Leveringen - 222156-2021

04/05/2021    S86

Polen-Kąkolewnica: Zonnecollectoren voor verwarmingsdoeleinden

2021/S 086-222156

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gmina Kąkolewnica
Nationaal identificatienummer: 3023755200000
Postadres: ul. Lubelska 5
Plaats: Kąkolewnica
NUTS-code: PL811 Bialski
Postcode: 21-302
Land: Polen
Contactpersoon: Dariusz Korulczuk
E-mail: dariusz.korulczyk@kakolewnica.lublin.pl
Telefoon: +48 833722010
Fax: +48 833722049
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.ugkakolewnica.bip.lubelskie.pl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Montaż instalacji OZE na terenie gminy Kąkolewnica – część 1

Referentienummer: IR.271.8.2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09331100 Zonnecollectoren voor verwarmingsdoeleinden
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji solarnych i fotowoltaicznych na terenie gminy Kąkolwenica. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Montaż instalacji OZE na terenie gminy Kąkolewnica – część 1” współfinansowanego ze środków UE w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa lubelskiego na lata 2014–2020, oś priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku, działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.

2. Zamawiający zgodnie z art. 36aa ust. 1 ustawy Pzp dopuszcza składanie ofert częściowych z podziałem na dwie następujące części:

1) część nr 1 – dostawa i montaż instalacji solarnych;

2) część nr 2 – dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 4 679 020.00 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa i montaż instalacji solarnych

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09331100 Zonnecollectoren voor verwarmingsdoeleinden
09332000 Zonne-energie-installatie
45331000 Installeren van verwarming, ventilatie en airconditioning
45330000 Loodgieterswerk
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL81 Lubelskie
Voornaamste plaats van uitvoering:

Teren gminy Kąkolewnica.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Przedmiotem części nr 1 jest dostawa i montaż instalacji 118 zestawów solarnych na terenie gminy Kąkolewnica, obejmująca między innymi:

1) dostawę i montaż, w oparciu o dokumentację techniczną stanowiącą załącznik do SIWZ, zestawów płaskich kolektorów słonecznych na potrzeby przygotowywania ciepłej wody użytkowej, zgodnie z poniższym zestawieniem:

a) instalacja 2 kolektorowa / 200 l – 75 lokalizacji,

b) instalacja 3 kolektorowa / 300 l – 43 lokalizacje;

2) wniesienie i posadowienie podgrzewacza c.w.u.;

3) podłączenie podgrzewacza c.w.u. do istniejącej instalacji zimnej wody;

4) montaż zespołu naczynia przeponowego (wzbiorczego) wraz z grupą zabezpieczającą (zawór zwrotny – bezpieczeństwa);

5) podłączenie do instalacji c.w.u. wraz z termostatycznym zaworem przeciwpoparzeniowym;

6) montaż anody tytanowej w każdym podgrzewaczu c.w.u.;

7) wykonanie instalacji łączącej zestawy kolektorów z podgrzewaczem c.w.u. (dolna wężownica podgrzewacza c.w.u.) i jej ocieplenie;

8) montaż zespołu pompowego solarnego z osprzętem;

9) montaż instalacji układu sterującego, automatyki i modułu LAN;

10) montaż zespołu naczynia przeponowego (wzbiorczego) solarnego;

11) wykonanie płukania oraz prób ciśnienia instalacji;

12) napełnienie instalacji czynnikiem solarnym;

13) uruchomienie instalacji solarnej;

14) uzupełnienie ubytków ścian, stropów i podłóg, naprawa tynków, elewacji oraz jej ocieplenia, uszczelnienie pokrycia dachowego po przejściach przewodów;

15) przeszkolenie użytkowników oraz przekazanie zamawiającemu protokołu z przeprowadzonego szkolenia z wyszczególnieniem, co było przedmiotem szkolenia;

16) sporządzenie i przekazanie instrukcji obsługi;

17) inne elementy ujęte w załączniku nr 8a do SIWZ (dokumentacja techniczna) i wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7a do SIWZ.

2. Zamawiający wymaga, aby wykonanie instalacji, w ramach jednej lokalizacji nie trwało dłużej niż 3 dni robocze następujące po sobie.

3. Zamawiający wymaga aby dostarczony sprzęt został oznaczony przez zgodnie z „Wytycznymi programowymi dotyczącymi wdrażania RPO WL na lata 2014–2020.

4. Wykonawca udzieli rękojmi i gwarancji na wykonane prace na okres nie krótszy niż 4 lata i nie dłuższy niż lat 5 od daty podpisania przez zamawiającego i wykonawcę protokołu odbioru końcowego (okres gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert opisane w dziale XXI SIWZ).

5. Urządzenia, armatura i osprzęt instalowany w trakcie realizacji zamówienia musi być fabrycznie nowy, zgodny z parametrami określonymi w dokumentacji technicznej.

6. Realizacja przedmiotu zamówienia powinna być wykonana o oparciu o obowiązujące przepisy, w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi, przez wykonawcę posiadającego odpowiednie doświadczenie, potencjał wykonawczy oraz dysponującego osobami posiadającymi odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje.

7. Materiały użyte przez wykonawcę powinny odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

8. Wykonanie przedmiotu zamówienia i oddanie do użytku musi być również zgodne z wszystkimi aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: okres gwarancji / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

RPLU.04.01.00-06-0055/19

II.2.14)Nadere inlichtingen

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Montaż instalacji OZE na terenie gminy Kąkolewnica – część 1” współfinansowanego ze środków UE w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa lubelskiego na lata 2014–2020, oś priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku, działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 251-628449
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Dostawa i montaż instalacji solarnych

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/04/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 8
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 8
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 8
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Polska Ekologia sp. z o.o.
Nationaal identificatienummer: 5222447187
Postadres: Piaskowa 7
Plaats: Racibórz
NUTS-code: PL22 Śląskie
Postcode: 47-400
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 067 500.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 960 617.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:

Dostawa i montaż kolektorów słonecznych

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający, na podstawie art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp, informuje, że najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Każda oferta składana musi być zabezpieczona wadium:

— na część nr 1 zamówienia w wysokości 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy 00/100 złotych),

— na część nr 2 zamówienia w wysokości 30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy 00/100 złotych),

które może być wnoszone w:

— pieniądzu,

— poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

— gwarancjach bankowych,

— gwarancjach ubezpieczeniowych,

— poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 359).

Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: Banku Spółdzielczym w Międzyrzecu Podlaskim, Oddział w Kąkolewnicy; numer konta: 28 8039 0006 0000 0008 2048 0004; z adnotacją „Wadium – znak sprawy: IR.271.8.2020”.

Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu przelewem zaleca się, aby wykonawca dołączył do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu.

W tytule przelewu należy wpisać: wadium – montaż instalacji OZE na terenie gminy Kąkolewnica – część 1.

Za wyjątkiem wadium wniesionego w pieniądzu, wymagane jest dołączenie do oferty oryginału dokumentu w formie elektronicznej podpisanego podpisem kwalifikowanym przez wystawcę. Dokumenty, o których mowa muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym wykonawca jest związany ofertą.

Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 2 lutego 2021 r. do godz. 10.00 (w przypadku wadium wniesionego w pieniądzu liczy się data wpływu środków na rachunek bankowy zamawiającego).

Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 4 do SIWZ).

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie w formie jednolitego dokumentu składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Jeżeli prawo do podpisywania oferty nie wynika z dostępnych zamawiającemu dokumentów, należy dołączyć pełnomocnictwo do podpisania oferty podpisane podpisem kwalifikowanym przez osobę/osoby udzielające pełnomocnictwa.

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1076 ze zm.). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Internetadres: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż wymienione powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
Telefoon: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Internetadres: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/04/2021