Supplies - 221792-2021

04/05/2021    S86

Poland-Warsaw: Medical consumables

2021/S 086-221792

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. Witolda Orłowskiego
Postal address: ul. Czerniakowska 231
Town: Warszawa
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 00-416
Country: Poland
Contact person: Dział Zamówień Publicznych
E-mail: zamowienia@szpital-orlowskiego.pl
Telephone: +48 225841110
Fax: +48 225841109
Internet address(es):
Main address: http://szpital-orlowskiego.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platforma.eb2b.com.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa rękawiczek sterylnych i diagnostycznych na potrzeby szpitala

Reference number: 14/8/2021
II.1.2)Main CPV code
33140000 Medical consumables
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa rękawiczek sterylnych i diagnostycznych na potrzeby szpitala.

Opis: szczegółowe zestawienie asortymentu znajduje się w Załączniku nr 2 do SWZ – formularzu asortymentowo-cenowym podzielonym na 3 pakiety.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 1 – Rękawice sterylne

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141420 Surgical gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego, ul. Czerniakowska 231, 00-416 Warszawa (magazyn)

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa rękawiczek sterylnych i diagnostycznych na potrzeby szpitala.

Rękawice sterylne

Opis: szczegółowe zestawienie asortymentu znajduje się w Załączniku nr 2 do SWZ – formularzu asortymentowo-cenowym dla pakietu nr 1.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin realizacji dostaw częściowych / Weighting: 3
Price - Weighting: 97
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający wymaga wpłaty wadium w kwocie: 5 600,00 PLN.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 2 – Rękawice diagnostyczne

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego, ul. Czerniakowska 231, 00-416 Warszawa (magazyn).

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa rękawiczek sterylnych i diagnostycznych na potrzeby szpitala.

Rękawice diagnostyczne

Opis: szczegółowe zestawienie asortymentu znajduje się w Załączniku nr 2 do SWZ – formularzu asortymentowo-cenowym dla pakietu nr 2.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin realizacji dostaw częściowych / Weighting: 3
Price - Weighting: 97
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający wymaga wpłaty wadium w kwocie: 48 000,00 PLN.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 3 – Rękawice sterylne z formułą kosmetyczną

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141420 Surgical gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego, ul. Czerniakowska 231, 00-416 Warszawa (magazyn)

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa rękawiczek sterylnych i diagnostycznych na potrzeby szpitala.

Rękawice sterylne z formułą kosmetyczną

Opis: szczegółowe zestawienie asortymentu znajduje się w Załączniku nr 2 do SWZ – formularzu asortymentowo-cenowym dla pakietu nr 3.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin realizacji dostaw częściowych / Weighting: 3
Price - Weighting: 97
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający wymaga wpłaty wadium w kwocie: 400,00 PLN.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Nie dotyczy.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Nie dotyczy.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Warunki realizacji umowy zostały wskazane w Załączniku nr 5 do SWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 16/06/2021
Local time: 10:30
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 14/09/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 16/06/2021
Local time: 11:00
Place:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. Witolda Orłowskiego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, 00-416 Warszawa, ul. Czerniakowska 231, POLSKA, budynek D, pokój D001

Information about authorised persons and opening procedure:

Otwarcie nastąpi poprzez odszyfrowanie ofert dostępnych na platformie eB2B i dokonywane jest przez Zamawiającego.

Zamawiający nie przewiduje publicznej sesji otwarcia ofert.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Wraz z ofertą (tj. formularzem oferty) Wykonawca składa, sporządzone w języku polskim:

a) formularz asortymentowo-cenowy dla wybranych pakietów, którego wzór określa Załącznik nr 2 do SWZ;

b) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, którego wzór określa oświadczenie JEDZ Załącznik nr 4 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy w Wykonawców;

c) dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania zgodnie z pkt 11–13. Dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski;

d) oświadczenie – dotyczy wyrobów medycznych – sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ. Oświadczenie Wykonawcy, że oferowany przedmiot zamówienia (jeżeli nie dotyczy zamówienia, należy wpisać „nie dotyczy” i podać uzasadnienie) wymieniony w ofercie, dopuszczony jest do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem, spełnia wymagania polskich i europejskich norm, oznaczony jest znakiem CE, oraz posiada dokumenty wystawione przez uprawnione jednostki, wymagane polskimi przepisami prawa (np.: znak CE, deklarację zgodności, niezbędne świadectwa, atesty, certyfikaty), zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. 2020 poz. 186 z późn. zm.);

e) potwierdzenie wpłaty wadium;

f) wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest do przesłania atestów, certyfikatów, świadectw dowodzących spełnienia wymagań Zamawiającego przedstawionych w załączniku nr 2 do SWZ.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Terminy na wniesienie odwołania określa art. 182 ustawy Pzp. Odwołanie wnosi się:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni –jeżeli zostały przesłane winny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie:

2) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 3 ppkt 1 i 2 powyżej wnosi się:

3) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

4) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

5) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
29/04/2021