Usluge - 221567-2016

30/06/2016    S124

Belgija-Bruxelles: Provjera sukladnosti i tehničko ocjenjivanje usklađenosti država članica s primjenjivim zakonima EU-a o zaštiti okoliša (2 grupe)

2016/S 124-221567

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska komisija, Directorate-General for the Environment, SRD.2 — Finance
Poštanska adresa: BU-9 01/005
Mjesto: Brussels
NUTS kod: BE BELGIQUE-BELGIË
Poštanski broj: 1049
Država: Belgija
Osoba za kontakt: Markets Team
E-pošta: env-tenders@ec.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm
I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi
Ugovor dodjeljuje središnje tijelo za nabavu
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1656
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Provjera sukladnosti i tehničko ocjenjivanje usklađenosti država članica s primjenjivim zakonima EU-a o zaštiti okoliša (2 grupe)

Referentni broj: ENV.E.3/FRA/2016/0031.
II.1.2)Glavna CPV oznaka
90700000 Usluge u području zaštite okoliša
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Ciljevi ovog okvirnog ugovora su:

za grupu 1 — izrada nacrta pravnog ocjenjivanja kojim se analizira sukladnost nacionalnih mjera s određenim direktivama u sektoru okoliša. Obuhvaćeni sektori uključuju zrak, kemikalije, prirodu, otpad, vodu, ocjenjivanje učinka i ostala pitanja povezana s okolišem.

za grupu 2 — izrada nacrta tehničkog ocjenjivanja usklađenosti država članica s primjenjivim zakonima EU-a o zaštiti okoliša. Sektori za koje se može tražiti takvo tehničko ocjenjivanje uključuju zrak, kemikalije, prirodu, otpad, vodu, ocjenjivanje učinka i ostala pitanja povezana s okolišem.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 5 200 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
Ponude se mogu podnijeti za sve grupe
Najveći broj grupa koje se mogu dodijeliti jednom ponuditelju: 2
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Ocjenjivanje sukladnosti mjera država članica radi prenošenja propisa u sektoru okoliša

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
90700000 Usluge u području zaštite okoliša
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: 00 Not specified
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

„Extra muros”.

II.2.4)Opis nabave:

Za grupu 1 — izrada nacrta pravnog ocjenjivanja kojim se analizira sukladnost nacionalnih mjera s određenim direktivama u sektoru okoliša. Obuhvaćeni sektori uključuju zrak, kemikalije, prirodu, otpad, vodu, ocjenjivanje učinka i ostala pitanja povezana s okolišem.

Godišnji proračun za grupu 1 iznosi 1 100 000 EUR što ukupno čini najviše 4 400 000 EUR za cjelokupno trajanje 48-mjesečnog ugovora korištenjem jedinstvenog okvirnog ugovora s 1 gospodarskim subjektom.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 4 400 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: da
Opis obnavljanja:

Proračun za grupu 1 iznosi 1 100 000 EUR za svako 12-mjesečno razdoblje (odnosno najviše 4 400 000 EUR za ukupno 48 mjeseci).

Okvirni će ugovor trajati tijekom razdoblja od 12 mjeseci te će se automatski obnoviti 3 puta (ukupno najviše 48 mjeseci) pod jednakim uvjetima uz uvjet zadovoljavajućeg rada izvoditelja u svim pogledima i ovisno o dostupnosti financijskih sredstava.

II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Tehničko ocjenjivanje usklađenosti država članica s primjenjivim zakonima EU-a o zaštiti okoliša

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
90700000 Usluge u području zaštite okoliša
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: 00 Not specified
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

„Extra muros”.

II.2.4)Opis nabave:

Za grupu 2 — izrada nacrta tehničkog ocjenjivanja usklađenosti država članica s primjenjivim zakonima EU-a o zaštiti okoliša. Sektori za koje se može tražiti takvo tehničko ocjenjivanje uključuju zrak, kemikalije, prirodu, otpad, vodu, ocjenjivanje učinka i ostala pitanja povezana s okolišem.

Godišnji proračun za grupu 2 iznosi 200 000 EUR, što ukupno čini najviše 800 000 EUR za cjelokupno trajanje 48-mjesečnog ugovora korištenjem kaskadnog sustava koji obuhvaća 2 do 3 gospodarska subjekta.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 800 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: da
Opis obnavljanja:

Proračun za grupu 2 iznosi 200 000 EUR za svako 12-mjesečno razdoblje (odnosno najviše 800 000 EUR za ukupno 48 mjeseci).

Okvirni će ugovor trajati tijekom razdoblja od 12 mjeseci te će se automatski obnoviti 3 puta (ukupno najviše 48 mjeseci) pod jednakim uvjetima uz uvjet zadovoljavajućeg rada izvoditelja u svim pogledima i ovisno o dostupnosti financijskih sredstava.

II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Vidi dokumentaciju za nadmetanje (vidi točke 1.1. i 1.7. uputa za nadmetanje).

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora
Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s nekoliko gospodarskih subjekata
Predviđeni najveći broj sudionika u okvirnom sporazumu: 3
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: da
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
Broj objave u Dodatku SL-u: 2016/S 043-070158
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 25/08/2016
Lokalno vrijeme: 16:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Bugarski, Češki, Danski, Njemački, Grčki, Engleski, Španjolski, Estonski, Finski, Francuski, Irski, Hrvatski, Mađarski, Talijanski, Litavski, Latvijski, Malteški, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Slovenski, Švedski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 9 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 06/09/2016
Lokalno vrijeme: 14:30
Mjesto:

avenue de Beaulieu 5, Room E, 1160 Brussels, BELGIJA.

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Otvaranju ponuda mogu prisustvovati najviše 2 predstavnika po ponudi (troškovi im neće biti nadoknađeni).

Iz organizacijskih i sigurnosnih razloga, ponuditelj mora dostaviti puno ime i broj osobne iskaznice ili putovnice predstavnika najmanje 3 radna dana unaprijed na adresu: env-tenders@ec.europa.eu

U suprotnom, javni naručitelj zadržava pravo odbiti pristup njegovim prostorima.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:

U skladu s člankom 134. stavkom 1. točkama (e) i (f) pravila za primjenu Uredbe (EU, Euratom) 2015/1929 Europskog parlamenta i Vijeća od 28.10.2015 (Financijska uredba), tijekom 3 godine nakon sklapanja izvornog ugovora, javni će naručitelj biti u mogućnosti koristiti pregovarački postupak za dodatne usluge (bez prethodne objave poziva na nadmetanje) za nove usluge ili radove koji se sastoje od ponavljanja sličnih usluga ili radova povjerenih gospodarskom subjektu kojem je isti javni naručitelj dodijelio izvorni ugovor, ako su navedene usluge ili radovi u skladu s osnovnim projektom za koji je sklopljen izvorni ugovor nakon objave poziva na nadmetanje, u skladu s uvjetima uspostavljenim u stavku 4. članka 134.

Dokumentacija za nadmetanje bit će dostupna za preuzimanje na adresi navedenoj u odjeljku I.3. Internetska se stranica redovito ažurira, a odgovornost je ponuditelja provjeravati nove sadržaje i izmjene tijekom razdoblja nadmetanja.

Napominjemo da je ova obavijest prvi put objavljena u prethodnoj informacijskoj obavijesti SL 2016/S 043-070158 dana 2.3.2016 pod naslovom: Provjera sukladnosti mjera država članica za prijenos direktiva u sektor zaštite okoliša i tehničke procjene usklađenosti država članica s primjenjivim zakonima EU-a o zaštiti okoliša (grupa 1 i grupa 2).

Točka IV.1.3. sadrži informacija samo za grupu 1. Napominjemo da će grupa 1 biti dodijeljena jednom subjektu dok će se za grupu 2 koristiti kaskadni sustav koji će obuhvaćati 2 do 3 gospodarska subjekta.

VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: 2925
Država: Luksemburg
E-pošta: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 43032100
Internetska adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Možete dostaviti komentare u vezi s postupkom sklapanja ugovora javnom naručitelju iz točke I.1.

Ako smatrate da je došlo do nepravilnosti, možete podnijeti pritužbu Europskom ombudsmanu u roku od 2 godine od datuma kad ste doznali za okolnosti koje su uzrok pritužbi (vidi http://www.ombudsman.europa.eu). Takvom se pritužbom ne obustavlja vremenski rok za ulaganje žalbe i ne otvara se novo razdoblje za ulaganje žalbe.

Možete uložiti žalbu tijelu iz točke VI.4.1. unutar 2 mjeseca od obavijesti o sklapanju ugovora.

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
20/06/2016