Lieferungen - 221741-2021

04/05/2021    S86

Polen-Żywiec: Busse für den öffentlichen Verkehr

2021/S 086-221741

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Miejski Zakład Komunikacyjny w Żywcu Sp. z o.o.
Ort: Żywiec
NUTS-Code: PL225 Bielski
Postleitzahl: 34-300
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Katarzyna Czech-Sporek
E-Mail: przetargi@mzk.zywiec.pl
Telefon: +48 338612666
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.mzk.zywiec.pl/
I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
Der Auftrag wird von einer zentralen Beschaffungsstelle vergeben
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.mzk.zywiec.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: transport

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowych, niskopodłogowych, niskoemisyjnych autobusów miejskich dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Żywcu Sp. z o.o.

Referenznummer der Bekanntmachung: 1/ZS/PN/2021
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34121100 Busse für den öffentlichen Verkehr
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Zakres dostawy obejmuje dostarczenie 3 sztuk autobusów wraz z wyposażeniem dodatkowym oraz dostarczenie dokumentacji i niezbędnego oprogramowania na warunkach określonych w SWZ.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 3 300 000.00 PLN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL225 Bielski
Hauptort der Ausführung:

PL225

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowych, niskopodłogowych, niskoemisyjnych autobusów miejskich dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Żywcu Sp. z o.o. Zakres dostawy obejmuje dostarczenie 3 sztuk autobusów wraz z wyposażeniem dodatkowym oraz dostarczenie dokumentacji i niezbędnego oprogramowania na warunkach określonych w SWZ. Zamawiający wymaga, aby oferowane autobusy:

— nie były pojazdami prototypowymi, tzn. aby były produkowane seryjnie,

— nie były pojazdami powystawowymi lub/i poleasingowymi,

— były tej samej marki i tego samego typu oraz wyprodukowane w roku w którym nastąpi dostawa,

— były identyczne w danej marce i typie pod względem konstrukcyjnym, kompletacji i wyposażenia z unifikacją układu napędowego,

— spełniały wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 2022 z późn. zm.),

— posiadały aktualne świadectwa homologacji typu pojazdu WE wydane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1475 z późn. zm.),

— zostały dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami: wyciągiem ze świadectwa homologacji, certyfikatem zgodności wydanym przez Wykonawcę, potwierdzającym spełnienie normy czystości spalin Euro 6.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 3 300 000.00 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 6
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
Angebote sind in Form von elektronischen Katalogen einzureichen oder müssen einen elektronischen Katalog enthalten
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu i spełniają następujące warunki:

w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy wykazali:

— posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej – 4 000 000 PLN (słownie: czterech milionów złotych). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie warunek ten musi spełnić co najmniej jeden podmiot,

— ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną tego ubezpieczenia w wysokości 5 000 000 PLN (słownie: pięć milionów złotych). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie warunek ten Wykonawcy mogą spełniać łącznie.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Na potwierdzenie sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć:

— informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem,

— dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy wykazali, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie zrealizowali dostawę lub dostawy fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów komunikacji miejskiej z silnikami diesla spełniającymi normę czystości spalin Euro 6, w łącznej ilości minimum: 2 szt. autobusów dwunastometrowych.

Jeżeli Wykonawca jest w trakcie realizacji dostawy autobusów w ramach uprzednio zawartej umowy i zrealizował już ich częściową dostawę lub dostawy – jednakże w liczbie nie mniejszej niż 2 sztuki, spełniających warunki, o których mowa powyżej, Zamawiający uzna, że powyższy warunek został spełniony.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Dowody określające, czy dostawy, o których mowa w sekcji C JEDZa pkt 1b (Załącznik nr 4 do SWZ) zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane. Jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów, wówczas składa oświadczenie własne. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

Dokument w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej na potwierdzenie warunku, o którym mowa w V części SWZ, ust. 2.

Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz o którym mowa w sekcji C JEDZa pkt 1b (Załącznik nr 4 do SWZ) musi dotyczyć dostaw, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.

Oświadczenie stanowiące Załącznik nr 8 do SWZ.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Zamawiający stosuje procedurę, o której mowa w art. 139 Pzp. Zamawiający wykluczy Wykonawcę zgodnie z art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 1, 4, 8 i 10 Pzp. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, na wezwanie zobowiązany jest złożyć:

1. informację z Krajowego Rejestru Karnego;

2. oświadczenie, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej;

3. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego;

4. zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej KRUS;

5. odpis lub informację z KRS-u lub z CEiDG;

6. oświadczenie o aktualności informacji zawartych w JEDZ-u;

7. informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;

8. dokumenty, o których mowa w ogłoszeniu w sekcji III.1.2 i III.1.3;

9. oświadczenie stanowiące załącznik nr 8 do SWZ.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 15/06/2021
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 13/09/2021
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 15/06/2021
Ortszeit: 10:01
Ort:

al. Wolności 24, 34-300 Żywiec

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Otwarcie ofert rozpocznie się 15.6.2021, o godzinie 10.01 na komputerze Zamawiającego po pobraniu udostępnionych przez miniPortal plików złożonych przez Wykonawców.

Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Oferta

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą cały przedmiot zamówienia.

2. Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w dokumentach zamówienia.

3. Ofertę stanowi formularz oferty (Załącznik nr 2 do SWZ) i Załącznik nr 3 do SWZ dotyczący wymagań technicznych dla autobusów.

4. Wraz z ofertą wszyscy Wykonawcy przedkładają następujące dokumenty:

4.1. oświadczenie JEDZ (Załącznik nr 4 do SWZ);

4.2. odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru dotyczącą Wykonawcy, w celu potwierdzenia umocowania do reprezentowania Wykonawcy.

Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa powyżej, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskaże dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów;

4.3. pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w ust. 4.2);

4.4. pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie tego zamówienia;

4.5. dokumenty, o których mowa w ust. 4.2 i 4.3 dla osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 Pzp lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach – jeżeli dotyczy;

4.6. zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów – jeżeli dotyczy (Załącznik nr 7 do SWZ);

4.7. przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w VII części SWZ, ust. 1 pkt 1.2, 1.4, 1.6, 1.12, 1.13.

Uwaga

Środki dowodowe wymienione w VII części SWZ, pkt 1.1, 1.3, 1.5 oraz pkt od 1.7 do 1.11 służą potwierdzeniu zgodności z kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert dlatego, zgodnie z brzmieniem art. 107 ust. 3 Pzp nie podlegają uzupełnieniu;

4.8. wadium – tylko gdy składane jest w innej formie niż pieniądz.

Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego

5. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

6. Zamawiający – przed wyborem najkorzystniejszej oferty – wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

6.1. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie, o którym mowa w części VIII ust. 7 pkt 7.1;

6.2. oświadczenie Wykonawcy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej;

6.3. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego;

6.4. zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 Pzp;

6.5. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp;

6.6. oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których w części VIII ust. 7 pkt 7.6;

6.7. informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp.

2. Odwołanie przysługuje na:

2.1. niezgodną z przepisami Pzp czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie Pzp.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę̨ wnosi się̨ do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w dziale IX „Środki ochrony prawnej” Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
29/04/2021