Lieferungen - 221791-2021

04/05/2021    S86

Polen-Kielce: Maschinen und Geräte zum Prüfen und Messen

2021/S 086-221791

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Politechnika Świętokrzyska
Nationale Identifikationsnummer: 657-000-97-74
Postanschrift: al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7
Ort: Kielce
NUTS-Code: PL72 Świętokrzyskie
Postleitzahl: 25-314
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Agnieszka Nietrzpiel
E-Mail: dzp@tu.kielce.pl
Telefon: +48 413424140
Fax: +48 413424270
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.bip.tu.kielce.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://tu-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://tu-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: uczelnia publiczna
I.5)Haupttätigkeit(en)
Bildung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa mobilnych magazynów energii – samochodów elektrycznych badawczych

Referenznummer der Bekanntmachung: AZA-381-24/21
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
38540000 Maschinen und Geräte zum Prüfen und Messen
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych mobilnych magazynów energii – samochodów elektrycznych badawczych 2 szt.: w tym samochód elektryczny do przewozu towarów, samochód elektryczny do przewozu osób i towarów. Samochody elektryczne przeznaczone do celów transportowych oraz badawczych ukierunkowanych na pomiar parametrów eksploatacyjnych. Przeprowadzone pomiary pozwolą na diagnozę wpływu warunków atmosferycznych i terenowych na zużycie energii i żywotności baterii. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SWZ.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Samochód elektryczny do przewozu towarów

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34144900 Elektrofahrzeuge
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL72 Świętokrzyskie
Hauptort der Ausführung:

Kielce, Politechnika Świętokrzyska

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia w części 1 jest dostawa fabrycznie nowego samochodu elektrycznego do przewozu towarów w ilości 1 sztuka. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w części 1 załącznika nr 1 do SWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Dodatkowa gwarancja na samochód / Gewichtung: 15 %
Qualitätskriterium - Name: Dodatkowa gwarancja na baterie / Gewichtung: 10 %
Qualitätskriterium - Name: Dodatkowe wyposażenie / Gewichtung: 10 %
Qualitätskriterium - Name: Zasięg podróżowania / Gewichtung: 5 %
Preis - Gewichtung: 60 %
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 90
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

„CENWIS – Centrum Naukowo-Wdrożeniowe Inteligentnych Specjalizacji Regionu Świętokrzyskiego” (Umowa nr RPSW.01.01.00-26-0001/17-00), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa świętokrzyskiego na lata 2014–2020 (oś priorytetowa 1: „Innowacje i Nauka” działanie 1.1. „Wsparcie Infrastruktury B+R”)

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Na potwierdzenie kryterium 4 i 5 oraz że oferowane dostawy spełniają określone przez zamawiającego wymagania określone w załączniku nr 1 do SWZ, zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych. Informacja dotycząca przedmiotowych środków dowodowych zawarta jest w pkt IV SWZ. Brak przedmiotowych środków dowodowych wraz z ofertą skutkuje odrzuceniem oferty.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Samochód elektryczny do przewozu osób i towarów

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34144900 Elektrofahrzeuge
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL72 Świętokrzyskie
Hauptort der Ausführung:

Kielce, Politechnika Świętokrzyska

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia w części 2 jest dostawa fabrycznie nowego samochodu elektrycznego do przewozu towarów i osób w ilości 1 sztuka. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w części 2 załącznika nr 1 do SWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Dodatkowa gwarancja na samochód / Gewichtung: 15 %
Qualitätskriterium - Name: Dodatkowa gwarancja na baterie / Gewichtung: 10 %
Qualitätskriterium - Name: Dodatkowe wyposażenie / Gewichtung: 10 %
Qualitätskriterium - Name: Zasięg podróżowania / Gewichtung: 5 %
Preis - Gewichtung: 60 %
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 90
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

„CENWIS – Centrum Naukowo-Wdrożeniowe Inteligentnych Specjalizacji Regionu Świętokrzyskiego” (Umowa nr RPSW.01.01.00-26-0001/17-00), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa świętokrzyskiego na lata 2014–2020 (oś priorytetowa 1: „Innowacje i Nauka” działanie 1.1. „Wsparcie Infrastruktury B+R”)

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Na potwierdzenie kryterium 4 i 5 oraz że oferowane dostawy spełniają określone przez zamawiającego wymagania określone w załączniku nr 1 do SWZ, zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych. Informacja dotycząca przedmiotowych środków dowodowych zawarta jest w pkt IV SWZ. Brak przedmiotowych środków dowodowych wraz z ofertą skutkuje odrzuceniem oferty.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu w zakresie technicznej lub zawodowej.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 Pzp i 109 ust. 1 pkt 2 oraz spełniają niżej wskazane warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, tj. wykażą, iż w okresie ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował w sposób należyty co najmniej jedną dostawę odpowiadającą przedmiotowi zamówienia o wartości nie niższej niż:

— dla części I – 95 000,00 PLN,

— dla części II – 89 000,00 PLN.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1. Wszystkie projektowane postanowienia umowy, które mają wiązać strony zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do SWZ.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie przedmiotu zamówienia, w sytuacji gdy urządzenia wchodzące w jego zakres zostaną wycofane z rynku przez producenta, a wykonawca zaproponuje urządzenia o takich samych lub lepszych parametrach jak wymagane w opisie przedmiotu zamówienia bez zmiany ceny.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 10/06/2021
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 07/09/2021
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 10/06/2021
Ortszeit: 13:00
Ort:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy poprzez odszyfrowanie przez zamawiającego.

Otwarcie ofert nastąpi w Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7 (budynek „B”), pokój nr 2.33

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Wykaz podmiotowych środków dowodowych składanych na żądanie zamawiającego przez wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia:

1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 Pzp;

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp, dotycząca orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego;

c) art. 109 ust.1 pkt 2 lit a Pzp;

d) art. 109 ust.1 pkt 2 lit b Pzp, dotyczącej ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu

— sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

2) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1076 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

3) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu JEDZ w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 Pzp;

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego;

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji;

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 Pzp;

e) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b Pzp, dotyczący ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę ograniczenia wolności lub karę grzywny;

f) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c Pzp;

4) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu w zakresie technicznej lub zawodowej.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Informacje dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w dziale IX Pzp.

2. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Pzp, oraz rzecznikowi małych i średnich przedsiębiorców.

4. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.

6. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

7. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

8. Terminy wniesienia odwołania określa art. 515 Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
29/04/2021