Lieferungen - 221677-2021

Submission deadline has been amended by:  229071-2021
04/05/2021    S86

Polen-Tarnów: Ausstattung und Ausrüstung für Strahlentherapie

2021/S 086-221677

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza w Tarnowie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Lwowska 178 a, 33-100 Tarnów
Postanschrift: ul. Lwowska 178A
Ort: Tarnów
NUTS-Code: PL Polska
Postleitzahl: 33-100
Land: Polen
E-Mail: kasia23@lukasz.med.pl
Telefon: +48 146315167
Fax: +48 146315167
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.lukasz.med.pl
Adresse des Beschafferprofils: www.platformazakupowa.pl/pn/lukasz_med
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://platformazakupowa.pl/pn/lukasz_med
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://platformazakupowa.pl/pn/lukasz_med
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zakup, dostawa, montaż, instalacja, uruchomienie akceleratora wraz z dostosowaniem pomieszczenia

Referenznummer der Bekanntmachung: 17/21
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33151000 Ausstattung und Ausrüstung für Strahlentherapie
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, montaż, instalacja, uruchomienie akceleratora, przeszkolenie w zakresie obsługi, demontaż wraz z utylizacją posiadanego aktualnie przez Zamawiającego akceleratora oraz dostosowanie infrastruktury i pomieszczeń. Wszelkie obowiązki związane z utylizacją akceleratora obciążają Wykonawcę. Zakup akceleratora dokonywany jest w ramach programu wieloletniego „Narodowa Strategia Onkologiczna” w ramach zadania: „Doposażenie zakładów radioterapii”.

2. Zaoferowane urządzenia i niezbędne wyposażenie musi posiadać wymagane dopuszczenie do stosowania w obiektach służby zdrowia oraz świadczące o wymaganym dopuszczeniu do stosowania i obrotu na terenie Polski tj. certyfikat CE i deklaracje zgodności zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
50421000 Reparatur und Wartung von medizinischen Einrichtungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
Hauptort der Ausführung:

Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie, ul. Lwowska 178A, 33-100 Tarnów – Zakład Radioterapii.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zakup, dostawa, montaż, instalacja, uruchomienie akceleratora, przeszkolenie w zakresie obsługi, demontaż wraz z utylizacją posiadanego aktualnie przez Zamawiającego akceleratora oraz dostosowanie infrastruktury i pomieszczeń. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do:

— montażu, instalacji, uruchomienia przedmiotu zamówienia, demontażu i utylizacji posiadanego akceleratora wskazanego przez Zamawiającego,

— współpracy i uzgodnień z Zamawiającym w ramach dostosowania infrastruktury i pomieszczeń Zakładu Radioterapii, w których ma być zainstalowany nowy oferowany przez Wykonawcę akcelerator,

— przeszkolenia personelu Zakładu Radioterapii w zakresie obsługi i praktycznego wykorzystania sprzętu i oprogramowania przeprowadzone w języku polskim w miejscu instalacji, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym zakończone podpisaniem „Protokołu szkolenia”. Szkolenie wybranej osoby z personelu Zakładu Radioterapii w zakresie lokalnego wsparcia, diagnostyki i naprawy akceleratora poza miejscem instalacji akceleratora

Opracowania wszystkich niezbędnych dokumentów koniecznych do uzyskania zezwolenia Prezesa PAA na uruchomienie pracowni akceleratorowej oraz na stosowanie akceleratora do celów medycznych w uruchomionej pracowni oraz wykonanie pomiarów dozymetrycznych.

Akcelerator oraz urządzenia wchodzące w skład infrastruktury związanej z jego funkcjonowaniem muszą odpowiadać wymaganiom stawianym przez przepisy prawa i spełniać przewidziane dla nich normy techniczne.

Zaoferowane urządzenia i niezbędne wyposażenie musi posiadać wymagane dopuszczenie do stosowania w obiektach służby zdrowia oraz świadczące o wymaganym dopuszczeniu do stosowania i obrotu na terenie Polski tj. certyfikat CE i deklaracje zgodności zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych.

Wszelkie opisy przedmiotu zamówienia należy odczytywać wraz ze zmianami specyfikacji będącymi konsekwencją udzielonych zapytań do Zamawiającego.

Zamawiający wymaga minimalnego okresu gwarancji na dostarczony akcelerator 24 miesiące, na zainstalowane urządzenia i wyposażenie (w tym oprogramowanie) 24 miesiące, na prace budowlane 36 miesięcy.

Zamawiający dopuszcza możliwość nieodpłatnego przechowania akceleratora w magazynach Wykonawcy w przypadku, gdy zaawansowanie prac adaptacyjnych nie będzie pozwalało na montaż akceleratora w miejscu docelowym. Wzór umowy przechowania wraz z protokołami stanowi załącznik nr 8 do SWZ.

Wykonawca zobowiązuje się:

— dostarczyć akcelerator w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, ale nie później niż do dnia 25 sierpnia 2021 r. oraz podpisać „Protokół zdawczo-odbiorczy” z dostawy i odbioru sprzętu i wystawić fakturę VAT – dotyczącą zakupu akceleratora.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: jakość techniczna / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 25/08/2021
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zakup akceleratora dokonywany jest w ramach programu wieloletniego „Narodowa Strategia Onkologiczna” w ramach zadania: „Doposażenie zakładów radioterapii” z Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Szczegółowe warunki i realizacja umowy zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SWZ.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 01/06/2021
Ortszeit: 09:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 29/08/2021
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 01/06/2021
Ortszeit: 09:30
Ort:

Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ, ul. Lwowska 178 a, 33-100 Tarnów.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Ort: Warszawa
Land: Polen
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: KIO
Ort: Warszawa
Land: Polen
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
29/04/2021