Leveringen - 222014-2021

04/05/2021    S86

Griekenland-Thessaloniki: Aardolieproducten, brandstof, elektriciteit en andere energiebronnen

2021/S 086-222014

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Dimos Ampelokipon - Menemenis
Postadres: Patr. Grigorioy E' 12
Plaats: Thessaloniki
NUTS-code: EL522 Θεσσαλονίκη / Thessaloniki
Postcode: 561 23
Land: Griekenland
Contactpersoon: Dimos Ampelokipon - Menemenis
E-mail: d.liapaki@ampelokipi-menemeni.gr
Telefoon: +30 2313313644/+30 2313313641
Fax: +30 2313313625
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.ampelokipi-menemeni.gr
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών, για τον Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης και τα νομικά πρόσωπά του.

Referentienummer: 1178/20
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09000000 Aardolieproducten, brandstof, elektriciteit en andere energiebronnen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Προμήθεια υγρών καυσίμων (βενζίνη, πετρέλαιο diesel, πετρέλαιο θέρμανσης) και λιπαντικών.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 770 516.52 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Προμήθεια υγρών καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη, πετρέλαιο diesel), για Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης.

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09134100 Dieselolie
09132100 Loodvrije benzine
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL522 Θεσσαλονίκη / Thessaloniki
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Προμήθεια υγρών καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 88.800lt, πετρέλαιο diesel 92.400lt), για Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρέλαιο diesel) για Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης.

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09134100 Dieselolie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL522 Θεσσαλονίκη / Thessaloniki
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρέλαιο diesel 660.000lt χονδρική), για Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρέλαιο θέρμανσης) για Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης.

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09135100 Stookolie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL522 Θεσσαλονίκη / Thessaloniki
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρέλαιο θέρμανσης 69.000lt), για Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 172-413651
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 5854/21
Perceel nr.: 1
Benaming:

Προμήθεια υγρών καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη, πετρέλαιο diesel), για Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
29/04/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Ανκών Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία, διακρ. τίτλος «Ανκών»
Postadres: 28ης Οκτωβρίου 75
Plaats: Θεσσαλονίκη
NUTS-code: EL522 Θεσσαλονίκη / Thessaloniki
Postcode: 561 23
Land: Griekenland
Telefoon: +30 2314012964
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 184 076.40 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 185 929.92 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 5853/21
Perceel nr.: 2
Benaming:

Προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρέλαιο diesel) για Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
29/04/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Ελληνικά Καύσιμα Ορυκτέλαια Μονοπρόσωπη Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία, διακρ. τίτλος «Ε.Κ.Ο. Α.Β.Ε.Ε.»
Postadres: Χειμάρρας 8Α, 151 25 Μαρούσι
Plaats: Αθήνα
NUTS-code: EL30 Aττική / Attiki
Postcode: 151 25
Land: Griekenland
Telefoon: +30 2107705401
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 555 060.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 546 678.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 5853/21
Perceel nr.: 3
Benaming:

Προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρέλαιο θέρμανσης) για Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
29/04/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Ελληνικά Καύσιμα Ορυκτέλαια Μονοπρόσωπη Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία, διακρ. τίτλος «Ε.Κ.Ο. Α.Β.Ε.Ε.»
Postadres: Χειμάρρας 8Α, 151 25 Μαρούσι
Plaats: Αθήνα
NUTS-code: EL3 Αττική / Attiki
Postcode: 151 25
Land: Griekenland
Telefoon: +30 2107705401
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 38 295.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 37 908.60 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Δήμος Αμπελοκήπων - Μενεμένης
Plaats: Θεσσαλονίκη
Land: Griekenland
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

α) δέκα (10) ημέρες, από την κοινοποίηση τής προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή

β) δεκαπέντε (15) ημέρες, από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως·

γ) δέκα (10) ημέρες, από την πλήρη —πραγματική ή τεκμαιρόμενη— γνώση της πράξης, που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες, από την επομένη της συντέλεσης τής προσβαλλόμενης παράλειψης.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Postadres: Λ. Θηβών 196 - 198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης
Plaats: Αττική
Postcode: 182 33
Land: Griekenland
E-mail: gaepp@aepp-procurement.gr
Telefoon: +30 2132141244
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/04/2021