Υπηρεσίες - 221196-2020

13/05/2020    S93

Βέλγιο-Βρυξέλλες: Μελέτη σκοπιμότητας ενός συστήματος ανασκόπησης βάσει δραστικών ουσιών («μονογραφίες») και άλλες πιθανές εναλλακτικές λύσεις για την εκτίμηση του περιβαλλοντικού κινδύνου των κτηνιατρικών φαρμάκων

2020/S 093-221196

Διορθωτικό

Γνωστοποίηση για αλλαγές ή πρόσθετες πληροφορίες

Υπηρεσίες

(Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2020/S 072-170143)

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Sante — Health and Food Safety, Sante.DDG2.E.5 — Animal nutrition, veterinary medicines
Ταχ. διεύθυνση: Belliard 232, White Park (B232), Rue Breydel 2-10
Πόλη: Brussels
Κωδικός NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Ταχ. κωδικός: 1040
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: sante-procurement@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://ec.europa.eu/info/departments/health-and-food-safety_en

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Μελέτη σκοπιμότητας ενός συστήματος ανασκόπησης βάσει δραστικών ουσιών («μονογραφίες») και άλλες πιθανές εναλλακτικές λύσεις για την εκτίμηση του περιβαλλοντικού κινδύνου των κτηνιατρικών φαρμάκων

Αριθμός αναφοράς: SANTE/2020/OP/0001
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
79314000 Μελέτη σκοπιμότητας
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Η μελέτη στοχεύει στον εντοπισμό, τη συλλογή και την ανάλυση στοιχείων για την εκτίμηση της σκοπιμότητας της προσέγγισης με βάση τις δραστικές ουσίες, και των πιθανών εναλλακτικών λύσεων, έναντι της αναφοράς της τρέχουσας προσέγγισης, που βασίζεται στο προϊόν για τον ERA στα κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα. Πρέπει να παρέχονται και να αναλύονται ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα για την αξιολόγηση της σκοπιμότητας των επιλογών και τον προσδιορισμό των αναμενόμενων επιπτώσεων, σύμφωνα με τα πρότυπα ποιότητας και τις αρχές που καθορίζονται στις κατευθυντήριες γραμμές και την εργαλειοθήκη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη βελτίωση της νομοθεσίας. Η μελέτη θα βασιστεί στον κανονισμό VMP και θα επικεντρωθεί στους κύριους πυλώνες αυτής της νομοθεσίας.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
08/05/2020
VI.6)Αναφορά αρχικής προκήρυξης
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2020/S 072-170143

Τμήμα VII: Αλλαγές

VII.1)Πληροφορίες προς αλλαγή ή προσθήκη
VII.1.2)Κείμενο προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη
Αριθμός τμήματος: IV.2.2)
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Αντί:
Ημερομηνία: 29/05/2020
Τοπική ώρα: 16:00
Διάβαζε:
Ημερομηνία: 26/06/2020
Τοπική ώρα: 16:00
Αριθμός τμήματος: IV.2.7)
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: Όροι αποσφράγισης των προσφορών
Αντί:
Ημερομηνία: 02/06/2020
Τοπική ώρα: 10:00
Διάβαζε:
Ημερομηνία: 30/06/2020
Τοπική ώρα: 10:00
VII.2)Λοιπές συμπληρωματικές πληροφορίες: