Lieferungen - 221633-2019

14/05/2019    S92

Rumänien-Constanța: Lizenzverwaltungssoftwarepaket

2019/S 092-221633

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Autoritatea Navală Română
Nationale Identifikationsnummer: 11055818
Postanschrift: Incintă port nr. 1
Ort: Constanța
NUTS-Code: RO223 Constanţa
Postleitzahl: 900900
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Raluca Alina Mușat
E-Mail: rmusat@rna.ro
Telefon: +40 372419810
Fax: +40 241616229

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.portal.rna.ro

Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.e-licitatie.ro
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Siguranța navigației

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Licenţe software Microsoft pe 3 ani

Referenznummer der Bekanntmachung: 11055818_2019_PAAPD1067423
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
48218000 Lizenzverwaltungssoftwarepaket
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Autoritatea Navală Română utilizează licențe Microsoft de tip EAS la care valabilitatea expiră în anul 2019. În vederea asigurării îndeplinirii obiectivului tactic „Licențiere software Microsoft pe o perioadă de 3 ani” este necesară înlocuirea software-ului vechi Microsoft instalat pe echipamentele A.N.R. cu software Microsoft de ultimă generație.

Termenul limită până la care se pot solicitat clarificări de către operatorii economici interesați de accesul la procedura de atribuire: în a 19-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor.

Autoritatea contractantă va raspunde în mod clar şi complet tuturor solicitărilor de clarificări/informaţii suplimentare: în a 10-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 357 246.00 EUR
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
72611000 Technische Computerunterstützung
79980000 Abonnementdienste
80533100 Ausbildung im Umgang mit Computern
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO223 Constanţa
Hauptort der Ausführung:

Incinta Port nr. 1, 900900 Constanta.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Nr. denumire, descriere, cod, buc.:

1) Exchange Server — Enterprise ExchgSvrEnt ALNG LicSAPk MVL 395-02412, 1;

2) Exchange Server — Standard ExchgSvrStd ALNG LicSAPk MVL 312-02177, 1;

3) SQL Svr Standard Core SQLSvrStdCore ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic 7NQ-00302, 2;

4) Windows Server STD CORE WinSvrSTDCore ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic 9EM-00562, 120;

5) M365 E3 From SA Unified M365 E3 FromSA ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr AAD-33200, 200;

6) Office Standard OfficeStd ALNG LicSAPk MVL Pltfrm 021-08255, 200;

7) Core CALClient Access License CoreCAL ALNG LicSAPk MVL Pltfrm UsrCAL W06-01066, 200;

8) WIN ENT per DVC WINENTperDVC ALNG UpgrdSAPk MVL Pltfrm KV3-00356, 200.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Componenta tehnică / Gewichtung: 5
Preis - Gewichtung: 95
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Cerinţa 1: Neîncadrarea în prevederile art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice. cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţie de calificare: ofertanții și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situaţiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.

Incadrarea în situaţia prevăzută la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice atrage excluderea ofertantului din procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică.

Modalitate prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinţei: se va completa Documentul Unic de Achiziţii European (DUAE) de către operatorii economici participanţi (ofertant/ofertant asociat/subcontractant) la termenul limită de depunere a ofertelor, la procedura de atribuire cu informaţiile aferente situaţiei lor.

La completarea DUAE operatorii economici (ofertant/ofertant asociat/subcontractant) vor ţine seama şi de Notificarea ANAP nr. 240/2016 (Notificare privind utilizarea DUAE în procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică). In cazul în care 2 sau mai mulţi operatori economici se vor asocia cu scopul de a depune ofertă comună, se va prezenta Acordul de asociere semnat de către părţi, acesta urmând să fie legalizat, doar în situaţia în care oferta comună a acestora va fi declarată câştigătoare, înainte de data semnării contractului.

Se va prezenta DUAE de către fiecare asociat. Se solicită tuturor ofertanţilor ca, odată cu depunerea DUAE, să prezinte şi acordul/acordurile de asociere semnat/semnate de către părţi, acesta/acestea urmând să fie legalizat/legalizate, doar în situaţia în care oferta comună a acestora va fi declarată câştigătoare, înainte de data semnarii contractului. Se vor depune, odată cu DUAE, următoarele documente, după caz: Centralizator cu asociaţii şi subcontractanţii (Formular nr. 2 — Centralizator cu asociaţii şi subcontractanţii) şi/sau Acordul de subcontractare (Formular nr. 4 – Acord de subcontractare) şi/sau Acordul de asociere (Formular nr. 3 – Acord de asociere). Nedepunerea acestora odată cu DUAE de către fiecare ofertant/ofertant asociat/subcontractant, la termenul limită de depunere a ofertelor, constituie temei pentru solicitarea de clarificări pentru eventualele inadvertențe de formă ale informațiilor cuprinse în secțiunile DUAE, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfășurarea corespunzătoare a procedurii de atribuire.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, după aplicarea criteriului de atribuire.

Aceste documente pot fi:

— certificate de atestare fiscală privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat al statului la momentul prezentării,

— certificate de atestare fiscală privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor la bugetul local la momentul prezentării,

— cazierul judiciar al operatorului economic şi al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, aşa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv, valabile la momentul prezentării acestora,

— după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de prevederile prevăzute al art. 165 alin. (3), art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice.

Precizări:

— in cazul depunerii unei oferte comune, cerinţa trebuie îndeplinită de toţi membrii asocierii, precum şi de subcontractantul/subcontractanţii, dacă există,

— in cazul ofertanţilor ce sunt persoane juri [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Proportia de subcontractare In cazul în care ofertantul are subcontractanți, va declara partea/părţile din contract pe care urmează să le subcontracteze, precum şi datele de identificare ale subcontractanţilor propuşi.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Completare DUAE. In DUAE completat de ofertant se vor include şi informatiile solicitate cu privire la subcontractanţi. În cazul subcontractanţilor pe ale căror capacităţi ofertantul nu se bazează, aceştia trebuie să completeze, la rândul lor, DUAE separat. DUAE va conţine numai informaţiile menţionate la alin. (1) lit. a) din Legea 98/2016 cu modificările şi completările ulterioare. Documentele justificative solicitate în susţinerea îndeplinirii acestei cerinţe urmează a fi prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, după aplicarea criteriului de atribuire.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 14/06/2019
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 14/10/2019
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 14/06/2019
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1) Solicitarile de clarificari se vor adresa conform art. 160 din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare si vor fi postate in mod exclusiv in SEAP la sectiunea „Intrebari” din cadrul procedurii, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP, la secţiunea „Documentatie si clarificari”;

2) Autoritatea contractanta nu va da curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decat cea stabilita in prezenta documentatie de atribuire;

3) Potrivit prev. notificării ANAP nr. 245/1.9.2016 op. ec. au obligativitatea depunerii DUAE odată cu oferta, sub sancțiunea respingerii acesteia din urma ca inacceptabilă, conform art. 137 alin. (2) lit. b) din Norme metod. aprobate prin HG 395/2016 cu modif. şi compl. ult. Potrivit prev. art. 193 din Legea 98/2016, ANR va accepta la momentul depunerii ofertelor, DUAE, ca dovadă preliminară care confirmă că operatorul economic în cauză îndeplinește condițiile/criteriile stipulate mai sus urmând ca înainte de atribuirea contractului, ofertantul clasat pe primul loc, după aplicarea criteriului de atribuire, să prezinte documentele justificative actualizate prin care să demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conf. cu informațiile cuprinse în DUAE, potrivit art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016. De asemenea, ANR poate solicita ofertanților să depună toate sau o parte dintre documentele justificative ca dovadă a informațiilor cuprinse în DUAE, în orice moment pe durata desfășurării unei proceduri de atribuire, daca acest lucru este necesar pentru a asigura desfășurarea corespunzătoare a procedurii. DUAE se va depune, după caz, și de către subcontractant/asociat. Pentru îndeplinirea obligației referitoare la modul de transmitere a DUAE de către operatorii economici participanți la procedurile de atribuire, aceștia vor completa direct în SEAP, în secțiunea dedicată a procedurii de interes, DUAE-ul deja configurat de autoritatea contractantă. De asemenea, răspunsurile la DUAE ale operatorilor economici care participă la procedură vor fi completate în SEAP în mod direct, după autentificare, de către fiecare participant. Pentru cazurile în care ofertantul este o asociere de operatori economici sau pentru cazurile în care ofertantul are subcontractanți, fiecare operator economic se va autentifica în sistem și va accesa procedura de atribuire de interes în vederea completării DUAE în calitatea în care a fost inclus în respectiva procedură (asociat, subcontractant). Este necesar ca toți cei care trebuie să răspundă la DUAE să fie înregistrați ca utilizatori ai sistemului;

4) Ofertantul va elabora oferta în conf. cu prev. documentaţiei de atribuire şi va indica, MOTIVAT, în cuprinsul acesteia care informaţii din propunerea tehnică şi/sau din propunerea financiară sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală, în baza legislaţiei aplicabile;

5) Pentru informaţii suplimentare privind depunerea în format electronic a ofertelor în SEAP, ofertanţii se pot adresa la Agenţia pentru Agenda Digitală a României (AADR), tel. +40 213032997, fax: +40 213052899, e-mail: contact@aadr.ro

6) Termenul limită până la care se pot solicitat clarificări de către operatorii economici interesați de accesul la procedura de atribuire: în a 19-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor. Autoritatea contractantă va raspunde în mod clar şi complet tuturor solicitărilor de clarificări/informaţii suplimentare: în a 10-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor;

7) În cazul în care 2 sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: București
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Termenele de exercitare a căilor de atac sunt cele prevăzute de art. 8 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 101/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Biroul Juridic şi Contencios
Postanschrift: Incintă Port Constanţa nr. 1, clădire ANR, etaj IX
Ort: Constanța
Postleitzahl: 900900
Land: Rumänien
E-Mail: rna@rna.ro
Telefon: +40 372419815
Fax: +40 372419807

Internet-Adresse: www.rna.ro

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
10/05/2019