Fournitures - 22163-2022

14/01/2022    S10

Pologne-Varsovie: Camions-citernes

2022/S 010-022163

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2021/S 247-654688)

Base juridique:
Directive 2014/25/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP.ZO.O.
Adresse postale: Jana Kazimierza 3
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL Polska
Code postal: 01-248
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Milena Kuś
Courriel: milena.kus@pgnig.pl
Téléphone: +48 885987310
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.przetargi.pgnig.pl

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Zakup cystern kriogenicznych na potrzeby transportu gazu LNG

Numéro de référence: ZP/OD/21/0327/OD/HCW
II.1.2)Code CPV principal
34133100 Camions-citernes
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa na rzecz Zamawiającego 7 szt. fabrycznie nowych, wyprodukowanych nie wcześniej niż po dniu podpisania Umowy, cystern kriogenicznych do transportu skroplonego gazu ziemnego LNG (kod UN 1972). Cysterny będące przedmiotem zamówienia będą pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej 34 ton i liczbie trzech osi każda. Omawiane cysterny muszą być dopuszczone do ruchu na terenie Polski i Unii Europejskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami. Opis przedmiotu zamówienia określony został we Wzorze Umowy, który stanowi Załącznik nr 2 do SWZ oraz załącznikach do Wzoru Umowy, a także w Opisie przedmiotu zamówienia, który stanowi Załącznik nr 1a do SWZ. Administratorem danych osobowych jest Zamawiający – PGNiG Obrót Detaliczny spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Kazimierza 3, 01 – 248, klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych stanowią załączniki do SWZ.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
11/01/2022
VI.6)Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 247-654688

Section VII: Modifications

VII.1)Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Au lieu de:
Date: 18/01/2022
Heure locale: 09:00
Lire:
Date: 25/01/2022
Heure locale: 09:00
Numéro de section: IV.2.6
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Oferta musi zachować ważność do
Au lieu de:
Date: 17/04/2022
Lire:
Date: 24/04/2022
Numéro de section: IV.2.7
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Warunki otwarcia ofert
Au lieu de:
Date: 18/01/2022
Heure locale: 09:10
Lire:
Date: 25/01/2022
Heure locale: 09:10
VII.2)Autres informations complémentaires: