Dienstleistungen - 221333-2022

27/04/2022    S82

Polen-Główczyce: Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen

2022/S 082-221333

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Główczyce
Nationale Identifikationsnummer: 2212042
Postanschrift: ul. Kościuszki 8
Ort: Główczyce
NUTS-Code: PL636 Słupski
Postleitzahl: 76-220
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Andżelika Pieńkowska
E-Mail: a.pienkowska@glowczyce.pl
Telefon: +48 598114974
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://ug.glowczyce.ibip.pl/public/
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://platformazakupowa.pl/glowczyce
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Odbiór i zagospodarowanie zebranych odpadów komunalnych z terenu Gminy Główczyce

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP.271.05.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90500000 Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług polegających na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z terenu Gminy Główczyce od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz z miejsc użyteczności publicznej i Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do SWZ.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 2 157 142.05 PLN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90513100 Hausmüllbeseitigung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL636 Słupski
Hauptort der Ausführung:

Gmina Główczyce

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 993 Mg

2. Opakowania ze szkła 170 Mg

3. Opakowania z tworzyw sztucznych 221 Mg

4. Papier i tektura 25 Mg

5. Bioodpady 254 Mg

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 1 880 655.20 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 365
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z miejsc użyteczności publicznej i z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90513200 Beseitigung von kommunalem Müll
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL636 Słupski
Hauptort der Ausführung:

Gmina Główczyce

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Prognozowana ilość odpadów komunalnych budynku Urzędu Gminy

1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 15 Mg

2. Opakowania ze szkła 0,5 Mg

3. Opakowania z tworzyw sztucznych 3 Mg

4. Papier i tektura 4 Mg

Prognozowana ilość odpadów wielkogabarytowych – zbiórka objazdowa

Odpady wielkogabarytowe 80 Mg

Prognozowana ilość odpadów z punktu selektywnej zbiórki:

1. Papier 5 Mg

2. Opakowania z tworzyw sztucznych 0,500 Mg

3. Szkło 0,500 Mg

4. Opony 16 Mg

5. Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne 70 Mg

6. Bioodpady 5 Mg

7. Wielkogabaryty 70 Mg

8. Materiały izolacyjne 1,5 Mg

9. Baterie i akumulatory 0,05 Mg

10. Odpady wielomateriałowe 0,05 Mg

11. Zużyte leki i chemikalia 0,005 Mg

12. Odpady elektryczne i elektroniczne 8 Mg

13. Odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi w szczególności igły i strzykawki 0,005 Mg

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 276 486.85 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 365
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Wykonawca spełni warunek dotyczący posiadania uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów, jeżeli wykaże, że posiada:

a) wpis do rejestru działalności regulowanej, o której mowa w art. 9b -9c i następne ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz. 888 z późn. zm.) oraz art. 43 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r., poz. 162 z późn. zm.) prowadzonego przez właściwy organ, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia;

b) wpis do prowadzonego przez Marszałka Województwa Pomorskiego rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, (BDO, Dział VII) w zakresie kodów odpadów komunalnych, objętych przedmiotem zamówienia – zgodnie z art. 49 i następne ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz.699).

Warunek dotyczy części nr 1 i części nr 2.

UWAGA

Wykonawca musi zapewnić posiadanie uprawnień wynikających z odpowiednich zezwoleń oraz wpisów do właściwych rejestrów przez cały okres realizacji zamówienia.

2. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:

1) wpis do rejestru działalności regulowanej, o której mowa w art. 9b – 9c i następne ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, prowadzonego przez właściwy organ, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.,

2) wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami prowadzonego przez marszałka województwa, o którym mowa w art. 49 i 50 ust. 1 pkt 5 lit b) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (z 2022 r. poz. 699) w zakresie poniższych kodów odpadów komunalnych, objętych przedmiotem zamówienia,

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Wykonawca spełni warunek dotyczący sytuacji finansowej, jeżeli wykaże, że posiada ubezpieczanie od odpowiedzialności cywilnej na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż:

• w zakresie części nr 1- 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych),

• w zakresie części nr 2 -100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych)

- w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

W przypadku wykonawców składających ofertę w zakresie części nr 1 i w zakresie części nr 2 przedmiotowego zamówienia zamawiający informuje, iż łączna wartość polis nie może być mniejsza niż 600.000,00 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych)

Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:

1) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

a) Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej, jeżeli wykaże, że dysponuje:

• co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych – warunek dotyczy części nr 1 i części nr 2, oraz

• co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbioru zmieszanych odpadów komunalnych – warunek dotyczy części nr 1 i części nr 2.

W przypadku wykonawców składających ofertę w zakresie części nr 1 i w zakresie części nr 2 przedmiotowego zamówienia zamawiający nie dopuszcza aby wykonawca wykazał te same pojazdy dla części nr 1 i części nr 2.

b) Wykonawca spełni warunek w zakresie doświadczenia, jeżeli wykaże wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanie, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie,

• w zakresie części nr 1- co najmniej dwóch usług w zakresie odbioru i zagospodarowaniu odpadów komunalnych powstałych na terenie nieruchomości zamieszkałych, w tym odpadów komunalnych zmieszanych oraz zbieranych selektywnie odpadów (frakcji: szkła, tworzyw sztucznych, papieru, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych) w ciągu następujących po sobie (kolejnych) dwunastu miesięcy w ilości 500 Mg/rok każda z nich oraz załączy dowody, czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie,

• w zakresie części nr 2- co najmniej dwóch usług w zakresie odbioru i zagospodarowaniu odpadów komunalnych powstałych na terenie miejsc użyteczności publicznej oraz PSZOK, w tym odpadów komunalnych zmieszanych oraz zbieranych selektywnie odpadów (frakcji: szkła, tworzyw sztucznych, papieru, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych) w ciągu następujących po sobie (kolejnych) dwunastu miesięcy w ilości 80 Mg/rok każda z nich oraz załączy dowody, czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

c)Wykonawca spełni warunek w zakresie kwalifikacji zawodowych osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej ilością 8 osób w tym 4 kierowców posiadających uprawnienia wymagane przepisami prawa do kierowania pojazdami stanowiących potencjał techniczny wykonawcy, o którym mowa w pkt. 4, oraz 4 osoby w posiadające uprawnienia do obsługi urządzeń kategorii UDT IIŻ – warunek dotyczy części nr 1 i części nr 2.

Zamawiający nie dopuszcza wykazania tej samej osoby jako osoby kierowcy i jednocześnie osoby do obsługi urządzeń kategorii UDT IIŻ.

W przypadku wykonawców składających ofertę w zakresie części nr 1 i w zakresie części nr 2 przedmiotowego zamówienia zamawiający nie dopuszcza aby wykonawca wykazał te same osoby dla części nr 1 i części nr 2.

Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:

4) wykaz wyposażenia dostępnego wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami,

5) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

6) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - dotyczy osób wskazanych w warunku.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Warunki realizacji zamówienia zostały określone w projektowanych warunkach umów (załączniki do SWZ) oraz w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załączniki do SWZ.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 30/05/2022
Ortszeit: 09:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 27/08/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 30/05/2022
Ortszeit: 09:30
Ort:

Otwarcie ofert odbędzie się za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Otwarcie ofert nastąpi poprzez automatyczne odszyfrowanie ofert i ich odczytanie. Odbędzie się ono siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy Główczyce ul. Kościuszki 8, 76-220 Główczyce

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Komisja przetargowa powołana zarządzeniem przez Wójta Gminy.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: ja
Voraussichtlicher Zeitpunkt weiterer Bekanntmachungen:

Przewidywany termin I-II kwartał rok 2023.

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w następujących kwotach:

1) część nr 1 odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych – 50.000,00 zł (słownie zł.: pięćdziesiąt tysięcy 00/100),

2) część nr 2 odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z miejsc użyteczności publicznej i z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 8.000,00 zł (słownie zł.: osiem tysięcy 00/100),

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: Postępu 17 A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-626
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Prawa zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX Prawa zamówień publicznych tj. odwołanie i skarga do sądu. Postępowanie odwoławcze uregulowane zostało w przepisach art. 506-578 Prawa zamówień publicznych, a postępowanie skargowe w przepisach art.. 579-590 Prawa zamówień publicznych.

2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami Prawa zamówień publicznych czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie Prawa zamówień publicznych;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

4. Odwołanie wnosi się w terminie:

(a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

(b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. (a).

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 19.4. i 19.5 SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, stronom oraz uczestnikom postępowania przysługuje skarga do sądu.

Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 z późn. zm.).

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: Postępu 17 A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
22/04/2022