Servicii - 221567-2016

30/06/2016    S124

Belgia-Bruxelles: Verificarea conformității și evaluări tehnice ale conformității statelor membre cu legislația UE aplicabilă în domeniul mediului (2 loturi)

2016/S 124-221567

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Comisia Europeană, Directorate-General for the Environment, SRD.2 — Finance
Adresă: BU-9 01/005
Localitate: Brussels
Cod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Cod poștal: 1049
Țară: Belgia
Persoană de contact: Markets Team
E-mail: env-tenders@ec.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm
I.2)Informații privind achizițiile publice comune
Contractul este atribuit de un organism central de achiziţie
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1656
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Verificarea conformității și evaluări tehnice ale conformității statelor membre cu legislația UE aplicabilă în domeniul mediului (2 loturi).

Număr de referinţă: ENV.E.3/FRA/2016/0031.
II.1.2)Cod CPV principal
90700000 Servicii privind mediul
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Obiectivele contractului-cadru sunt următoarele:

pentru lotul 1 — elaborarea unei evaluări juridice care să analizeze conformitatea măsurilor naționale cu anumite directive din sectorul mediului. Sectoarele acoperite includ aerul, substanțele chimice, natura, deșeurile, apa, evaluarea impactului și alte aspecte de mediu.

pentru lotul 2 — elaborarea de evaluări tehnice ale conformității statelor membre cu legislația Uniunii Europene aplicabilă în domeniul mediului. Sectoarele pentru care se pot solicita astfel de evaluări tehnice includ aerul, substanțele chimice, natura, deșeurile, apa, evaluarea impactului și alte aspecte de mediu.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 5 200 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru toate loturile
Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 2
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Verificarea conformității măsurilor adoptate de statele membre în vederea transpunerii legislației din sectorul mediului

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
90700000 Servicii privind mediul
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: 00 Not specified
Locul principal de executare:

Extra muros.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Pentru lotul 1 — elaborarea unei evaluări juridice care să analizeze conformitatea măsurilor naționale cu anumite directive din sectorul mediului. Sectoarele acoperite includ aerul, substanțele chimice, natura, deșeurile, apa, evaluarea impactului și alte aspecte de mediu.

Bugetul anual pentru lotul 1 este de 1 100 000 EUR, ceea ce înseamnă un buget maxim total de 4 400 000 EUR pe întreaga durată de 48 de luni a contractului, în baza unui contract-cadru unic cu 1 operator economic.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 4 400 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

Bugetul pentru lotul 1 este de 1 100 000 EUR pentru fiecare perioadă de 12 luni (ceea ce înseamnă un buget maxim de 4 400 000 EUR pe durata totală de 48 de luni).

Contractul-cadru se va derula pe o perioadă de 12 luni și va fi reînnoit automat de 3 ori (durată maximă totală de 48 de luni) în condiții identice, cu condiția ca activitatea contractantului să fie satisfăcătoare din toate punctele de vedere și în funcție de disponibilitatea bugetului.

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Evaluări tehnice ale conformității statelor membre cu legislația Uniunii Europene aplicabilă în domeniul mediului

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
90700000 Servicii privind mediul
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: 00 Not specified
Locul principal de executare:

Extra muros.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Pentru lotul 2 — elaborarea de evaluări tehnice ale conformității statelor membre cu legislația Uniunii Europene aplicabilă în domeniul mediului. Sectoarele pentru care se pot solicita astfel de evaluări tehnice includ aerul, substanțele chimice, natura, deșeurile, apa, evaluarea impactului și alte aspecte de mediu.

Bugetul anual pentru lotul 2 este de 200 000 EUR, ceea ce înseamnă un buget maxim total de 800 000 EUR pe întreaga durată de 48 de luni a contractului, în baza unui sistem în cascadă la care vor participa 2-3 operatori economici.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 800 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

Bugetul pentru lotul 2 este de 200 000 EUR pentru fiecare perioadă de 12 luni (ceea ce înseamnă un buget maxim de 800 000 EUR pe durata totală de 48 de luni).

Contractul-cadru se va derula pe o perioadă de 12 luni și va fi reînnoit automat de 3 ori (durată maximă totală de 48 de luni) în condiții identice, cu condiția ca activitatea contractantului să fie satisfăcătoare din toate punctele de vedere și în funcție de disponibilitatea bugetului.

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

A se consulta dosarul licitației (a se vedea punctele 1.1 și 1.7 din caietul de sarcini al licitației).

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.3)Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului
Obligaţie de a preciza numele şi calificările profesionale ale angajaţilor desemnaţi pentru executarea contractului

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu mai mulți operatori economici
Numărul maxim preconizat de participanţi la acordul-cadru: 3
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2016/S 043-070158
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 25/08/2016
Ora locală: 16:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Bulgară, Cehă, Daneză, Germană, Grecă, Engleză, Spaniolă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Lituaniană, Letonă, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Suedeză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 9 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 06/09/2016
Ora locală: 14:30
Locul:

avenue de Beaulieu 5, Room E, 1160 Brussels, BELGIA.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

La deschidere pot participa maximum 2 reprezentanți pentru fiecare ofertă (cheltuielile nu sunt acoperite).

Din motive organizatorice și legate de securitate, ofertantul trebuie să transmită numele complet și numărul cărții de identitate sau al pașaportului fiecăruia dintre reprezentanți cu cel puțin 3 zile lucrătoare în prealabil, la adresa: env-tenders@ec.europa.eu

În caz contrar, autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a refuza accesul la sediul său.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

În conformitate cu articolul 134 alineatul (1) literele (e) și (f) din normele de aplicare a Regulamentului (UE, Euratom) 2015/1929 al Parlamentului European și al Consiliului din 28.10.2015 (Regulamentul financiar), pe parcursul celor 3 ani ulteriori încheierii contractului inițial, autoritatea contractantă va putea utiliza procedura de negociere pentru servicii suplimentare (fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare) pentru servicii sau lucrări noi care constau în repetarea unor servicii sau lucrări similare încredințate operatorului economic căruia i s-a atribuit contractul inițial de către aceeași autoritate contractantă, cu condiția ca aceste servicii sau lucrări să fie conforme cu proiectul de bază și ca acest proiect să fi făcut obiectul unui contract inițial atribuit după publicarea unui anunț de participare, sub rezerva condițiilor prevăzute la articolul 134 alineatul (4).

Dosarul licitației va fi disponibil pentru descărcare la adresa indicată la punctul I.3. Site-ul va fi actualizat periodic și este responsabilitatea ofertanților să verifice eventualele actualizări și modificări efectuate pe parcursul perioadei de licitație.

A se avea în vedere că acest contract a fost publicat anterior în anunțul de intenție JO 2016/S 043-070158 din 2.3.2016 cu următorul titlu: „Verificarea conformității măsurilor statelor membre de transpunere a directivelor în sectorul mediului și evaluări tehnice ale conformității statelor membre cu legislația UE în domeniul mediului aplicabilă (lotul 1 și lotul 2)”.

Punctul IV.1.3 oferă informații numai pentru 1 lot. A se avea în vedere faptul că lotul 1 va fi atribuit unui singur operator, în timp ce lotul 2 va utiliza un sistem în cascadă la care vor participa 2-3 operatori economici.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: 2925
Țară: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 43032100
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Eventualele observații privind procedura de atribuire se pot depune la autoritatea contractantă indicată la punctul I.1.

În cazul unei presupuse administrări necorespunzătoare, se poate depune o plângere la Ombudsmanul European în termen de 2 ani de la data la care s-a luat cunoștință de faptele pe care se bazează plângerea (a se vedea http://www.ombudsman.europa.eu). O astfel de plângere nu are drept efect suspendarea termenului sau deschiderea unui nou termen pentru utilizarea căilor de atac.

În termen de 2 luni de la notificarea deciziei de atribuire se poate depune o plângere la organismul menționat la punctul VI.4.1.

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
20/06/2016