Lieferungen - 222005-2021

04/05/2021    S86

Bulgarien-Varna: Medizinische Ausrüstungen, Arzneimittel und Körperpflegeprodukte

2021/S 086-222005

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Meditsinski universitet — Varna „Prof. d-r Paraskev Iv. Stoyanov“
Nationale Identifikationsnummer: 000083633
Postanschrift: ul. „Marin Drinov“ No. 55
Ort: Varna
NUTS-Code: BG331 Варна / Varna
Postleitzahl: 9002
Land: Bulgarien
Kontaktstelle(n): Svetlana Lyubcheva Stoycheva
E-Mail: svetlana.stoycheva@mu-varna.bg
Telefon: +359 52677091
Fax: +359 52643116
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.mu-varna.bg
Adresse des Beschafferprofils: https://app.eop.bg/buyer/18416
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://app.eop.bg/today/133127
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://app.eop.bg/today/133127
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Bildung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Доставка на санитарни и медицински материали и консумативи за нуждите на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна

Referenznummer der Bekanntmachung: 2021-022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33000000 Medizinische Ausrüstungen, Arzneimittel und Körperpflegeprodukte
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Предмет на общ.поръчка е избор на изпълнител за извършване на периодични доставки на санитарни и медицински материали и консумативи за нуждите на МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов“–Варна, съгласно техн.спецификация (Приложение №1), с цел обезпечаване на лечебната и диагностичната дейност при провеждане на практическо обучение на студенти и докторанти, следдипломно обучение на лекари по дентална медицина, както и при извършване на научна дейност във Факултета по дентална медицина и в Университетски медико-дентален център.

Посочените в техн.спец-я (ТС) кол-ва са прогнозни, за 24 месеца, и ще послужат за оценяване на офертите. Заявяването на вида и кол-вата стоки се определя от Възл-ля в зависимост от конкретните му потребности и финансова обезпеченост. Възл-лят не е обвързан със задължението да изчерпи посочената максимално допустима ст-ст и обем на д-ра, и си запазва правото да поръчва повече и/или по-малко от прогнозните кол-ва, вкл. и да заявява продукти,които не са включени в ТС.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 425 268.00 BGN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33141200 Katheter
33141100 Verbandsmaterial; Klemm-, Sutur- und Ligaturausstattung
33141120 Klemm-, Sutur- und Ligaturausstattung
33141126 Ligaturen
33171000 Instrumente für Anästhesie und Reanimation
33141220 Kanülen
33141123 Abfallbehälter für scharfe Gegenstände
33735000 Arbeitsschutzbrillen mit Seitenschutz
33141420 Operationshandschuhe
33141119 Kompressen
33171210 Reanimationsmasken
33141310 Spritzen
33131200 Zahnärztliche Suturnadeln
33141320 Nadeln für medizinische Zwecke
33141128 Suturnadeln
38412000 Thermometer
24455000 Desinfektionsmittel
33631600 Antiseptika und Desinfektionsmittel
33741300 Handdesinfektionsmittel
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна / Varna
Hauptort der Ausführung:

Гр. Варна, бул. "Цар Освободител" №84

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Предмет на обществената поръчка е избор на изпълнител за извършване на периодични доставки на санитарни и медицински материали и консумативи за нуждите на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна, съгласно приложена техническа спецификация (Приложение №1), с цел обезпечаване на лечебната и диагностичната дейност при провеждане на практическо обучение на студенти и докторанти, следдипломно обучение на лекари по дентална медицина, както и при извършване на научна дейност във Факултета по дентална медицина и в Университетски медико-дентален център.

Посочените в техническата спецификация количества са прогнозни, за 24 (двадесет и четири) месеца, и ще послужат за оценяване на офертите. Заявяването на вида и количествата стоки се определя от Възложителя в зависимост от конкретните му потребности и финансова обезпеченост. Възложителят не е обвързан със задължението да изчерпи посочената максимално допустима стойност и обем на договора, и си запазва правото да поръчва повече и/или по-малко от прогнозните количества, включително и да заявява продукти, които не са включени в техническата спецификация.

Общо количество - 42 475 единици (брой, опаковка, комплект, литър, милилитър, ролка), съгласно приложената техническа спецификация (Приложение №1).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 425 268.00 BGN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

1 Възложителят си запазва правото (но не се задължава) да поръчва продукти, които не са включени в техническата спецификация (ТС), на стойност до 40 410,00 (четиридесет хиляди четиристотин и десет лева) лева без ДДС. Предмет на заявяване по предвидената опция са доставки на стоки, които не са включени в ТС, но са функционално свързани с предмета на обществената поръчка.

Опцията се реализира при спазване разпоредбите на чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП след предварително утвърдена от Възложителя или определен от него служител оферта на Изпълнителя, коригирана с процента надценка, описан в ценовото предложение на Изпълнителя (Образец №3). В тези случаи, при доставката Изпълнителят предоставя на Възложителя заверено копие на фактура от производител или от официалния представител на производителя на съответните продукти, като остойностяването на всяка конкретна доставка се извършва като към посочената фактурна стойност се начислява предложеният в ценовото предложение процент надценка.

Забележка:

Механизмът за начисляване на надценка не се прилага в случаите, в които Изпълнителят е производител на стоките – предмет на доставка по предвидената опция.

В случаите на доставка по предвидената опция, в които Изпълнителят е официален представител на производителя на съответните стоки или купува съответните стоки директно от производителя, то той доказва цената на придобиване посредством фактура от производителя.

В случаите, в които Изпълнителят придобива съответните стоки от официален представител на производителя, то той доказва цената на придобиване посредством фактура от официалния представител.

2 Възложителят си запазва правото (но не се задължава) да удължи срока на действие на договора с до 3 (три) месеца, при наличие на непредвидени обстоятелства по смисъла на ЗОП или когато поради обективни причини Възложителят не сключи нов договор за доставка в рамките на срока на действие на съществуващия договор, при условие, че максимално допустимата стойност по договора не е изчерпана и при запазване на всички останали условия по договора.

Опциите по т. 1 и т. 2 се реализират при спазване разпоредбите на чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП чрез сключване на допълнително споразумение между страните.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Участникът следва да притежава валидно разрешение за търговия на едро с медицински изделия по смисъла на чл. 77 от Закона за медицинските изделия, освен в случаите по чл. 77, ал.2 от ЗМИ, в които участникът е производител, установен на територията на Република България и може да извършва търговски сделки с произведените от него изделия. При участие на чуждестранни лица ще се приеме и еквивалентен документ, издаден от признат орган в страната, в която участникът е установен.

Разрешението следва да съответства на стоките, включени в Техническата спецификация.

За деклариране на съответствие с критерия за подбор, Участникът следва да попълни необходимата информация в раздел А „Годност“, част IV: „Критерии за подбор" на ЕЕДОП.

Документи за доказване на съответствие с критериите за подбор, съгласно чл. 67, ал. 5 и чл. 112 от ЗОП – заверено от Участника копие на валидно разрешение за търговия на едро с медицински изделия по смисъла на чл. 77 от Закона за медицинските изделия (или еквивалент), а в случаите на чл. 77, ал. 2 от Закона за медицинските изделия - декларация свободен текст, че е производител на предлаганите медицински изделия, както и документ, удостоверяващ, че може да извършва търговски сделки с произведените от него изделия.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Участникът следва да е реализирал минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, за последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.

Под „оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката“ следва да се разбира такъв, който е реализиран от доставка на медицински изделия (медицински консумативи, санитарни и смазочни материали, дезинфектанти и други, без апаратура/оборудване) в областта на денталната медицина.

За деклариране на съответствие с критерия за подбор, Участникът следва да попълни необходимата информация в Част IV, раздел Б: Икономическо и финансово състояние от ЕЕДОП.

Документите за доказване на съответствие с критериите за подбор се представят съгласно чл. 67, ал. 5 и чл. 112 от ЗОП - Справка за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката за последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.

Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи поисканите от Възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който Възложителят приеме за подходящ.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, в размер не по-малък от 170 000 (сто и седемдесет хиляди) лева без ДДС.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Участникът следва да притежава сертификат, удостоверяващ прилагане на система за управление на качеството.

За деклариране на съответствие с критерия за подбор, Участникът следва да попълни необходимата информация в част IV: Критерии за подбор, раздел Г: Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление, от ЕЕДОП.

Сертификатът трябва да е издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация” или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.

Възложителят ще приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Възложителят ще приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участникът не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В случаите по предходното изречение, Участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.

Документи за доказване на съответствие с критерия за подбор, съгласно чл. 67, ал. 5 и чл. 112 от ЗОП – Заверено от участника копие на валиден сертификат, удостоверяващ прилагането на система за управление на качеството БДС EN ISO 9001 (или еквивалентен), издаден от акредитирана институция или агенция за управление на качеството.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Участникът следва да притежава валиден сертификат, удостоверяващ прилагане на система за управление на качество БДС EN ISO 9001 (или еквивалентен), издаден от акредитирана институция или агенция за управление на качеството. Обхватът на сертификата трябва да е сходен с предмета на поръчката. Възложителят ще приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение при подписване на договора в размер на 2 % (два процента) от стойността му без ДДС, със срок на валидност – срокът на действие на договора, плюс 30 (тридесет) дни. Формата на гаранцията е по избор на участника:

• парична сума – платима по банкова сметка на Медицински университет – Варна: Банка ДСК ЕАД, клон Варна, BIC: STSABGSF; IBAN: BG24STSA93003100040700 – в лева.

• банкова гаранция – същата следва да е авизирана от българска банка, ако е издадена от чуждестранна банка.

• застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 31/05/2021
Ortszeit: 23:59
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Bulgarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 28/09/2021
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 01/06/2021
Ortszeit: 14:00
Ort:

В системата

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

В процедурата за възлагане на обществена поръчка може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, и всяко друго образувание, което отговаря на условията, посочени в Закона за обществени поръчки (ЗОП), в Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) и в обявените от възложителя изисквания, ако може самостоятелно да подава заявления за участие или оферти и да сключва договори за изпълнение предмета на поръчката съгласно законодателството на държавата, в която е установен. Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка на основанията по чл. 54, ал. 1, чл. 55, ал. 1, т. 1 и 4, чл. 107 от ЗОП, чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС и обстоятелствата по чл. 69 от ЗПКОНПИ. В случай, че участник оферира по-висока обща стойност в лева без ДДС за продукти, включени в ТС и/или по-висок процент надценка от обявените от Възложителя максимално допустими стойности в настоящата процедура, той ще бъде предложен за отстраняване, на основание чл. 107 ЗОП, тъй като не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

Офертата, както и цялата кореспонденция и всички документи, свързани с обществената поръчка и разменени между участника и Възложителя трябва да са на български език. Приложените документи, представени от участника могат да бъдат съставени на друг език, но задължително трябва да са придружени с точен превод на български език по отношение на относимите към офертата части.

Ако в офертата има информация с парично изражение, пряко свързана с предмета на поръчката, която е извън ценовото предложение, участникът се отстранява от участие. Възложителят ще използва собствени приходи за извършване на дължимите плащания и при необходимост, за нуждите на научните изследвания или за изпълнение на проекти, свързани с предмета на поръчката — средства от субсидия и външно финансиране. Плащането ще се извърши по банков път. Участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор, чрез представяне на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП, възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на заявленията за участие или офертите представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното възлагане на поръчката.

Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави документи по чл. 58 от ЗОП, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и документи за съответствие с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите, и третите лица, ако има такива.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Комисия за защита на конкуренцията
Postanschrift: бул. „Витоша“ № 18
Ort: София
Postleitzahl: 1000
Land: Bulgarien
E-Mail: delovodstvo@cpc.bg
Telefon: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet-Adresse: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Съгласно разпоредбата на чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП, жалба срещу решението за откриване на процедурата се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП. Жалбата се подава до Комисията за защита на конкуренцията с копие и до Възложителя, чието решение действие или бездействие се обжалва.

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
29/04/2021