Suministros - 221675-2020

Submission deadline has been amended by:  256730-2020
13/05/2020    S93

Rumanía-Râmnicu Sărat: Equipamiento médico

2020/S 093-221675

Anuncio de licitación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Primaria Municipiului Râmnicu Sărat
Número de identificación fiscal: 2406871
Dirección postal: Str. Nicolae Bălcescu nr. 1
Localidad: Râmnicu Sărat
Código NUTS: RO222 Buzău
Código postal: 125300
País: Rumania
Persona de contacto: Simona Cernea
Correo electrónico: achizitii@primariermsarat.ro
Teléfono: +40 238561946
Fax: +40 238561947
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.primariermsarat.ro
Dirección del perfil de comprador: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100094761
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
La comunicación electrónica exige que se utilicen herramientas y dispositivos no disponibles de forma general. Es posible acceder de forma libre, directa, completa y gratuita a estas herramientas y dispositivos, en: www.e-licitatie.ro
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Furnizare echipamente și dotări pentru proiectul „Dotarea ambulatoriului integrat din cadrul Spitalului Municipal Râmnicu Sărat”

Número de referencia: 2406871/2020/1
II.1.2)Código CPV principal
33100000 Equipamiento médico
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Furnizare echipamente și dotări pentru proiectul „Dotarea ambulatoriului integrat din cadrul Spitalului Municipal Râmnicu Sărat”.

Valoarea estimata a achizitiei: 7 995 547,56 RON fără TVA.

Termenul de livrare a produselor este de trei luni de la emiterea ordinului de incepere a furnizarii produselor.

Termenul pana la care operatorii economici pot solicita clarificari, in conformitate cu prevederile art.160 alin. (2) din Legea 98/2016, modificat prin OUG 107/2017, este de 10 zile. Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari (daca acestea au fost primite in termen), cu sapte zile inainte de data stabilita pentru depunerea ofertelor.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 7 995 547.56 RON
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
31518600 Proyectores de luz
33112200 Unidad de ultrasonidos
33112320 Equipo Doppler
33122000 Aparatos de oftalmología
33123200 Aparatos de electrocardiografía
33123210 Aparatos de control cardíaco
33124110 Sistemas de diagnóstico
33157400 Respiradores para uso médico
33161000 Unidad de electrocirugía
33182000 Aparatos de ayuda cardíaca
33182100 Desfibrilador
33182200 Aparatos de estimulación cardíaca
33190000 Instrumentos y aparatos médicos diversos
33191110 Autoclaves
33192210 Mesas de reconocimiento médico
33192230 Mesas de operaciones
33195100 Monitores
33195110 Monitores de respiración
37441300 Bicicletas estáticas
38300000 Instrumentos de medición
38434500 Analizadores bioquímicos
38434540 Equipo biomédico
38516000 Microscopios ópticos compuestos monoculares o binoculares
42514300 Aparatos de filtrado
42931100 Centrifugadoras de laboratorio y accesorios
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: RO222 Buzău
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Spitalul Municipal Râmnicu Sărat, Str. Nicolae Bălcescu nr. 2, județul Buzău.

II.2.4)Descripción del contrato:

Furnizare echipamente și dotări pentru proiectul „Dotarea ambulatoriului integrat din cadrul Spitalului Municipal Râmnicu Sărat”.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: 1.1. Perioada de garantie acordata echipamentelor si aparaturii medicale trebuie sa fie de minimum 24 de luni si include instalarea, punerea in functiune, testarea functionala a dispozitivelor medicale, de catre specialistii pentru astfel de operatiuni ai distribuitorului/producatorului si dupa incheierea unui proces verbal de dare in folosinta. / Ponderación: 30
Precio - Ponderación: 70
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 5
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Programului Operational 2014-2020, Axa prioritara 8 – Dezvoltarea infrastructurii sanitare si sociale, prioritatea de investitii 8.1. – Investitii in infrastructurile sanitare si sociale – operațiunea A – Ambulatorii.

II.2.14)Información adicional

Programului Operational 2014-2020, Axa prioritara 8 – Dezvoltarea infrastructurii sanitare si sociale, prioritatea de investitii 8.1. – Investitii in infrastructurile sanitare si sociale – operațiunea A – Ambulatorii.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Cerinţa nr. 1.

Ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul susţinător trebuie să demonstreze că nu se încadreaza în prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016.

In acest sens, ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator va completa DUAE la secțiunea corespunzătoare cerinței.

De asemenea, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, asupra ofertelor admisibile, anterior atribuirii contractului, va prezenta, la solicitarea autoritatii contractante, urmatoarele documente edificatoare care probeaza/confirma neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 164 de mai sus, atat pentru ofertantul unic/ofertantul asociat, cat şi pentru subcontractantul/tertul sustinător declarați în ofertă:

— cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

— alte documente edificatoare, dupa caz.

Cerinţa nr. 2.

Ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator trebuie sa demonstreze ca nu se încadreaza în prevederile art. 165 din Legea nr. 98/ 2016. În acest sens, ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinător va completa DUAE la secțiunea corespunzătoare cerinței.

De asemenea, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, asupra ofertelor admisibile, anterior atribuirii contractului, va prezenta, la solicitarea autoritatii contractante, următoarele documente edificatoare care probează/confirmă neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 165 de mai sus, atât pentru ofertantul unic/ofertantul asociat, cât și pentru subcontractantul/tertul sustinator declarati în ofertă:

A. Persoanele juridice române trebuie să prezinte:

— certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat din care sa reiasa lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestui certificat. Conform art. 166 alin. (2) din Legea 98/2016, operatorii economici nu sunt exclusi din procedura atunci cand cuantumul impozitelor, taxelor si contributiilor la bugetul general consolidat datorate si restant este mai mic de 10 000 RON;

B. Persoanele juridice straine vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de institutiile autorizate ale tarii de origine (certificate de atestare fiscala, caziere judiciare, alte documente echivalente etc.) prin care sa dovedeasca faptul ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, in conformitate cu legislatia nationala a tarii de rezidenta a ofertantului unic/ofertantului asociat/subcontractantului/tertului sustinator sau a tarii in care ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator este stabilit. Din documentele edificatoare prezentate trebuie sa reiasa lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestora.

Cerinţa 3.

Ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator trebuie să demonstreze ca nu se încadrează în prevederile art. 167 din Legea nr. 98/ 2016. În acest sens, ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator va completa DUAE la secțiunea corespunzătoare cerinței;

Cerinţa nr. 4

Ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator va prezenta o declaratie cu privire la conflictul de interese în conformitate cu prevederile art. 60 alin. (1) lit. a), lit. d) si lit. e) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Se va completa formularul aferent din sectiunea „Formulare” din documentatia de atribuire si se va semna cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. Se va prezenta de catre ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator, odata cu DUAE, la secțiunea corespunzătoare cerinței.

Nota: în sensul dispozitiilor art. 60 alin. (1) lit. d), prin actionar sau asociat semnificativ se intelege persoana care exercita drepturi aferente unor actiuni care, cumulate, reprezinta cel putin 10 % din capitalul social sau ii confera detinatorului cel putin 10 % din totalul drepturilor de vot in adunarea generala.

Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, asupra ofertelor admisibile anterior atribuirii contractului va prezenta, la solicitarea autoritatii contractante, urmatoarele documente edificatoare:

— alte documente edificatoare care probeaza/confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 167 alin. (1), atat pentru ofertantul unic/ofertantul asociat, cat si pentru subcontractantul/tertul sustinator declarati in oferta;

— documente edificatoare prin care sa demonstreze faptul ca ofertantul unic/ofertantul asociat, cat si pentru subcontractantul/tertul sustinator declarati in oferta se incadreaza in prevederile art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice (daca este cazul);

— alte documente edificatoare, dupa caz.

Persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante definite conform art. 63 din Legea 98/2016 sunt urmatoarele:

— primar – Cîrjan Sorin Valentin;

— viceprimar – Florian Nicolae;

— consilieri locali: Apostol Marieana, Bedereag Dorina, Dicianu Doru Nelu, Grama Mariana, Grigoraş Nelu, Ionescu Ştefan, Iuga Ionuț Ciprian, Lăstun Marian Mădălin, Popescu Stanciu, Predonescu Lucian, Puşcaşu Cornelia, Roşca Constantin, Sava Manuela Camelia, Ioniță Georgiana Cătălina, Stolojanu Mihai, Tronaru Cristian Ovidiu, Ţopană Mariana, Ungureanu Gheorghita.

1. Operatorii economici ce depun oferta trebuie să dovedeasca o forma de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. In vederea demonstrarii indeplinirii criteriului de capacitate de exercitare a activitatii profesionale, ofertantul unic/ofertantul asociat/tertul sustinator/subcontractantul va completa DUAE – subsectiunea „Inscrierea in Registrul Comertului”.

Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea autoritatii contractante, certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial in integralitate. De asemenea, in certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial trebuie sa se regaseasca si urmatoarele informatii: datele de identificare ale operatorului economic, actionarii/asociatii, organele de conducere, administratorii, membrii Consiliului de administratie, membrii Consiliului de supraveghere, cotele de participare;

2. Se va prezenta aviz eliberat de Ministerul Sănătăţii prin Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale (ANMDM), pentru comercializarea echipamentelor medicale specifice procedurii. Actul normativ care impune obligativitatea acestei autorizari – alin. (1), (2), art. 926 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, titlul XX „Dispozitive medicale”, cu completarile si modificarile ulterioare si Ordinul ministrului sanatatii nr. 1008/2016 pentru aprobarea normelor privind reforma în domeniul sănătăţii, referitoare la avizarea activităţilor în domeniul dispozitivelor medicale. Pentru persoanele fizice/juridice straine se solicita prezentarea de documente din care sa reiasa ca ofertantul desfasoara in tara de origine legal activitati economice care includ si pe cele care fac obiectul prezentei achizitii. Documentele vor fi insotite de traducere autorizata in limba romana.

Operatorul economic (lider, asociat, subcontractant) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Nota 1: pentru persoanele juridice straine, se vor prezenta documente edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este stabilit din care sa reiasa informatiile solicitate de catre autoritatea contractanta, traduse in limba romana de un traducator autorizat.

Nota 2: în cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre membrii asocierii. Pentru indeplinirea cerintei este suficient ca obiectul de activitate al fiecarui membru sa fie in concordanta cu partea din contract pe care o va realiza.

Nota 3. în situatia in care ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unor terti sau in situatia in care subcontracteaza parti din contract, acesta va prezenta certificatul constatator si pentru tertii sustinatori/subcontractantii declarati in DUAE dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile.

Nota 4: autoritatea contractanta poate solicita ofertantilor sa completeze sau sa clarifice documentele justificative prezentate ca dovada a informatiilor cuprinse în DUAE.

Nota 5: nu se accepta ofertanti in curs de avizare. In cazul unei oferte depuse de catre o asociere, avand in vedere ca acestia raspund solidar in fata autoritatii contractante, fiecare asociat in parte are obligatia de a prezenta avizul de functionare emis de catre Min. Sănătății.

Modalitatea de indeplinire cerinte: se va completa DUAE de catre toti operatorii economici (ofertantii, ofertantii asociati, tertii sustinatori si subcontractantii) participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente si […] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Situación económica y financiera
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Proportia de subcontractare: în cazul în care are intentia sa subcontracteze parte/parti din contract, ofertantul are obligatia de a cuprinde în oferta sa denumirea subcontractantilor si datele de contact ale acestora, partea/partile din contract care urmeaza a fi îndeplinite de catre acestia, valoarea la care se ridica partea/partile respective, precum si acordul subcontractantilor cu privire la aceste aspecte. Raspunderea contractantului în ceea ce priveste modul de îndeplinire a contractului de achizitie publica nu este diminuata în cazul în care o parte/parti din contract sunt îndeplinite de subcontractanti. Resursele materiale si umane ale subcontractantilor declarati se vor lua în considerare daca se vor prezenta documente relevante pentru partea lor de implicare în contractul care urmeaza sa fie îndeplinit. Subcontractantul/subcontractantii nu trebuie sa se afle în situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 164, art. 165 si 167 si nici sa genereze situatiile prevazute la art. 59-60 din Legea nr. 98/2016. Autoritatea contractanta va verifica inexistența unei situații de excludere prevazute la art. 164, 165 și 167 în legatură cu subcontractanții propuși. În cazul în care este identificata o situatie de excludere, cu aplicarea în mod corespunzator a dispozitiilor art. 171 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta va solicita ofertantului o singura dată să înlocuiască un subcontractant în legatura cu care a rezultat, în urma verificarii, că se afla în aceasta situatie conform art. 170 alin. (2) din Legea 98/2016 cu modificarile și completarile ulterioare.

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat – ofertanţii trebuie să prezinte o lista a principalelor livrari de produse efectuate in cursul unei perioade care acopera cel mult trei ani, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati, din care sa reiasa faptul ca ofertantul a livrat produse similare in valoare/valoare cumulata de cel putin 7 900 000 RON fără TVA la nivelul a maximum trei contracte.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Ofertantul va completa campurile corespunzatoare din DUAE cu privire la subcontractare. Subcontractantii nominalizati in oferta vor completa DUAE cu informatiile aferente situatiei lor. Se va prezenta formularul – „Acordul de subcontractare”.

Se vor preciza informatii cum ar fi: numarul si data contractului invocat drept experienta similara, valoarea, beneficiarul, data si numarul documentului de receptie, precum si ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil. Toate documentele justificative (documente/certificate de predare-primire sau recomandari sau procese verbale de receptie sau certificate constatatoare sau contracte sau parti relevante ale contractelor etc.) aferente cerintelor de calificare solicitate mai sus, vor fi prezentate doar la solicitarea autoritatii contractante. De regula, documentele prin care operatorii economici pot îndeplini cerinta privind experienta similara sunt urmatoarele, fara a se limita la:

— certificate de predare-primire;

— recomandari;

— procese-verbale de receptie;

— certificate constatatoare.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 10/06/2020
Hora local: 15:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Rumano
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 10/10/2020
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 10/06/2020
Hora local: 15:00
Lugar:

In SEAP.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

Capacitatea tehnica si/sau profesionala poate fi dovedita prin sustinere, in conformitate cu prevederile alin. (1) art. 182 din Legea 98/2016. In cazul în care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocând si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective. Angajamentul trebuie sa fie explicit, scris si neconditionat, precizand fara echivoc cerinta pentru care tertul intelege sa acorde sustinerea, precum si modalitatea concreta de acordare a sustinerii, in conditiile legii. Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui ca anexe la respectivul angajament. Angajamentul ferm prezentat de ofertant trebuie sa prevada care sunt resursele care sunt aduse in sustinere si sa evidentieze faptul ca disponibilizarea acestora se va realiza neconditionat in functie de necesitatile care apar pe parcursul indeplinirii contractului in cauza, in conditiile si in termenele acestuia. Conform prevederilor art.184 din Legea nr.98/2016, prin angajamentul ferm, tertul/tertii se va/vor angaja ca va/vor raspunde in mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achizitie publica. Raspunderea solidara a tertului/tertilor sustinator/sustinatori se va angaja sub conditia neindeplinirii de catre acesta/acestia a obligatiilor de sustinere asumate prin angajament. Atunci cand ofertantul demonstreaza indeplinirea cerintei de calificare legata de capacitatea tehnica si/sau profesionala prin invocarea sustinerii acordate de unul sau mai multi terti, capacitatea acestuia/acestora se va cumula cu cea a ofertantului in ceea ce priveste respectiva/respectivele cerinte.

Mod de indeplinire: completarea DUAE de ofertant, in care se vor include informatiile cu privire la existenta unei sustineri de terta parte, inclusiv masurile avute în vedere de acesta pentru a accesa în orice moment resursele necesare, la care se ataseaza DUAE si angajamentul ferm ale tertului sustinator/angajamentele ferme ale tertilor sustinatori din care trebuie sa rezulte modul efectiv in care tertul/tertii sustinatori vor asigura indeplinirea angajamentului. Tertul/tertii sustinatori vor completa DUAE cu informatii corespunzator sustinerii acordate. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele trei locuri în clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Nedepunerea odata cu oferta, a DUAE, a angajamentului ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.

1) Orice referire din cuprinsul prezentei documentatii de atribuire (inclusiv a caietului de sarcini), prin care se indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie si/sau o licenta de fabricatie sau se indica o autorizatie, diploma, atestate, certificate se va citi si interpreta ca fiind insotita de mentiunea „sau echivalent”;

2) Ofertantul elaboreaza oferta in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire si indica in cuprinsul acesteia care informatii din propunerea tehnica si/sau din propunerea financiara sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala;

3) Răspunsurile la DUAE ale operatorilor economici care participă la procedură vor fi completate în SEAP în mod direct, după autentificare, de către fiecare participant.

Pentru cazurile în care ofertantul este o asocie […] detalii pe www.e-licitatie.ro

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Dirección postal: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localidad: București
Código postal: 030084
País: Rumania
Correo electrónico: office@cnsc.ro
Teléfono: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Dirección de internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Eventualele contestații se pot depune la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor și vor fi soluționate potrivit Legii 101/2016.

Termenul de depunere a contestației: în conformitate cu art. 8 din Legea 101/2016.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Primăria Municipiului Râmnicu Sărat
Dirección postal: Str. Nicolae Bălcescu nr. 1
Localidad: Râmnicu Sărat
Código postal: 125300
País: Rumania
Correo electrónico: achizitii@primariermsarat.ro
Teléfono: +40 238561946
Fax: +40 238561947
Dirección de internet: www.primariermsarat.ro
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
09/05/2020