Szolgáltatások - 221721-2015

Normál nézet megjelenítése

27/06/2015    S122

Belgium-Brüsszel: Ionoszféra-előrejelző szolgáltatás

2015/S 122-221721

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatások

2004/18/EK irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: Európai Bizottság, Belső Piaci, Ipar-, Vállalkozás- és Kkv-politikai Főigazgatóság
Postai cím: avenue d'Auderghem 45
Város: Brüsszel
Postai irányítószám: 1049
Ország: Belgium
E-mail: grow-gp2-call-for-tenders@ec.europa.eu

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://ec.europa.eu/growth/index_en.htm

Elektronikus hozzáférés az információkhoz: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=810

További információ a következő címen szerezhető be:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
Hivatalos név: Európai Bizottság, Belső Piaci, Ipar-, Vállalkozás- és Kkv-politikai Főigazgatóság
Postai cím: az utasításokat lásd a meghívólevél 1. szakaszában és a pályázati dokumentáció 3.1. szakaszában
Város: Brüsszel
Ország: Belgium

I.2)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.3)Fő tevékenység
Egyéb: Európai Bizottság, Belső Piaci, Ipar-, Vállalkozás- és Kkv-politikai Főigazgatóság.
I.4)Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

II. szakasz: A szerződés tárgya

II.1)Meghatározás
II.1.1)Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
Ionoszféra-előrejelző szolgáltatás.
II.1.2)A szerződés típusa és a teljesítés helye
Szolgáltatások
Szolgáltatási kategória száma 8: Kutatási és fejlesztési szolgáltatások
A teljesítés helye: A nyertes ajánlattevő telephelye, illetve bármely egyéb, a pályázati dokumentációban feltüntetett helyszín.
NUTS-kód
II.1.3)Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
II.1.4)Keretmegállapodásra vonatkozó információk
II.1.5)A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
A pályázati felhívás célja szerződés odaítélése az ionoszférával kapcsolatos előrejelzések és becslések kézzelfogható eredményekké és felhasználóknak szánt adatokká történő alakításához. Az ilyen eredmények elérésére egy ionoszféra-előrejelző szolgáltatási prototípus megtervezése és kifejlesztése révén, valamint egy olyan szolgáltatás biztosításának megkezdésével történik, amely az ionoszféra-eseményekkel kapcsolatos korai figyelmeztetéseket és előrejelzéseket szolgáltat.
II.1.6)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

73100000 Kutatási és kísérleti fejlesztési szolgáltatások, 38112100 Globális navigációs és helyzetmeghatározó rendszerek (GPS vagy egyenértékű)

II.1.7)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
II.1.8)Részek
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.9)Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem
II.2)Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1)Teljes mennyiség:
Becsült érték áfa nélkül: 700 000 EUR
II.2.2)Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ
Vételi jog (opció): nem
II.2.3)Meghosszabbításra vonatkozó információk
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.3)A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: 24 (a szerződés megkötésétől számítva)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Lásd a pályázati dokumentáció 2.4. szakaszát.
III.1.2)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Lásd a pályázati dokumentáció 2.3. szakaszát.
III.1.3)A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Lásd a pályázati dokumentáció 2.7. szakaszát.
III.1.4)Egyéb különleges feltételek
III.2)Részvételi feltételek
III.2.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Lásd a pályázati dokumentáció 4.2.2. szakaszát.
III.2.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Lásd a pályázati dokumentáció 5.2.2. szakaszát.
III.2.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Lásd a pályázati dokumentáció 5.2.3. szakaszát.
III.2.4)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.3)Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1)Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve: nem
III.3.2)A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét: igen

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Az eljárás fajtája
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt
IV.1.2)Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma
IV.1.3)Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során
IV.2)Bírálati szempontok
IV.2.1)Bírálati szempontok
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban, illetve az ismertetőben meghatározott részszempontok
IV.2.2)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem
IV.3)Adminisztratív információk
IV.3.1)Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:
434/PP/GRO/RCH/15/8381.
IV.3.2)Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre
nem
IV.3.3)A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei
IV.3.4)Ajánlattételi vagy részvételi határidő
16.9.2015
IV.3.5)Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére
IV.3.6)Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
Az EU bármely hivatalos nyelve
IV.3.7)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 8 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 24.9.2015 - 14:30
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen

További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A tenderbontáson minden ajánlattevő egy-egy felhatalmazott képviselője lehet jelen. A tenderbontáson részt venni kívánó vállalatok szándékukról legalább 48 órával korábban küldjenek értesítést az grow-gp2-call-for-tenders@ec.europa.eu e-mail címre. Ezt a szándéknyilatkozatot az ajánlattevő felhatalmazott tisztviselőjének kell aláírnia, megadva annak a személynek a nevét, aki az ajánlattevő megbízásából részt vesz a tenderbontási ülésen.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra: GNSS.
VI.3)További információk
A pályázati eljárásban való részvétel egyenlő feltételek mellett nyitott valamennyi, az Európai Unió tagállamaiból származó jogi és természetes személy, valamint a közbeszerzések tekintetében az Európai Unióval különmegállapodást kötött harmadik országokból származó természetes és jogi személy számára, a szóban forgó megállapodásban foglalt feltételek szerint. A részvétel nyitott továbbá valamennyi természetes és jogi személy számára, amely olyan harmadik országból származik, amely a H2020-hoz kapcsolódik.
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név: Az Európai Unió Törvényszéke
Postai cím: rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: 2925
Ország: Luxemburg
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetcím: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
VI.4.3)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
VI.5)E hirdetmény feladásának időpontja:
17.6.2015