Lieferungen - 221912-2021

04/05/2021    S86

Polen-Poznań: Lademaschinen auf Reifen

2021/S 086-221912

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu Sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: 7831689634
Postanschrift: al. Marcinkowskiego 11
Ort: Poznań
NUTS-Code: PL418 Poznański
Postleitzahl: 61-827
Land: Polen
E-Mail: przetargi@zzo.pl
Telefon: +48 618530813
Fax: +48 618530842
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.zzo.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://zzo-poznan.ezamawiajacy.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://zzo-poznan.ezamawiajacy.pl
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: spółka prawa handlowego w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy Pzp
I.5)Haupttätigkeit(en)
Umwelt

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Leasing fabrycznie nowej ładowarki teleskopowej z podnoszoną hydraulicznie kabiną operatora

Referenznummer der Bekanntmachung: ZZO/ZZ-341-25/2021
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34144710 Lademaschinen auf Reifen
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest leasing fabrycznie nowej ładowarki teleskopowej z podnoszoną hydraulicznie kabiną operatora.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL415 Miasto Poznań
Hauptort der Ausführung:

Miasto Poznań

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest leasing fabrycznie nowej ładowarki teleskopowej z podnoszoną hydraulicznie kabiną operatora, zwanej w dalszej części SWZ „Ładowarką”.

Szczegółowy opis danych technicznych Ładowarki zawarto w załączniku nr 1 do SIWZ – SOPZ.

Czas trwania leasingu – 60 następujących po sobie miesięcy począwszy od daty przekazania Ładowarki potwierdzonej protokołem zdawczo-odbiorczym.

Liczba rat leasingowych: 59.

Minimalny okres rękojmi i gwarancji Ładowarki – 3 lata lub 6 000 mth pracy, uzależnione od tego co nastąpi wcześniej.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Kostenkriterium - Name: Cena / Gewichtung: 80
Kostenkriterium - Name: Wydłużenie okresu rękojmi i gwarancji / Gewichtung: 20
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 60
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 10 000,00 PLN (dziesięć tysięcy złotych 00/100) wniesionym przed upływem terminu składania ofert.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub o charakterze ciągłym również wykonuje należycie, co najmniej 2 dostawy ładowarek teleskopowych, o wartości co najmniej 900 000,00 (dziewięćset tysięcy) PLN brutto każda.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie – zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SWZ (składany na wezwanie Zamawiającego – będzie obligowało wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona).

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Zgodnie z zapisami SIWZ.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 31/05/2021
Ortszeit: 09:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 28/08/2021
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 31/05/2021
Ortszeit: 10:00
Ort:

Za pośrednictwem platformy przetargowej https://zzo-poznan.ezamawiajacy.pl poprzez odszyfrowanie złożonych ofert przez Zamawiającego.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Oprócz dokumentów wskazanych w części III niniejszego ogłoszenia wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia:

1. jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) w celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu – instrukcja wypełniania dokumentu zamieszczona jest na stronie Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia

2. oświadczenia, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy – w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo odpowiednio wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów;

4. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „Pzp”;

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego

— sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

5. oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

6. potwierdzenia wniesienia wadium;

7. formularza ofertowego – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ;

8. pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
29/04/2021