Services - 22199-2022

14/01/2022    S10

Pologne-Bełchatów: Services de réparation et d'entretien

2022/S 010-022199

Avis de marché – secteurs spéciaux

Services

Base juridique:
Directive 2014/25/UE

Section I: Entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
Adresse postale: ul. Węglowa 5
Ville: Bełchatów
Code NUTS: PL713 Piotrkowski
Code postal: 97-400
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Dorota Grygiel
Courriel: dorota.grygiel@gkpge.pl
Téléphone: +48 757734242
Fax: +48 757734212
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://pgegiek.pl/
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://swpp2.gkpge.pl
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.6)Activité principale
Électricité

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Modernizacja urządzeń AKPiA nawęglania w zakresie dostosowania do dyrektywy ATEX dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów

Numéro de référence: POST/GEK/CSS/IZE-ELT/07198/2021
II.1.2)Code CPV principal
50000000 Services de réparation et d'entretien
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Przedmiotem Zamówienia jest wymiana urządzeń AKPiA i sterowania układu nawęglania, które znajdują się w strefach zagrożonych wybuchem pyłu węglowego i nie spełniają wymagań dyrektywy ATEX w tym zakresie, dla następujących obiektów: zasobnik szczelinowy węgla, galerie nawęglania I, II i III oraz nawęglanie blokowe i międzyblokowe bl. 1-6.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SWZ.

II.1.5)Valeur totale estimée
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.2)Description
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL515 Jeleniogórski
Lieu principal d'exécution:

PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów, ul. Młodych Energetyków 12, 59-916 Bogatynia

II.2.4)Description des prestations:

Przedmiotem Zamówienia jest wymiana urządzeń AKPiA i sterowania układu nawęglania, które znajdują się w strefach zagrożonych wybuchem pyłu węglowego i nie spełniają wymagań dyrektywy ATEX w tym zakresie, dla następujących obiektów: zasobnik szczelinowy węgla, galerie nawęglania I, II i III oraz nawęglanie blokowe i międzyblokowe bl. 1-6.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SWZ.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Prix
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Fin: 13/05/2024
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy 10.1.2. spełniają warunek udziału w Postępowaniu, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 4 Ustawy PZP, dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, tj.: wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie, w zakresie którego była zabudowa, wymiana lub modernizacja aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki na instalacji technologicznej w zakładzie przemysłowym, spełniającej wymogi dyrektywy ATEX, w strefach zagrożonych wybuchem, o wartości minimum 250 000,00 zł netto.

2. Na potwierdzenie spełniania warunku, o którym mowa w punkcie 1 powyżej, Wykonawca złoży na wezwanie Zamawiającego wykaz zamówień wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania Ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu zamówienia, dat wykonania, wartości,podmiotów na rzecz których zamówienia zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te zamówienia zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego zamówienia były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 4 do SWZ;

III.1.6)Cautionnement et garanties exigés:

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania Ofert w wysokości 100.000,00 zł.

III.1.7)Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent:

Szczegółowe warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze są określone w SWZ.

III.1.8)Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:

Zgodnie z punktem 9 SWZ.

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6)Enchère électronique
Une enchère électronique sera effectuée
Renseignements complémentaires sur l’enchère électronique:

Zgodnie z art. 227 ust. 1 Ustawy PZP Zamawiający przeprowadzi aukcję elektroniczną przed dokonaniem wyboru najkorzystniejszej Oferty, jeżeli złożono co najmniej 2 Oferty niepodlegające odrzuceniu. Aukcja będzie przeprowadzona za pośrednictwem strony internetowej https://oneplace.marketplanet.pl. Szczegółowe informacje dotyczące aukcji elektronicznej zawarte są w punkcie 21 SWZ.

IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 16/02/2022
Heure locale: 12:00
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en mois: 90 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
Date: 16/02/2022
Heure locale: 14:00
Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:

Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3)Informations complémentaires:

1. Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej Ustawą PZP, w trybie przetargu nieograniczonego – art. 132 w zw. z art. 376 ust. 1 pkt 1oraz art. 378 ust. 1 Ustawy PZP jako zamówienie sektorowe o wartości przekraczającej 431.000 euro, w oparciu o przepisy Ustawy PZP i uregulowania prawne wydane na jej podstawie oraz inne akty prawne.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 (z zastrzeżeniem art. 393 ust. 4) oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy PZP. Wykluczenie Wykonawcy następuje jeżeli spełnione są przesłanki wskazane w art. 111 Ustawy PZP.

3. Zgodnie z zapisami art. 139 Ustawy PZP, Zamawiający stosuje tzw. „procedurę odwróconą”, tzn. najpierw dokona badania i oceny Ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego Oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający żąda złożenia formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia wyłącznie od Wykonawcy, którego Oferta zostanie najwyżej oceniona.

4. Ocena spełnienia warunków udziału w Postępowaniu oraz ocena braku podstaw do wykluczenia z udziału w Postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymaganych przez Zamawiającego i określonych w pkt. 12 SWZ. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, że Wykonawca spełnia wyżej wymienione warunki.

5. Wykonawca, którego Oferta została najwyżej oceniona, z uwzględnieniem punktu 21 SWZ, na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia zobowiązany jest do złożenia na wezwanie Zamawiającego wypełnionego formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia.

6. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej Oferty na podstawie art. 126 ust. 1 Ustawy PZP, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, wezwie Wykonawcę, którego Oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w punkcie 12. SWZ.

7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokumenty zgodnie z punktami 12.7 - 12.9 SWZ.

8. Zamawiający informuje, że postępowanie o zamówienie publiczne będzie prowadzone z wykorzystaniem systemu zakupowego GK PGE. Aby złożyć ofertę w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania rejestracji w systemie zakupowym GK PGE dostępnym pod adresem: https://swpp2.gkpge.pl. Pozostałe informacje dotyczące systemu zakupowego GK PGE i składania ofert zawarte są w SWZ.

9. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

10. Treść SWZ wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej – w systemie SWPP2 System PGE, https://swpp2.gkpge.pl

11. Ofertę sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

12. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu/SWZ, składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność odwzorowania cyfrowego z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenie za zgodność odwzorowania cyfrowego z dokumentem w postaci papierowej dokumentu lub oświadczenia następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

Wykonawcy, który ma lub miał interes w uzyskaniu danego Zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego Ustawy PZP, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX Ustawy PZP.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
11/01/2022