29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

W adresach URL ogłoszeń w formie e-formularzy pojawia się błąd. Staramy się rozwiązać ten problem. W międzyczasie prosimy o usunięcie przecinka (lub innego znaku specjalnego) na końcu adresu URL. Przepraszamy za utrudnienia.

Usługi - 221417-2022

Submission deadline has been amended by:  271681-2022
27/04/2022    S82

Polska-Zgierz: Usługi ogrodnicze

2022/S 082-221417

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiat Zgierski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Zgierskiego
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 472057661
Adres pocztowy: ul. Sadowa 6A
Miejscowość: Zgierz
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Kod pocztowy: 95-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Wójcik
E-mail: przetargi_wojcik@powiat.zgierz.pl
Tel.: +49 422888153/+49 422888154
Faks: +49 427175484
Adresy internetowe:
Główny adres: www.powiat.zgierz.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.powiatzgierski.bip.net.pl/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Utrzymanie zieleni drogowej w pasach dróg powiatowych w tym konserwacja i utrzymanie drzewostanu

Numer referencyjny: ZP.272.5.2022
II.1.2)Główny kod CPV
77300000 Usługi ogrodnicze
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie zieleni drogowej w pasach dróg powiatowych w tym konserwacja i utrzymanie drzewostanu na terenie Powiatu Zgierskiego w latach 2022 r. – 2024 r.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają dokumenty zamówienia:

1) Projekt umowy – załącznik nr 4 do SWZ;

2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 5 do SWZ;

3) Wykaz dróg – załącznik nr 6 do SWZ;

4) SST– załącznik nr 7 do SWZ;

5) SST– załącznik nr 8 do SWZ;

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_zgierz

Oferta, wniosek, przedmiotowe i podmiotowe środki dowodowe, oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia z art. 125 Ustawy Pzp, wyjaśnienia, dokumenty składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznie kwalifikowanym podpisem.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 962 962.96 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77211400 Usługi wycinania drzew
77211500 Usługi pielęgnacji drzew
77211600 Sadzenie drzew
77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
77312000 Usługi usuwania chwastów
77312100 Usługi odchwaszczania
77314100 Usługi w zakresie trawników
77340000 Usługi okrzesywania drzew oraz przycinania żywopłotów
90600000 Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Powiat Zgierski obejmujący obszar Miasto Aleksandrów Łódzki, Gmina Aleksandrów Łódzki,

Gmina Parzęczew, Miasto Zgierz, Gmina Zgierz, Gmina Ozorków, Miasto Stryków,

Gmina Stryków, Gmina Głowno,

II.2.4)Opis zamówienia:

Wycinka drzew wraz z usuwaniem krzewów, Usuwanie wiatrołomów, Cięcie pielęgnacyjne, sanitarne oraz techniczne drzew, Usuwanie odrostów, Pielęgnacja gwarancyjna nasadzonych drzew, Przycinanie gałęzi drzew oraz regulacja skrajni, Cięcie formujące drzewa szpalerowe, Sadzenie i pielęgnacja drzew. - szczegółowe wytyczne zawiera opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 5 do SWZ , Cena podana przez Wykonawcę w formularzu kosztorysu ofertowego, jest ostateczna i musi zawierać wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawcę w celu wykonania przedmiotu zamówienia, w szczególności: robocizny, sprzętu, materiałów, paliwa, ogólne, ubezpieczeń, podatków, zysk Wykonawcy, koszty transportu i składowania skoszonej trawy, chwastów, gałęzi i innych zanieczyszczeń, koszty sadzenia, pielęgnacji , koszty usunięcia i likwidacji skoszonej trawy, chwastów, gałęzi i odrostów, koszty sprowadzenia sprzętu, opracowania projektu zmian organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, oznakowania miejsca robót.6. Szacunkowy zakres zamawianych usług wskazanych w formularzu cenowym załącznik nr 1 jest ilością orientacyjną i może ulec zmianie z tym, że łączna wartość zamawianych usług nie przekroczy wartości umownej wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1. Zamawiający gwarantuje, że przedmiotowe zmiany ilościowe nie spowodują obniżenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy o więcej niż 25 % umówionej kwoty. Wykonawcy nie służy roszczenie o realizację usług w wielkościach wskazanych w ofercie. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w latach budżetowych 2022 -2024 sukcesywnie w miarę potrzeb. Szczegółowe wytyczne zamieszczone są na stronie

platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl PODSTAWY WYKLUCZENIA Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 108 ustawy - obligatoryjne przesłanki wykluczenia, Zamawiający przewiduje także dodatkowe/fakultatywne podstawy (przesłanki) wykluczenia zawarte w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu. Podmioty udostępniające zasoby oraz podwykonawcy niebędący podmiotami udostępniającymi zasoby nie mogą podlegać wykluczeniu z postępowania Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy Pzp, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że przesłanki wskazane w art. 110 ust. 2 Ustawy spełnił łącznie

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: TERMIN REALIZACJI rozumiany, jako czas reakcji Wykonawcy na rozpoczęcie realizacji częściowej przedmiotu zamówienia liczony od momentu otrzymania zlecenia ich wykonania. / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2024
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Ustala się następujące terminy realizacji przedmiotu zamówienia: termin rozpoczęcia realizacji umowy: od dnia podpisania umowy termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy: do dnia 30.11.2024 r. lub z dniem wyczerpania środków finansowych o których mowa w § 3 ust. 1, w ramach zadania objętego umową w kolejnym roku budżetowym. uzasadnienie w dokumentach zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

zdolności technicznej lub zawodowej: dysponowanie sprzętem wymienionym poniżej:

Podnośnik balkonowy /koszowy o wysięgu roboczym co najmniej 10,0 m 1 szt.

Rębak mechaniczny o średnicy cięcia co najmniej 30,0 cm 1 szt.

Ciągnik rolniczy lub mikrociągnik z przyczepą 1 szt.

Samochód dostawczy ze skrzynią otwartą

o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t 1szt.

Pilarki mechaniczne 3 szt.

Podkrzesywarki 2 szt.

Pilarki na wysięgniku 3 szt.

Zamawiający żąda przedstawienia podmiotowego środka dowodowego, w postaci wykazu sprzętu potwierdzającego, że dysponuje niezbędnymi do wykonania zamówienia urządzeniami technicznymi w minimalnej ilości wraz z informacją weryfikującą sprzęt, o którym mowa powyżej, należy podać ich rodzaj, numer identyfikacyjny, numer seryjny oraz model sprzętu wraz z podaniem informacji

o podstawie dysponowania tymi zasobami:

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Projekt umowy stanowiący załącznik nr 4 do SWZ określa szczegółowo warunki zamówienia zamieszczony na platformie zakupowej

Umowa, której przedmiotem są usługi, zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy, zawiera postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Stosownie do postanowień art. 439 Ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 31/05/2022
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 31/05/2022
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl opatrzonej podpisem kwalifikowanym wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5.09.2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej Dz.U z 2020 r. poz 1173

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Komisja Przetargowa dokonuje otwarcia ofert na komputerze Zamawiającego po odszyfrowaniu i pobraniu ofert

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_zgierz

1. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia:

1) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia

o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

2) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji

3) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 Ustawy sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem

4) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania określonych w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 Ustawy;

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 Ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 Ustawy,

2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej polskiej zamiast:

1) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w ust. 1 pkt 3 – składa informacje z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sadowy, albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania;

2) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o której mowa w ust. 1 pkt 2- składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju , w którym Wykonawca ma siedzibę zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podanej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia procedury.

3) Dokument, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. Dokument, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.

4) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie może uzyskać dokumentu, dokumentów, o których mowa w pkt 1 i 2 lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1,2 i 4 Ustawy zastępuje się je w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument dotyczy, złożone pod przysięgą lub jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone prze

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul.Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +49 224587801
Faks: +49 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul.Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +49 224587801
Faks: +49 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy – art. 180 ust.1 Ustawy. 2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania – art. 180 ust. 3 Ustawy. 3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. – art. 180 ust. 4 Ustawy. 4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. – art. 180 ust. 5 Ustawy. 5. Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2. 6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8; 7. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.- art. 181 ust. 2 Ustawy. 8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 1) 10 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy; 2) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul.Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +49 224587801
Faks: +49 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/04/2022