Lieferungen - 221757-2021

04/05/2021    S86

Polska-Białystok: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

2021/S 086-221757

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Krajowy numer identyfikacyjny: AZP.25.1.15.2021
Adres pocztowy: ul. Jana Kilińskiego 1
Miejscowość: Białystok
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Kod pocztowy: 15-089
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Kamila Kartaszow
E-mail: zampubl@umb.edu.pl
Tel.: +48 857485640
Faks: +48 857485625
Adresy internetowe:
Główny adres: www.umb.edu.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://umedbialystok.ezamawiajacy.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: uczelnia publiczna
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Zakładu UMB do celów naukowo-badawczych

Numer referencyjny: AZP.25.1.15.2021
II.1.2)Główny kod CPV
38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dla zakładu UMB do celów naukowo-badawczych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, ilości i wymagane parametry zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia – formularz cenowy na dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnego do celów naukowo-badawczych, stanowiący integralną część niniejszej SWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Uniwersytet Medyczny, Dział Zaopatrzenia, ul. Akademicka 3, 15-267 Białystok

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dla zakładu UMB do celów naukowo-badawczych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, ilości i wymagane parametry zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia – formularz cenowy na dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnego do celów naukowo-badawczych, stanowiący integralną część niniejszej SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 8
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POWER.03.02.00-001051/16 Zamówienie jest finansowane ze środków UE w ramach projektu: „Interdyscyplinarne, międzynarodowe studia doktoranckie w zakresie biologii medycznej i nauk farmaceutycznych na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program operacyjny wiedza edukacja rozwój 2014–2020, działanie 3.2.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:

Ww. dostawy są niezbędne do organizacji szkoły letniej, która odbędzie się w okresie od 28.6.2021 do 2.7.2021. Wcześniejsze wszczęcie postępowania nie było możliwe z powodu dynamicznie zmieniającej się sytuacji epidemicznej w kraju. Trwająca pandemia stawiała pod znakiem zapytania organizację szkoły letniej. Ponadto zakupione produkty dostarczone będą w różnych terminach, a zajęcia praktyczne w laboratoriach odbędą się w sześciu pracowniach jednocześnie. W związku z tym potrzebny będzie dodatkowy czas na ich wcześniejszą weryfikację, skompletowanie oraz dostarczenie zakupionych materiałów do jednostek biorących udział w wydarzeniu. Przy min. 30 dn. ter. na skł. of. czas konieczny na dokonanie oceny ofert, jak również ter. realizacji dostawy, w przypadku przedłużenia procedury przetargowej a tym bardziej konieczności powtórzenia postępowania przetargowego, istnieje realne zagrożenie, że dostawa nie zostanie zrealizowana w planowanym ter. co zdezorganizowało by org. szkoły letniej.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 17/05/2021
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 14/08/2021
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 17/05/2021
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej przewidziane w dziale IX ustawy Pzp przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej prowadzoną i ogłaszaną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz rzecznikowi małych i średnich przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczonego wskutek ich wniesienia określa dział IX ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/04/2021