Leveringen - 221659-2021

04/05/2021    S86

Finland-Helsinki: Brandstoffen

2021/S 086-221659

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Hansel Oy
Nationaal identificatienummer: 0988084-1
Postadres: PL 1386
Plaats: Helsinki
NUTS-code: FI Suomi / Finland
Postcode: FI-00101
Land: Finland
Contactpersoon: Jinna Jylhä
E-mail: kilpailutus@hansel.fi
Telefoon: +358 294444200
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.hansel.fi
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Yhteishankintayksikkö
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Tankkaukset valtion maksuaikakortilla 2021—2023 (2024)

Referentienummer: HANSEL PJ 00595
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09100000 Brandstoffen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Hansel Oy käynnistää kilpailutuksen, jonka tavoitteena on muodostaa puitejärjestely, jonka kautta Hansel Oy:n asiakkaat, jotka käyttävät maksamisessa valtion maksuaikakorttia, voivat hankkia dieseliä, bensiiniä, moottoripolttoöljyä ja muita nestemäisiä liikennepolttoaineita puitesopimustoimittajien palvelu-, automaatti-, express- sekä veneasemilta Suomessa.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09134200 Dieselbrandstof
09132000 Benzine
09135000 Stookoliën
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI Suomi / Finland
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Puitejärjestelyllä Hansel Oy:n asiakkaat, jotka käyttävät maksamisessa valtion maksuaikakorttia voivat hankkia dieseliä, bensiiniä, moottoripolttoöljyä ja muita nestemäisiä liikennepolttoaineita puitesopimustoimittajien palvelu-, automaatti-, express sekä veneasemilta Suomessa.

Hankinnat tehdään polttoaineiden jakeluasemilta valtion maksuaikakortilla.

Puitejärjestelyyn pyritään saamaan mukaan myös muita asemilla tarjottavia autoiluun liittyviä tuotteita ja palveluita, kuten voiteluaineita, lasinpesunesteitä, urealiuosta, pyyhkijän sulkia, polttimoita, autopesuja sekä sähköauton latausta.

Kilpailutuksen sisältö on alustava ja siihen voi tulla muutoksia.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
01/10/2021

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Tekninen vuoropuhelu

Tekninen vuoropuhelu koostuu kiinnostuneiden tarjoajien tapaamisista sekä tarjouspyyntömateriaaliluonnosten kommentoinnista. Huomioittehan, että kyseessä on ennakkoilmoitus. Tällä ilmoituksella ei pyydetä tarjouksia. Tässä ilmoituksessa esitetyt kuvaukset sekä tarjouspyynnön arvioitu julkaisuajankohta ovat alustavia ja suuntaa antavia ennakkotietoja, jotka eivät sido hankintayksikköä.

Hankintayksikkö tulee tarjoamaan hankinnasta kiinnostuneille tarjoajille mahdollisuuden tarjouspyyntöluonnosmateriaalin kirjalliseen kommentointiin sähköpostin välityksellä. Tarjouspyyntömateriaalien kommentointi on suunniteltu alustavasti elo- ja syyskuulle 2021.

Lisäksi hankintayksikkö varaa mahdollisuuden kutsua tekniseen vuoropuheluun ilmoittautuneita tarjoajia tapaamiseen. Tarjoamisesta kiinnostuneet toimittajat pyritään alustavasti tapaamaan kesä—syyskuun 2021 aikana.

Tekniseen vuoropuheluun ilmoittautuminen tai ilmoittautumatta jättäminen ei estä mahdolliseen hankintamenettelyyn osallistumista.

Ilmoittautuminen

Pyydämme kilpailutuksesta kiinnostuneita tarjoajia ilmoittautumaan tekniseen vuoropuheluun ilmoittamalla seuraavat tiedot sähköpostitse osoitteeseen kilpailutus@hansel.fi otsikolla "Tankkaukset valtion maksuaikakortilla 2021—2023 (2024)":

— Yrityksen nimi

— Yhteyshenkilön nimi

— Yhteyshenkilön sähköpostiosoite.

Toivomme mahdollisimman pikaista ilmoittautumista tekniseen vuoropuheluun, jotta mahdollisten tapaamisten ajankohdat saadaan sovittua. Pyydämme tekemään ilmoittautumisen viimeistään 31.5.2021, mutta ilmoittautuminen on mahdollista myös tämän jälkeen.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/04/2021