Werken - 221419-2019

14/05/2019    S92

Kroatië-Štrigova: Herstructurering

2019/S 092-221419

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 081-192921)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Općina Štrigova
Nationaal identificatienummer: 21565174427
Postadres: Štrigova 31
Plaats: Štrigova
NUTS-code: HR046 Međimurska županija
Postcode: 40312
Land: Kroatië
Contactpersoon: Jedinstveni upravni odjel Općine Štrigova – Gđa Mirjana Gregur – Sever
E-mail: opcina.strigova@ck.t-com.hr
Telefoon: +385 40851134
Fax: +385 40851039
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.opcinastrigova.hr
Adres van het kopersprofiel: www.opcinastrigova.hr

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Radovi na rekonstrukciji doma u Štrigovi

Referentienummer: 8/18- NMV
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45454000 Herstructurering
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Radovi na rekonstrukciji doma u Štrigovi.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/05/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 081-192921

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Rok za dostavu ponuda
In plaats van:
Datum: 13/05/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 17/05/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Datum javnog otvaranja ponuda
In plaats van:
Datum: 13/05/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 17/05/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: