Usługi - 222294-2020

13/05/2020    S93

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie wsparcia systemu

2020/S 093-222294

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Ministerstwo Finansów, Biuro Administracyjne
Adres pocztowy: ul. Świętokrzyska 12
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-916
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Barbara Szwed, Andrzej Konarzewski – Ministerstwo Finansów, Biuro Logistyki
E-mail: wzp@mf.gov.pl
Tel.: +48 226945400
Faks: +48 226945268

Adresy internetowe:

Główny adres: www.gov.pl/finanse

Adres profilu nabywcy: www.gov.pl/web/finanse/zamowienia-publiczne-realizowane-na-podstawie-pzp

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://www.gov.pl/web/finanse
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Sprawy gospodarcze i finansowe

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługi utrzymania systemów informatycznych BeSTi@ i SJO BeSTi@

Numer referencyjny: C/305/20/ST/B/98-1
II.1.2)Główny kod CPV
72253200 Usługi w zakresie wsparcia systemu
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

1) świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług zapewniających utrzymanie dwóch systemów informatycznych, wymieniających między sobą dane, zwanych w dalszej części dokumentu „Systemami”:

a) Systemu BeSTi@;

b) Systemu SJO BeSTi@;

2) opracowanie, wykonanie i przygotowanie wersji instalacyjnych plików zapewniających automatyczne zainstalowanie następującej zmiany w Systemach określonej:

a) w rozdziale 2 pkt 2.2 ppkt 2.2.1 (OD_01 do OD_13) Szczegółowego opisu przedmiotu umowy stanowiącego Załącznik nr 1 do wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 1 do wzoru umowy, stanowiącego Załącznik J do SIWZ.

2. Usługi utrzymania, o których mowa w ust. 1 pkt 1, obejmują:

1) świadczenie usług asysty technicznej;

2) wprowadzanie dostosowań/zmian w Systemach.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego realizacji zawiera wzór umowy wraz z załącznikami.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 213 283.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

1) świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług zapewniających utrzymanie dwóch systemów informatycznych, wymieniających między sobą dane, zwanych w dalszej części dokumentu „Systemami”:

a) Systemu BeSTi@ zbudowanego w ramach projektu Phare 2002/000.580.01.09 komponent B „System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego”, zwanego dalej „Systemem BeSTi@” lub „BeSTi@”;

b) Systemu SJO BeSTi@ zbudowanego w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01-04 „System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego – sprawozdawczość jednostek organizacyjnych” kontrakt 2, zwanego dalej „Systemem SJO BeSTi@” lub „SJO BeSTi@”;

2) opracowanie, wykonanie i przygotowanie wersji instalacyjnych plików zapewniających automatyczne zainstalowanie następującej zmiany w Systemach określonej:

a) w rozdziale 2 pkt 2.2 ppkt 2.2.1 (OD_01 do OD_13) szczegółowego opisu przedmiotu umowy stanowiącego Załącznik nr 1 do wzoru umowy, stanowiącego Załącznik J do SIWZ.

2. Usługi utrzymania, o których mowa w ust. 1 pkt 1, obejmują:

1) świadczenie usług asysty technicznej;

2) wprowadzanie dostosowań/zmian w Systemach;

i będą realizowane zgodnie z zasadami opisanymi w: Załączniku nr 1 do umowy – Szczegółowy opis przedmiotu umowy, Załączniku nr 2 do umowy – Procedura świadczenia usług asysty technicznej i Załączniku nr 3 do umowy – Procedura wprowadzania dostosowań/zmian.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego realizacji zawiera wzór umowy, w tym opis przedmiotu umowy stanowiący Załącznik nr 1 do wzoru umowy, stanowiący Załącznik J do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zadania OD_01 do OD_13 dot. stworzenia w Systemie BeSTi@ obsługi delegatur Krajowego Biura Wyborczego w sprawozdaniu Rb-50 (termin 1) / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Terminy usuwania wad / Waga: 25
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 213 283.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 5
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Wobec braku sekcji dotyczącej wykazywania braku podstaw wykluczenia:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) zwanej dalej ustawą. Zamawiający stosuje w postępowaniu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 Ustawy, nie stosuje natomiast pozostałych podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 3, 5–7 ustawy.

2. Do oferty Wykonawca dołącza aktualny na dzień składania ofert jednolity europejski dokument zamówienia zwany dalej „JEDZ” w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w SIWZ potwierdzający, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także JEDZ dotyczące tych podmiotów.

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

5. Zamawiający wskazuje, że Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α w części IV JEDZ i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV JEDZ.

6. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający będzie żądać następujących dokumentów:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy;

2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego;

3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;

4) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;

5) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

6) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1785, ze zm.);

7) oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

7. Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa odpowiednio w ust. 6 składa odpowiednie dokumenty określone dokumentach zamówienia.

8. Szczegółowe informacje dotyczące ww. dokumentów zawarte są w dokumentach zamówienia – SIWZ.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający będzie żądać informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;

2. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa w ust. 1, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Warunek zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się posiadaniem środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 500 000 PLN.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający będzie żądać:

1) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

2) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

2. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty, o których mowa w ust. 1, budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

Warunek zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się:

1) wykonaniem nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert:

a) co najmniej 2 usług, każda o wartości co najmniej 500 000,00 PLN (pięćset tysięcy złotych), każda polegająca na utrzymaniu systemu informatycznego / systemów informatycznych, tj. świadczeniu usługi polegającej na zapewnieniu ciągłości działania, w tym: naprawie błędów i wad, konfigurowaniu, aktualizowaniu, dostosowywaniu do zmian prawnych, poprawie funkcjonalności systemu informatycznego / systemów informatycznych, każda usługa realizowana przez okres co najmniej 12 miesięcy, przy czym:

i. co najmniej jedną z tych usług objęty był system obsługujący procesy biznesowe obejmujące: proces sprawozdawania z realizacji budżetu, obsługę dystrybucji (alokacji) środków finansowych;

ii. co najmniej jedną z tych usług objęty był system obsługujący analizy finansowe oraz modele symulacyjne w oparciu o dane co najmniej 1 500 instytucji lub podmiotów gospodarczych (np. jednostki samorządu terytorialnego, jednostki budżetowe);

iii. co najmniej jedną z tych usług objęty był system, który został zbudowany i uruchomiony w architekturze rozproszonej obejmującej, co najmniej 1 500 różnych lokalizacji (różne adresy pocztowe) posiadających odrębne instancje baz danych i wymieniających dane między sobą;

iv. co najmniej jedna usługa świadczona była dla systemu, z którego korzysta co najmniej 3 000 instytucji lub podmiotów gospodarczych (np. jednostki samorządu terytorialnego, jednostki budżetowe);

v. co najmniej jedną z tych usług objęty był system, który posiada funkcjonalności zapewniające przesyłanie danych pomiędzy dwoma grupami użytkowników, nie połączonymi siecią lokalną, z których jedna grupa weryfikuje dane drugiej grupy;

vi. co najmniej jedna z tych usług obejmowała poprawę wydajności systemu;

vii. co najmniej jedną z tych usług objęty był system wykorzystujący łącznie następujące ...

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

... technologie:

— Web Services,

— MS SQL Server,

— ASP.NET;

viii. co najmniej jedną z tych usług objęty był system posiadający funkcjonalność podpisu elektronicznego w zakresie podpisywania i weryfikacji podpisów dokumentów .xml kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w tym zapewniającego dołączanie wielu podpisów/kontrasygnat;

b) co najmniej jednej usługi, o wartości co najmniej 500 000,00 PLN (pięćset tysięcy złotych), polegającej na wsparciu technicznym i merytorycznym użytkowników systemów informatycznych. Przy czym:

i. co najmniej jedna usługa zrealizowana była zgodnie z metodyką Prince 2;

ii. co najmniej jedna usługa zrealizowana była z wykorzystaniem dobrych praktyk ITIL, w tym:

— WSW ITIL 01 Service Level Management,

— WSW ITIL 02 Availability Management,

— WSW ITIL 03 Incident Management,

— WSW ITIL 04 Problem Management,

— WSW ITIL 05 Service Asset & Configuration Mgmt;

iii. co najmniej jedna usługa obejmowała wsparcie użytkowników przez łącznie:

— portal internetowy lub informatyczny systemu obsługi zgłoszeń,

— telefon;

iv. co najmniej jedna usługa obejmowała udzielanie porad merytorycznych i technicznych użytkownikom systemów za pośrednictwem minimum 3 spośród niżej wymienionych sposobów komunikacji:

— poczty e-mail,

— telefonu,

— portalu internetowego,

— informatycznego systemu obsługi zgłoszeń;

v. co najmniej jedna usługa obejmowała utrzymywanie aktualnej listy najczęściej zadawanych pytań (FAQ) na internetowym portalu serwisowym lub w systemie obsługi zgłoszeń;

vi. każda z usług świadczona była dla co najmniej 3 000 użytkowników systemu;

2) wykażą się dysponowaniem osobami spełniającymi następujące wymagania:

a) kierownikiem projektu posiadającym:

i. wykształcenie wyższe o profilu ekonomicznym lub informatycznym;

ii. doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika projektu;

b) co najmniej jednym specjalistą ds. obsługi zgłoszeń (service desk) posiadającym:

i. wykształcenie min. średnie;

ii. kwalifikacje obejmujące co najmniej znajomość ogólnych zagadnień z zakresu informatyki (zagadnienia sprzętowe, systemy operacyjne, zagadnienia sieciowe, bazy danych, itd.);

c) co najmniej jednym ekspertem ds. jakości posiadającym:

i. wykształcenie wyższe o profilu technicznym lub matematycznym;

ii. doświadczenie w sprawowaniu kontroli jakości;

d) co najmniej jednym ekspertem ds. finansów samorządu terytorialnego posiadającym:

i. wykształcenie wyższe;

ii. doświadczenie w pełnieniu w okresie ostatnich 3 lat funkcji analityka lub projektanta, w realizacji min. 1 usługi informatycznej, w której wykorzystywał swoją znajomość zasad planowania, dla JST naliczania środków w tym subwencjonowania, alokacji środków, przekazywania, zgodnie z ustawą o dochodach JST oraz sprawozdawczości budżetowej;

e) co najmniej jednym ekspertem ds. wieloletniej prognozy finansowej posiadającym:

i. wykształcenie wyższe;

ii. doświadczenie w pełnieniu w okresie ostatnich 3 lat, przez okres min. 1 roku funkcji analityka lub projektanta, w min. 1 usłudze informatycznej;

f) co najmniej jednym analitykiem systemowym posiadającym:

i. wykształcenie wyższe o profilu ekonomicznym lub informatycznym;

ii. doświadczenie – w pełnieniu w okresie ostatnich 3 lat funkcję konsultanta lub analityka systemowego w min. 3 usługach informatycznych, z których każda trwała min. 12 miesięcy;

g) co najmniej jednym projektantem/wdrożeniowcem posiadającym:

i. wykształcenie wyższe o profilu informatycznym;

ii. doświadczenie w pełnieniu przez okres min. 6 miesięcy w okresie ostatnich 3 lat funkcji projektanta lub wdrożeniowca lub architekta, w min. 3 usługach informatycznych;

iii. który projektował systemy, w których zostały zastosowane łącznie technologie:

— Microsoft.NET Framework (Windows forms),

— Web Services,

— MS SQL Server,

— ASP.NET,

— PKI, XML Signature.

Wszędzie tam, gdzie użyto określenia „min.” oznacza ono „co najmniej”. Szczegółowe wymagania dotyczące usług i osób zostały określone w rozdziale IX SIWZ.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Wzór umowy stanowi załącznik do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:

Powody skrócenia terminu składania ofert:

1) obecna umowa na utrzymanie Systemów wygasa w dniu 22 maja 2020 r.;

2) oba systemy pełnią kluczową rolę w obsłudze sprawozdawczości JST;

3) zamówienie zapewni ciągłość działania i utrzymania systemów do czasu ogłoszenia przetargu i podpisania umowy na okres 36 miesięcy;

4) w obecnej sytuacji związanej z panującą pandemią i przygotowywanymi przez Rząd – z dnia na dzień – zmianami ustawy COVID-19 np. w zakresie sposobu wykazywania danych w sprawozdawczości czy wieloletnich prognozach finansowych JST, niezbędna jest szybka reakcja i dostosowywanie systemów do tych zmian;

5) dokumentacja dot. systemów jest od przeszło 10 lat dostępna na stronie www.budzetjst.pl jednocześnie była udostępniana na stronach MF w związku z ogłaszanymi przetargami w tym okresie oraz organizowanym dialogiem technicznym związanym z planami modernizacji systemów (przejściem na wersję webową).

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 27/05/2020
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 25/07/2020
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 27/05/2020
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa, pok. 1202, POLSKA

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. JEDZ należy złożyć w formie elektronicznej. Szczegółowe informacje zawiera rozdział XII SIWZ.

2. Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości 20 000 PLN (dwadzieścia tysięcy złotych).

3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1) w pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy musi być poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2018 r. poz. 110 ze zmianami).

4. Wniesione wadium musi obejmować okres związania ofertą i nie może zawierać żadnych ograniczeń sprzecznych z ustawą, w szczególności ograniczających możliwość zrealizowania praw określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Czynność Zamawiającego, jeżeli informacje o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę wniesienia odwołania zostały przekazane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy – 10 dni.

2. Czynność Zamawiającego, jeżeli informacje o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę wniesienia odwołania zostały przekazane w sposób inny niż określony w art. 180 ust. 5 ustawy – 15 dni.

3. Treść ogłoszenia o zamówieniu od dnia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym UE, a jeżeli postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień SIWZ licząc od publikacji ogłoszenia w ww. Dzienniku lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej – 10 dni.

4. Wobec czynności innych niż określone w punktach od 1 do 3 odwołanie wnosi się w terminie liczonym od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia – 10 dni.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/05/2020