Lieferungen - 221759-2021

04/05/2021    S86

Polen-Warschau: Stimulatoren

2021/S 086-221759

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Instytut Psychiatrii i Neurologii
Postanschrift: ul. Sobieskiego 9
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 02-957
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Maria Szner
E-Mail: marias@ipin.edu.pl
Telefon: +48 224582623
Fax: +48 224582546
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.ipin.edu.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.ipin.ezamawiajacy.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: instytut naukowo-badawczy
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa zestawów do stymulacji rdzenia kręgowego

Referenznummer der Bekanntmachung: DZP/PN/10/27/2021
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33158210 Stimulatoren
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów do stymulacji rdzenia kręgowego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ.

Oferowany wyrób medyczny powinien posiadać aktualne deklaracje zgodności, certyfikaty (CE) oraz dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. – o wyrobach medycznych (Dz.U. 2020 r. poz. 186).

Przedmiot zamówienia podzielony jest na 3 pakiety (części zamówienia).

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, zgodnie z określonymi pakietami. Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do jednego lub więcej pakietów.

Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na każdy pakiet zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pakiet 1

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33158210 Stimulatoren
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

20 zestawów do stymulacji rdzenia kręgowego o stałym napięciu prądu (w zestawie: stymulator, elektrody, programator pacjenta, przedłużacze, kabel screeningowy)

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Po zakończeniu bieżącej umowy

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej „RODO”, informuję, że: administratorem danych osobowych jest Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pakiet 2

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33158210 Stimulatoren
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

30 zestawów – przeciwbólowy zestaw do stymulacji rdzenia, w zestawie: stymulator 16-kontaktowy, programator pacjenta, elektroda szesnastokontaktowa chirurgiczna

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Po zakończeniu bieżącej umowy

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pakiet 3

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33158210 Stimulatoren
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

15 zestawów do neurostymulacji (w zestawie: generator 16 kanałowy, elektroda, programator pacjenta, łączniki, tunelizator)

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Po zakończeniu bieżącej umowy

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

W celu realizacji przedmiotu umowy zamawiający będzie świadczył na rzecz wykonawcy usługę w zakresie prowadzenia składu konsygnacyjnego, zwanego dalej „składem”. Skład będzie prowadzony według określonych w umowie zasad.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 06/06/2021
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 3 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 06/06/2021
Ortszeit: 10:15
Ort:

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: ja
Voraussichtlicher Zeitpunkt weiterer Bekanntmachungen:

Po zakończeniu bieżącej umowy

VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Aufträge werden elektronisch erteilt
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1, art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez zamawiającego.

Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

3. W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

4. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

5. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Land: Polen
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu lub zaniechania czynności do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia albo w terminie 15 dni jeżeli przesłane zostały w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia Dz. Urz. UE lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Land: Polen
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
29/04/2021