Supplies - 221645-2019

14/05/2019    S92    - - Supplies - Contract notice - Open procedure 

Poland-Warsaw: Pollution-monitoring devices

2019/S 092-221645

Contract notice

Supplies

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Miasto Stołeczne Warszawa
pl. Bankowy 3/5
Warszawa
00-950
Poland
Contact person: Grzegorz Piątkowski
Telephone: +48 224431419
E-mail: zamowieniabzp@um.warszawa.pl
NUTS code: PL911

Internet address(es):

Main address: www.um.warszawa.pl

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/wyszukiwarka.php
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://umw.ezamawiajacy.pl
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa, uruchomienie oraz nadzór nad funkcjonowaniem, obsługa i serwis 2 stacji monitoringu jakości powietrza wraz z oprogramowaniem

Reference number: ZP/GP/271/III-78/19
II.1.2)Main CPV code
38344000
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, uruchomienie oraz nadzór nad funkcjonowaniem, obsługa i serwis 2 stacji monitoringu jakości powietrza wraz z oprogramowaniem na terenie m.st. Warszawy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został we Wzorze umowy wraz z załącznikami, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
38344000
38500000
48000000
44211100
50410000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL911
Main site or place of performance:

Warszawa

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, uruchomienie oraz nadzór nad funkcjonowaniem, obsługa i serwis 2 stacji monitoringu jakości powietrza wraz z oprogramowaniem

Na który składa się realizacja następujących etapów i zadań:

1) Etap I obejmujący poniższe zadania:

a) Zadanie 1: Dostawa i instalacja 2 kontenerów pomiarowych,

b) Zadanie 2: Dostawa i uruchomienie aparatury kontrolno-pomiarowej,

c) Zadanie 3: Dostawa, instalacja i uruchomienie systemu gromadzenia, przetwarzania, udostępniania i archiwizacji danych pomiarowych;

2) Etap II obejmujący poniższe zadania:

a) Zadanie 4: Nadzór nad funkcjonowaniem, obsługa i serwis dwóch stacji monitoringu jakości powietrza,

b) Zadanie 5: Nadzór merytoryczny nad poprawnością wyników i systemem zapewnienia jakości, weryfikacja i udostępnienie danych pochodzących z dwóch stacji monitoringu jakości powietrza.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został we Wzorze umowy wraz z załącznikami, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 29/11/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Nazwę projektu: „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)”,

Umowa o dofinansowanie nr RPMA.02.01.02-14-8835/17-00

II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
III.1.2)Economic and financial standing
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, że dysponują / będą dysponować osobami (minimum 2 osoby) zdolnymi do wykonania zamówienia, które spełniają łącznie lub rozdzielnie poniższe wymagania:

a) minimum 2 serwisantami z których każdy posiada minimum 12-miesięczne doświadczenie w wykonywaniu usług serwisowych sprzętu do analizatorów gazowych do pomiarów jakości powietrza,

b) minimum 1 serwisantem, który posiada minimum 12-miesięczne doświadczenie w wykonywaniu usług serwisowych poborników manualnych pyłu,

c) minimum 1 serwisantem, który posiada minimum 12-miesięczne doświadczenie w wykonywaniu usług serwisowych zestawów kalibracyjnych Zero/Span służących do monitoringu powietrza,

d) minimum 1 serwisantem, który posiada minimum 12-miesięczne doświadczenie w wykonywaniu usług serwisowych analizatorów ciągłego pomiaru pyłów służących do monitoringu powietrza,

e) minimum 1 ekspertem, który posiada minimum 12-miesięczne doświadczenie w zakresie weryfikacji danych z mierników automatycznych i poborników manualnych.

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Szczegółowe warunki realizacji zamówienia, zawarte są we Wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 17/06/2019
Local time: 12:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 17/06/2019
Local time: 12:15
Place:

Publiczna sesja otwarcia ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego przy ul. Niecałej 2, POLSKA, w pok. nr 309 (sala konferencyjna), piętro III

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:

1. Podstawy wykluczenia

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, w stosunku do których zachodzą przesłanki wykluczenia wskazane w art. 24 ust. 1 ustawy.

2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

a) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia,

b) informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp,

c) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,

3. Inne informacje:

a) Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 50 000 PLN;

b) Termin związania ofertą: 60 dni (sprostowanie do pkt. IV.2.6 ogłoszenia);

c) Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej ani ustanawiać dynamicznego systemu zakupu;

d) Zamawiający zastosuje do badania i oceny ofert „procedurę odwróconą”, opisaną w art. 24aa ustawy.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587803

Internet address: www.uzp.gov/kio

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
10/05/2019