Services - 222286-2017

10/06/2017    S110    - - Services - Contract notice - Open procedure 

Lithuania-Naujoji Akmenė: Engineering design services

2017/S 110-222286

Contract notice

Services

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1)Name, addresses and contact point(s)

Akmenės rajono savivaldybės administracija
188719391
L. Petravičiaus a. 2
For the attention of: Rasa Morkūnienė
LT-85132 Naujoji Akmenė
Lithuania
Telephone: +370 42557133
E-mail: pirkimai@akmene.lt
Fax: +370 42556594

Internet address(es):

General address of the contracting authority: http://www.akmene.lt

Electronic access to information: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

Electronic submission of tenders and requests to participate: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

I.2)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.3)Main activity
General public services
I.4)Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1)Description
II.1.1)Title attributed to the contract by the contracting authority:
Akmenės rajono Ramučių kadastro vietovės Agluonos up. griovių paprastojo remonto darbų techninio darbo projekto parengimo paslaugos pirkimas.
II.1.2)Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Services
Service category No 12: Architectural services; engineering services and integrated engineering services; urban planning and landscape engineering services; related scientific and technical consulting services; technical testing and analysis services
Main site or location of works, place of delivery or of performance: Akmenės rajonas.
NUTS code
II.1.3)Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
The notice involves a public contract
II.1.4)Information on framework agreement
II.1.5)Short description of the contract or purchase(s)
Akmenės rajono Ramučių kadastro vietovės Agluonos up. Griovių A-4-8-4, A-4-8-4-6-1, A-4-8-4-6-2, A-4-8-4-6-3, A-4-8-4-6, A-4-8-4-2, A-4-8-4-4-2, A-4-8-4-4 paprastojo remonto darbų techninio darbo projekto parengimo paslauga. Remontuojamas griovių ruožas 12,208 km: šalinti krūmus, iškasti iš griovio dugno sąnašas, valyti ar šalinti augmeniją, paskleisti ar sulėkščiuoti, remontuoti drenažo žiotis, išvalyti ir/arba remontuoti pralaidas, nušienauti griovių šlaitus.
II.1.6)Common procurement vocabulary (CPV)

71320000

II.1.7)Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes
II.1.8)Lots
This contract is divided into lots: no
II.1.9)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2)Quantity or scope of the contract
II.2.1)Total quantity or scope:
Reikalinga paruošti 1 techninį darbo projektą. Remontuojamas griovių ruožas 12,208 km.
II.2.2)Information about options
Options: no
II.2.3)Information about renewals
This contract is subject to renewal: no
II.3)Duration of the contract or time limit for completion
Duration in months: 4 (from the award of the contract)

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions relating to the contract
III.1.1)Deposits and guarantees required:
Paslaugos teikėjas Užsakovui ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo sutarties pasirašymo dienos privalo pateikti besąlygišką pirmo pareikalavimo Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko, kredito unijos garantiją ar draudimo bendrovės laidavimą, kurio vertė – 5 (penki) proc. nuo bendros sutarties kainos.
III.1.2)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
Užsakovas atsiskaito su Paslaugos teikėju už pilnai suteiktą Paslaugą iš 2017 metų skiriamų specialiųjų tikslinių dotacijų žemės ūkio ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti – melioracijai (išlaidoms) lėšų, pagal suteiktos Paslaugos aktus ir pateiktas sąskaitas faktūras per 30 kalendorinių dienų.
III.1.3)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
III.1.4)Other particular conditions
The performance of the contract is subject to particular conditions: no
III.2)Conditions for participation
III.2.1)Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: 1. Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, vadovas ir ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo ir dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą, arba dėl kitų valstybių tiekėjų nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 31.3.2004 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus.
Išrašai iš teismų sprendimų, jei tokie yra, arba Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos išduota pažyma, ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, ar jiems tolygus šalies, kurioje registruotas tiekėjas, ar šalies, iš kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar viešojo administravimo institucijos išduotas dokumentas, liudijantis, kad nėra nurodytų pažeidimų.
Jeigu tiekėjui buhalterinės apskaitos paslaugas teikia kitas juridinis asmuo, tiekėjas turi pateikti dokumentus dėl buhalterinę apskaitą tvarkančio juridinio asmens darbuotojų, kurie surašo ir turi teisę pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, teistumo.
Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodyta, kad jis galioja susipažinimo su elektroniniais pasiūlymais dieną, toks dokumentas yra priimtinas.
Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje.
2. Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties (tiekėjo ir kreditorių susitarimo tęsti tiekėjo veiklą, kai tiekėjas prisiima tam tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidėti, sumažinti ar jų atsisakyti), nėra sustabdęs ar apribojęs savo veiklos (arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši), jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba nėra bankroto procesas vykdomas ne teismo tvarka, nėra inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jam nėra vykdomos kitos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus.
1) Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, jis pateikia valstybės įmonės Registrų centro išduotą išrašą ar šios įmonės Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis nurodytoms aplinkybėms įrodyti, arba teismo išduotą išrašą iš teismo sprendimo, jei toks yra.
Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti šio kvalifikacijos reikalavimo 1 papunktyje nurodytų dokumentų. Perkančioji organizacija tikrina paskutinės pasiūlymų pateikimo termino dienos, nurodytos skelbime apie pirkimą, duomenis.
Kitos valstybės tiekėjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje yra registruotas Tiekėjas, ar šalies, iš kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar viešojo administravimo institucijos išduotą pažymą.
Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
2) Tiekėjo deklaracija, patvirtinanti, kad tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nesiekia priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nesiekia priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši, arba priesaikos ar oficiali deklaracija, jei atitinkamoje šalyje neišduodamas minėtas dokumentas arba jis neapima visų keliamų klausimų.
CVP IS priemonėmis pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.
3. Tiekėjas turi būti įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, reikalavimus. Tiekėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 50 EUR.
1) Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, ar šalies, kurioje registruotas tiekėjas, kompetentingos valstybės institucijos išduota pažyma.
Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje.
2) Jeigu Lietuvos Respublikoje registruotas tiekėjas yra fizinis asmuo, jis pateikia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų Valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigų, susijusių su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu, išduotą dokumentą, arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.
Jeigu Lietuvos Respublikoje registruotas tiekėjas yra juridinis asmuo, iš jo nereikalaujama pateikti dokumentų, pagrindžiančių, kad tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmokų mokėjimu. Perkančioji organizacija tikrina paskutinės pasiūlymų pateikimo termino dienos, nurodytos skelbime apie pirkimą, duomenis.
Jeigu kitoje valstybėje registruotas tiekėjas yra fizinis arba juridinis asmuo, jis pateikia šalies, kurioje yra įregistruotas tiekėjas, kompetentingos valstybės institucijos išduotą pažymą.
Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje.
Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentai išduoti anksčiau, tačiau juose nurodyta, kad jie galioja susipažinimo su elektroniniais pasiūlymais dieną, tokie dokumentai yra priimtini.
4. Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamą bankrotą.
Išrašai iš teismų sprendimų, jei tokie yra, ar Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos išduota pažyma, ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, ar jiems tolygus šalies, kurioje registruotas kandidatas ar dalyvis, ar šalies, iš kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar viešojo administravimo institucijos išduotas dokumentas, liudijantis, kad nėra nurodytų pažeidimų.
Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau nei 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodyta, kad jis galioja susipažinimo su elektroniniais pasiūlymais dieną, toks dokumentas yra priimtinas.
Pateikiamas skenuotas dokumento elektroninėje formoje.
5. Tiekėjas turi teisę verstis melioracijos statinių projektavimo veikla.
1. Dokumentai, patvirtinantys tiekėjo teisę verstis melioracijos statinių projektavimo paslaugų veikla, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos (profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje tiekėjas registruotas) išduotas dokumentas (Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje).;
2. Galiojančių Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos išduoto kvalifikacijos atestato, suteikiančio teisę Lietuvos Respublikoje atlikti melioracijos statinių projektavimo paslaugas ar atitinkamos užsienio šalies institucijos išduoto dokumento ir pripažinto Lietuvos Respublikoje teisės aktų nustatyta tvarka, tinkamai patvirtintos kopijos (Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje).
III.2.2)Economic and financial ability
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Netaikoma.
Minimum level(s) of standards possibly required: Netaikoma.
III.2.3)Technical capacity
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:
1.1) Įvykdytų sutarčių sąrašas, nurodant projektavimo paslaugų pavadinimą, paslaugų vertę, datą, paslaugų gavėjus;
2) Bent vienas teigiamas užsakovų atsiliepimas apie tinkamai įvykdytas sutartis (nurodytas pagal šio punkto reikalavimą).
(Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje).
2. Pateikiamas siūlomo projekto vadovo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos išduoto kvalifikacijos atestato, suteikiančio teisę būti melioracijos statiniu projekto vadovu ar atitinkamos užsienio šalies institucijos išduoto dokumento ir pripažinto teisės aktų nustatyta tvarka, tinkamai patvirtintos kopijos
Parengtų melioracijos statinių rekonstrukcijos ir/ar remonto techninių darbo projektų sąrašas.
Minimum level(s) of standards possibly required:
1. Tiekėjas per pastaruosius 3 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo datos (jei tiekėjas veiklą vykdė mažiau nei 3 metus) turi būti tinkamai įvykdęs bent vieną melioracijos statinių projektavimo paslaugų sutartį, kurios vertė būtų ne mažesnė kaip 7 000 EUR.
2. Tiekėjas privalo turėti ne mažiau kaip 1 (vieną) kvalifikuotą melioracijos statinių projekto vadovą, kuris būtų vadovavęs parengiant bent 1 (vieną) melioracijos statinių rekonstrukcijos ir/ar remonto techninį darbo projektą, kurio vertė ne mažesnė kaip 7 000 EUR.
III.2.4)Information about reserved contracts
III.3)Conditions specific to services contracts
III.3.1)Information about a particular profession
Execution of the service is reserved to a particular profession: no
III.3.2)Staff responsible for the execution of the service
Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for the execution of the service: yes

Section IV: Procedure

IV.1)Type of procedure
IV.1.1)Type of procedure
Open
IV.1.2)Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
IV.1.3)Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
IV.2)Award criteria
IV.2.1)Award criteria
Lowest price
IV.2.2)Information about electronic auction
An electronic auction will be used: no
IV.3)Administrative information
IV.3.1)File reference number attributed by the contracting authority:
IV.3.2)Previous publication(s) concerning the same contract
no
IV.3.3)Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 26.7.2017 - 10:00
Payable documents: no
IV.3.4)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
28.7.2017 - 10:00
IV.3.5)Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.3.6)Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Lithuanian.
IV.3.7)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
in days: 90 (from the date stated for receipt of tender)
IV.3.8)Conditions for opening of tenders
Date: 28.7.2017 - 10:45

Place:

L. Petravičiaus a. 2, Naujoji Akmenė, 319 kab.

Persons authorised to be present at the opening of tenders: yes
Additional information about authorised persons and opening procedure: Tiekėjai ar jų įgalioti asmenys.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published: Pagal poreikį.
VI.2)Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.3)Additional information
Techninis darbo projektas turi būti parengtas iki 13.10.2017. Pirkimas vykdomas CVP IS priemonėmis.
VI.4)Procedures for appeal
VI.4.1)Body responsible for appeal procedures
VI.4.2)Lodging of appeals
Precise information on deadline(s) for lodging appeals: Tiekėjas turi teisę pareikšti ieškinį teismui dėl pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia per 6 mėnesius nuo pirkimo sutarties sudarymo dienos.
VI.4.3)Service from which information about the lodging of appeals may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
8.6.2017