Lieferungen - 221787-2021

04/05/2021    S86

die Slowakei-Bratislava: OP-Ausrüstung und OP-Instrumente

2021/S 086-221787

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Univerzitná nemocnica Bratislava
Nationale Identifikationsnummer: 31813861
Postanschrift: Pažítková 4
Ort: Bratislava-mestská časť Ružinov
NUTS-Code: SK01 Bratislavský kraj
Postleitzahl: 821 01
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): Ing. Juraj Breza
E-Mail: juraj.breza@unb.sk
Telefon: +421 248234822
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.unb.sk
Adresse des Beschafferprofils: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/8698
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/431758
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/11904/summary
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Operačný mikroskop s monitorom

Referenznummer der Bekanntmachung: R1-9/33/2021
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33162000 OP-Ausrüstung und OP-Instrumente
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Predmetom zákazky je dodávka operačného mikroskopu s monitorom do Univerzitnej nemocnice Bratislava (ďalej len UNB), pracovisko Nemocnica Ružinov, Klinika ústnej, čeľustnej a tvárovej chirurgie LF UK a UNB, Ružinovská 6, 836 06 Bratislava

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 133 569.00 EUR
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
51410000 Installation von medizinischen Einrichtungen
50400000 Reparatur und Wartung von medizinischen Geräten und Präzisionsgeräten
60000000 Transport- und Beförderungsdienstleistungen (außer Abfalltransport)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK01 Bratislavský kraj
Hauptort der Ausführung:

Univerzitná nemocnica Bratislava (ďalej len UNB), pracovisko Nemocnica Ružinov, Klinika ústnej, čeľustnej a tvárovej chirurgie LF UK a UNB, Ružinovská 6, 836 06 Bratislava

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Predmetom zákazky je dodávka nového, nepoužitého, nerepasovaného operačného mikroskopu s monitorom a dvoma binokulármi na komplexnú liečbou ochorení v oblasti hlavy a krku

Súčasťou predmetu zákazky je:

— dodávka zariadenia na určené miesto,

— inštalácia,

— funkčná skúška,

— protokolárne prevzatie a odovzdanie predmetu zákazky,

— odovzdanie sprievodnej dokumentácie,

— zaškolenie obsluhy,

— poskytnutie záručného servisu po dobu minimálne 24 mesiacov.

Verejný obstarávateľ požaduje dodanie predmetu zákazky, ktorý je schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp. v rámci Európskej únie a bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN a všeobecne záväzným právnym predpisom. Prístrojová technika musí byť s minimálnymi technicko-medicínskymi a funkčnými parametrami uvedenými verejným obstarávateľom .v súťažných podkladoch

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 133 569.00 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 90
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zábezpeka sa požaduje a je stanovená vo výške 2 000,00 EUR

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1 Uchádzač, subdodávateľ a iná osoba, ktorej technické a odborné kapacity uchádzač využije na preukázanie plnenia podmienok technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní (Ďalej len "ZoVO")a ich splnenie preukáže podľa ustanovenia § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní formou predloženia dokladov alebo formou zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ZoVO, resp. formou jednotného európskeho dokumentu (Ďalej len "JED") podľa § 39 ZoVO. Hospodársky subjekt môže uviesť aj informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, vrátane informácií potrebných na prístup do týchto databáz, a informácie o dokladoch, ktoré verejnému obstarávateľovi predložil v inom verejnom obstarávaní a sú naďalej platné.

2 Verejný obstarávateľ nie je orgánom verejnej moci a v čase vyhlásenia súťaže má prístup k údajom z informačných systémov verejnej správy: Odpis z registra právnických osôb, Potvrdenie o nedoplatkoch na sociálnom poistení, Potvrdenie o nedoplatkoch voči daňovému a colnému úradu, zápis v obchodnom alebo živnostenskom registri SR. preto pripúšťa preukázanie týchto podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia v zmysle § 32 ods. 3 ZoVO.

3 Plnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZoVO uchádzač preukazuje doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar/poskytovať služby, zodpovedajúci/zodpovedajúce predmetu zákazky.

4 Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZoVO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Neaplikuje sa.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZoVO zoznamom dodávok tovarov rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky dodaných za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom odaní tovarov podľa obchodných podmienok, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia, bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

2. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, tento preukazuje splnenie podmienok účasti, týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti, uvedených vo zverejnenej výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch, za všetkých členov skupiny spoločne.

3. Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm.a) až h) a ods. 7 ZoVO; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté.

4. Splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 zákona o verejnom obstarávaní uchádzač preukáže predložením požadovaných dokladov alebo formou JED podľa § 39 ZoVO.

5. Informácie k JEDu a manuál k jeho vyplneniu je k dispozícii na internetovej adrese: https://www.uvo.gov.sk/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-602.html Verejný obstarávateľ nepožaduje predložiť JED za prípadných subdodávateľov uchádzača.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Úhrnný finančný objem tovarov rovnakého charakteru ako je predmet zákazky za stanovené obdobie v hodnote minimálne 200 000,00 EUR bez DPH.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 10/06/2021
Ortszeit: 09:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Slowakisch, Tschechisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 7 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 10/06/2021
Ortszeit: 10:00
Ort:

Univerzitná nemocnica Bratislava, Pažítková 4, 821 01 Bratislava.

Miestom on-line sprístupnenia ponúk je webová adresa https://josephine.proebiz.com/ a totožná záložka ako pri predkladaní ponúk

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Otvárania ponúk sa môže zúčastniť len uchádzač (štatutárny zástupca uchádzača alebo ním splnomocnená osoba), ktorého ponuka bola predložená v lehote na predkladanie ponúk. Osoba oprávnená zúčastniť sa na otváraní ponúk za uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti, splnomocnením na zastupovanie a kópiou dokladu o oprávnení podnikať.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1.Postup zadávania nadlimitnej zákazky je podľa ZVO s využitím pravidla uvedeného v § 66 ods. 7 druhá veta ZVO prostredníctvom elektronického systému Josephine umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/ bez uplatnenia e-aukcie. Zvolený postup zohľadňuje časovú, miestnu a vecnú (funkčnú) súvislosť jednotlivých zákaziek, ktoré verejný obstarávateľ plánuje obstarať.

2. Spôsoby dorozumievania sa v systéme Josephine a príslušné technické a odborné predpoklady pre prácu v systéme Josephine sú v súťažných podkladoch.. Na bezproblémové používanie systému Josephine je nutné používať jeden z podporovaných internetových prehliadačov:

Microsoft Internet Explorer verzia 11.0 a vyššia,

Mozilla Firefox verzia 13.0 a vyššia alebo

Google Chrome

Microsoft Edge

Verejný obstarávateľ súťažné podklady v listinnej forme neposkytuje

3. Plynutie zákonných lehôt v prípade elektronickej komunikácie v systéme Josephine je odo dňa odoslania/doručenia správy. Pod pojmom doručenie sa myslí kedy bola správa doručená uchádzačovi do systému Josephine a nie kedy si ju prečítal.

4. Podľa § 38 ods. 1 ZVO si verejný obstarávateľ uplatňuje podmienku účasti podľa § 40 ods. 6 písm. g) ZVO. verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.

5. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

6. Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo plnenia zmluvy nie je predmetné verejné obstarávanie zelené, obstarávanie inovácií ani zamerané na sociálne aspekty.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 820 05
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 820 05
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
29/04/2021