Lieferungen - 221757-2021

04/05/2021    S86

Polen-Białystok: Laborgeräte, optische Geräte und Präzisionsgeräte (außer Gläser)

2021/S 086-221757

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Nationale Identifikationsnummer: AZP.25.1.15.2021
Postanschrift: ul. Jana Kilińskiego 1
Ort: Białystok
NUTS-Code: PL841 Białostocki
Postleitzahl: 15-089
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Kamila Kartaszow
E-Mail: zampubl@umb.edu.pl
Telefon: +48 857485640
Fax: +48 857485625
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.umb.edu.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://umedbialystok.ezamawiajacy.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: uczelnia publiczna
I.5)Haupttätigkeit(en)
Bildung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Zakładu UMB do celów naukowo-badawczych

Referenznummer der Bekanntmachung: AZP.25.1.15.2021
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
38000000 Laborgeräte, optische Geräte und Präzisionsgeräte (außer Gläser)
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dla zakładu UMB do celów naukowo-badawczych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, ilości i wymagane parametry zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia – formularz cenowy na dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnego do celów naukowo-badawczych, stanowiący integralną część niniejszej SWZ.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL841 Białostocki
Hauptort der Ausführung:

Uniwersytet Medyczny, Dział Zaopatrzenia, ul. Akademicka 3, 15-267 Białystok

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dla zakładu UMB do celów naukowo-badawczych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, ilości i wymagane parametry zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia – formularz cenowy na dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnego do celów naukowo-badawczych, stanowiący integralną część niniejszej SWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin dostawy / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 8
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

POWER.03.02.00-001051/16 Zamówienie jest finansowane ze środków UE w ramach projektu: „Interdyscyplinarne, międzynarodowe studia doktoranckie w zakresie biologii medycznej i nauk farmaceutycznych na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program operacyjny wiedza edukacja rozwój 2014–2020, działanie 3.2.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
Beschleunigtes Verfahren
Begründung:

Ww. dostawy są niezbędne do organizacji szkoły letniej, która odbędzie się w okresie od 28.6.2021 do 2.7.2021. Wcześniejsze wszczęcie postępowania nie było możliwe z powodu dynamicznie zmieniającej się sytuacji epidemicznej w kraju. Trwająca pandemia stawiała pod znakiem zapytania organizację szkoły letniej. Ponadto zakupione produkty dostarczone będą w różnych terminach, a zajęcia praktyczne w laboratoriach odbędą się w sześciu pracowniach jednocześnie. W związku z tym potrzebny będzie dodatkowy czas na ich wcześniejszą weryfikację, skompletowanie oraz dostarczenie zakupionych materiałów do jednostek biorących udział w wydarzeniu. Przy min. 30 dn. ter. na skł. of. czas konieczny na dokonanie oceny ofert, jak również ter. realizacji dostawy, w przypadku przedłużenia procedury przetargowej a tym bardziej konieczności powtórzenia postępowania przetargowego, istnieje realne zagrożenie, że dostawa nie zostanie zrealizowana w planowanym ter. co zdezorganizowało by org. szkoły letniej.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 17/05/2021
Ortszeit: 09:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 14/08/2021
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 17/05/2021
Ortszeit: 10:00
Ort:

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587840
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Środki ochrony prawnej przewidziane w dziale IX ustawy Pzp przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej prowadzoną i ogłaszaną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz rzecznikowi małych i średnich przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczonego wskutek ich wniesienia określa dział IX ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
29/04/2021