Leveringen - 221962-2021

04/05/2021    S86

Bulgarije-s. Katuntsi: Elektriciteit

2021/S 086-221962

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Teritorialno podelenie „Darzhavno gorsko stopanstvo Katuntsi“
Nationaal identificatienummer: 2016275060207
Postadres: ul. „Asen Lagadinov“ No. 17
Plaats: s. Katuntsi
NUTS-code: BG413 Благоевград / Blagoevgrad
Postcode: 2830
Land: Bulgarije
Contactpersoon: Marko Stefanov Zaprev
E-mail: dgskatunci@abv.bg
Telefoon: +359 8898000785
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.uzdp.bg
Adres van het kopersprofiel: https://app.eop.bg/buyer/18322
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://app.eop.bg/today/134313
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://app.eop.bg/today/134313
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: териториално поделение на държавно предприятие
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: стопанисване и управление на горския фонд

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Доставка на електрическа енергия за нуждите на ТП „ДГС Катунци“ за срок от 36 месеца

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09310000 Elektriciteit
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Предметът на обществената поръчката включва доставка на електрическа енергия — ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група, съгласно Закона за енергетиката (ЗЕ), Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) за срок от 36 месеца за нуждите на ТП „ДГС Катунци“.

Подробна информация за поръчката и начина на изпълнение на дейностите по нея се съдържа в техническата спецификация.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 9 000.00 BGN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09310000 Elektriciteit
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG413 Благоевград / Blagoevgrad
Voornaamste plaats van uitvoering:

Обектите на възложителя с адреси посочени в техническата спецификация, находящи се на територията на общ. Сандански, обл. Благоевград

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Предметът на обществената поръчката включва доставка на електрическа енергия — ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група, съгласно Закона за енергетиката (ЗЕ), Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) за срок от 36 месеца за нуждите на ТП „ДГС Катунци“. Подробна информация за поръчката и начина на изпълнение на дейностите по нея се съдържа в техническата спецификация. Прогнозното количество нетна електрическа енергия, което ще се доставя за срока на договора е 52 000 кВтч.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 9 000.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Участникът следва да притежава валиден лиценз за търговия с електрическа енергия, включително за дейността „координатор на балансираща група“ съгласно чл. 39, ал. 1, т. 5 и ал. 5, т. 5 от ЗЕ.

Съответствието си с това изискване участниците удостоверяват, като попълват информация за притежавания/притежаваните лицензи в част IV, раздел „А“: „Годност“ на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)

Участникът следва да има регистрация в Регистър на координаторите на балансиращи групи по чл. 65 от ПТЕЕ на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД („ЕСО“ ЕАД), като координатор на стандартна балансираща група с посочен идентикафиционен номер/EIC код и статус активен.

Съответствието си с това изискване участниците удостоверяват, като попълват информация за вписване в професионален регистър в част IV, раздел „А“: „Годност“ на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).

На етап сключване на договор, участникът, избран за изпълнител, следва да представи: копие на валиден лиценз, издаден от КЕВР за „Търговия с електрическа енергия“, съгласно чл. 39, ал. 1, т. 5 от Закона за енергетиката (ЗЕ), включващ права и задължения, свързани с дейността „Координатор на стандартна балансираща група“.

При сключване на договор за обществена поръчка възложителят не изисква документи, които вече са му били предоставени и са актуални или до които има достъп по служебен път или чрез публичен регистър, или които могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до националните бази данни на държавите членки.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Възложителят не поставя изисквания за технически и професионални възможности.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Участник в настоящата процедура може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява предмета на поръчката, съгласно законодателството на държавата, в която е установено, при условие че отговаря на предварително обявените изисквания на възложителя, посочени в документацията за обществената поръчка и на изискванията на ЗОП и ППЗОП. Участниците са длъжни да съблюдават сроковете и условията, посочени в обявлението и документацията за обществената поръчка. Участниците се представляват от лицата, представляващи ги по закон или от упълномощени лица, което се доказва с представяне на пълномощно. Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка, ако може самостоятелно да подаде оферта и да сключи договор съгласно законодателството на държавата, в която е установен. Всеки участник има право да представи само една оферта.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 02/06/2021
Plaatselijke tijd: 23:59
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 03/06/2021
Plaatselijke tijd: 14:00
Plaats:

В системата.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Възложителят ще отстрани от участие всеки участник, за който са налице следните основания за отстраняване по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, а именно:

Е осъден с влязла в сила присъда, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а — 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194—217, чл. 219—252, чл. 253—260, чл. 301—307, чл. 321, 321а и чл. 352—353е от Наказателния кодекс; е осъден с влязла в сила присъда, за престъпление, аналогично на тези по т. 1.1. в друга държава членка или трета страна; има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;

Е установено, че:

Е представил документ с невярно съдържание, с който се доказва декларираната липса на основания за отстраняване или декларираното изпълнение на критериите за подбор;

Не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

Е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301—305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;

Е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

Не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията;

Е представил оферта, която не отговаря на:

Предварително обявените условия за изпълнение на поръчката;

Правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 на ЗОП; не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП, или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3—5 от ЗОП;

Е свързано лице с друг участник в процедурата;

Е подал оферта, която не отговаря на условията за представяне, включително за форма, начин, срок и валидност.

Лице, което е нарушило забраната по чл. 101, ал. 9 или 10 от ЗОП; са налице основания за отстраняване в чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и контролираните от тях лица не могат пряко или косвено да участват в процедурата, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва/т дружество/а, регистрирано/и в юрисдикция с преференциален данъчен режим. са налице забранителните основания по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ).е обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице — се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен;

Определеният изпълнител представя гаранция, обезпечаваща изпълнението на договора, при подписването му в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС. Гаранцията се представя във форма по избор, съгласно чл. 111, ал. 5 от ЗОП.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Комисия за защита на конкуренцията
Postadres: бул. „Витоша“ № 18
Plaats: София
Postcode: 1000
Land: Bulgarije
E-mail: delovodstvo@cpc.bg
Telefoon: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internetadres: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

На основание чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП обявлението подлежи на обжалване пред КЗК в 10-дневен срок, считано от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/04/2021