji
Okres w miesiącach: 12
VII.1.6)Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 1 818 226.00 PLN
VII.1.7)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: SOLARTIME S.A. ( dawniej: SOLARTIME sp. z o.o.)
Krajowy numer identyfikacyjny: 5170287747
Adres pocztowy: ul. Załęska 106b
Miejscowość: Rzeszów
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Kod pocztowy: 35-322
Państwo: Polska
E-mail: biuro@solartime.pl
Adres internetowy: www.solartime.pl
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: tak
VII.2)Informacja o modyfikacjach
VII.2.1)Opis modyfikacji
Rodzaj i zakres modyfikacji (ze wskazaniem ewentualnych wcześniejszych zmian w umowie):

Zmienia się treść § 2 ust. 1 Umowy, który po zmianie otrzymuje brzmienie:

1. Wykonanie wszystkich obowiązków objętych umową nastąpi w terminie nie później niż 15 miesięcy i 6 dni, liczonych od dnia jej podpisania z zastrzeżeniem, iż:

1.1. przygotowanie i przedstawienie dokumentacji projektowych instalacji nastąpi nie później niż do 4 miesięcy od dnia zawarcia umowy z tym zastrzeżeniem, iż Wykonawca będzie przedstawiał Zamawiającemu sukcesywnie opracowane dokumentacje projektowe w celu zatwierdzenia i jak najszybszego rozpoczęcia wykonawstwa.

1.2. realizacja dostawy i montażu zostanie określona w szczegółowym harmonogramie rzeczowo — finansowym złożonym przez Wykonawcę.

VII.2.2)Przyczyny modyfikacji
Konieczność modyfikacji spowodowana okolicznościami, których instytucje zamawiające/podmioty zamawiające, działające z należytą starannością, nie mogły przewidzieć (art. 43 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/23/UE, art. 72 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/24/UE, art. 89 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/25/UE)
Opis okoliczności, ze względu na które modyfikacja jest konieczna, oraz wyjaśnienie nieprzewidywalnego charakteru tych okoliczności:

•Zważywszy, że, Wykonawca pismem z dnia 17 stycznia 2022 r. zwrócił się do Zamawiającego o wydłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy objętego umową nr 125/2021 z dnia 1 marca 2021 r.•Wykonawca w swoim piśmie wskazał, że przyczyny wystąpienia zagrożenia opóźnieniem w realizacji zobowiązań wynikających z Umowy wynikają wprost z oddziaływania siły wyższej i jako takie spełniają przesłanki określone w art. 15r ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (zw. dalej: ,Ustawą"). •Wykonawca powołał się na wystąpienie znaczących opóźnień wywołanych chorobą Covid-19 wśród dostawców i podwykonawców, kluczowego dostawcy, z którego korzysta Wykonawca w niniejszym postępowaniu:cd w sekcji VI.3)

VII.2.3)Wzrost ceny
Zaktualizowana całkowita wartość zamówienia przed modyfikacjami (z uwzględnieniem ewentualnych wcześniejszych modyfikacji zamówienia i poprawek ceny oraz, w przypadku dyrektywy 2014/23/UE, średniej inflacji w danym państwie członkowskim)
Wartość bez VAT: 1 818 226.00 PLN
Całkowita wartość zamówienia po modyfikacjach
Wartość bez VAT: 1 818 226.00 PLN